Домашнє завдання. Поширення оксидів у природі. Використання оксидів.

І рівень

1. Позначте оксид, що взаємодіє з водою:

А. MgO  Б. SO3  В. CrO   Г. MnO  Відповідь:  Б   .

2. Позначте продукти реакції взаємодії сульфур(ІУ) оксиду з калій гідрокси­дом:

А. Калій сульфат і вода. Б. Калій сульфід і вода. В. Сульфатна кислота. Г. Калій сульфіт і вода. Відповідь:  Г  .

SO2+2KOH=K2SO3+H2O

3. Обчисліть об’єм кисню (н.у.), що прореагує з фосфором масою 12,4 г.

Дано: m(P)=12,4 г. Знайти: V(O2)-?

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції.

     12,4 г     х л

     4P  +     5O2↑ = 2P2O5 

     124 г     112 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 4 моль фосфору з 5 моль кисню, тому обчислюємо масу 4 моль і об'єм 5 моль O2.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) фосфору  і відповідно масу 4 моль.

Mr(P)=31,    M(P)=31 г/моль. Маса 1 моль=31 г, тому маса 4 моль=124 г.

Обчислюємо об'єм 5 моль.

За н.у. об'єм газу 1 моль рівний 22,4 л , тому 5 моль=112 л.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

12,4 г/124 г=х л/112 л, звідси х=(12,4г•112 л)/124г=11,2 л

Відповідь. V(P)=11,2 л.

II рівень

4. Виділіть з даного переліку формул один основний та один кислотний оксид, що реагують з водою:  FeО, ZnO, P2O5, CrO, K2O.

5. Установіть відповідність між правими та лівими частинами схем реакцій:

А. СгО + НNO3 —>         1.Cr(NO3)3+H2O.

Б. SO2+Ca(OH)2 —>      2. CaSO3+H2O.

                                          3. Cr(NO3)2+H2O.

                                          4. CaSO4+H2O. 

А 3
Б 2

A. CrO+2HNO3=Cr(NO3)2+H2O.

Б. SO2+Ca(OH)2=CaSO3+H2O.

6. Обчисліть об’єм кисню (н.у.), що витратився на згоряння магнію кількістю ре­човини 0,4 моль.

Дано: y(Mg)=0,4 моль. Знайти: V(Mg)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції.

    0,4 моль     х л

      2Mg     +  O2↑ = 2MgO 

     2 моль      22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль магнію з  1 моль кисню  об'єм 1 моль = 22,4 л за н.у.), підписуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,4моль / 2моль =х л / 22,4л, звідси х=(0,4 моль•22,4л)/2моль=4,48л

Відповідь. V(O2)=4,48л.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакці    2Mg+O2↑= 2MgO

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль магнію з 1 моль кисню, тому кількість речовини кисню є у 2 рази меншою, тобто Y(O2)=0,2 моль.

Обчислюємо об'єм 0,2 моль кисню за формулою V=YVм, де - Vм постійна величина дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

V(О2)=0,2 моль22,4 л/моль=4,48л.

Відповідь. V(О2)=4,48 л.

III рівень

7. Поясніть на конкретному прикладі, як експериментально довести, що карбон(ІV) оксид взаємодіє з розчинами лугів.

За рахунок утворення кислоти при взаємодії вуглекислого газу з водою, СО2 відносять до кислотних оксидів, тому, карбон діоксид вступає у взаємодію з лугами та основними оксидами з утворенням карбонатів.

CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O.

8.Здійсніть перетворення, подані схемою:KMnO4—>O2—>CaO—>Са(ОН)2.

2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2

O2+2Ca=2CaO 

CaO+H2O=Ca(OH)2

9. Барій оксид кількістю речовини 0,5 моль повністю прореагував з хлоридною кислотою. Обчисліть масу та кількість речовини хлоридної кислоти, що вступила в реакцію.

Дано: y(BaO)=0,5 моль. Знайти  m(HCl)-? y(HCl)-?  

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції.

 0,5 моль       х г

   BaO     +  2HCl   =  BaCl2+H2O

 1 моль         73 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій оксиду з 2 моль хлоридної кислотиОбчислюємо молярну масу хлоридної кислоти й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5; M(HCl)=36,5г/моль;

Маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль=73 г. 

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,5 моль /1 моль = х г / 73г, звідси х=0,5 моль•73 г /1 моль = 36,5 г.

Обчислюємо кількість речовини хлоридної кислоти масою 36,5 г за формулою y=m/M

y(HCl)=36,5 г : 36,5 г/моль = 1 моль.

Відповідь: m(HCl )=36,5 г; y(HCl )=1 моль.

 

IV рівень

10. Напишіть рівняння реакцій, подані схемою: гідроген пероксид —> кисень —> сульфур(ІV) оксид —> сульфур(VI) оксид —> сульфатна кислота.

H2O2=O2+2H

O2+S=SO2

2SO2+O2=2SO3

SO3+H2O=H2SO4

11. Літій оксид масою 12 г повністю прореагував з сульфатною кислотою. Об­числіть масу та кількість речовини сульфатної кислоти, що вступили в реакцію. Яке число молекул в даній порції кількості речовини

Дано: m(Li2O)=12 г. Знайти: m(H2SO4)-?  y(H2SO4)-?  N(H2SO4)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції.

      12 г       x г

     Li2O  +  H2SO4 = Li2SO4+H2

      30 г      98 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль літій оксиду з 1 моль сульфатної кислотиОбчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Li2O)=2Ar(Li)+Ar(O)=2•7+16=30,  M(Li2O)=30г/моль. Маса 1 моль=30г

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+416=98  

M(H2SO4)=18 г/моль.  Маса 1 моль=18 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

12 г / 30г= x г / 98г, звідси х=12г•98/30г=39,2 г.

Обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти масою 39,2 г за формулою y=m/M

Y(H2SO4)=39,2 г : 98 г/моль=0,4 моль.

Обчислюємо число молекул сульфатної кислоти кількістю речовини 0,4 моль.

З формули y=N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-16•1023моль-1, знаходимо N=y•N

N(H2SO4)=0,46•1023=2,41023.

Відповідь. m(H2SO4)=39,2 г; y(H2SO4)=0,4 моль  N(H2SO4)=2,41023.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції  Li2O+H2SO4=Li2SO4+H2  

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) літій оксиду і сульфатної кислоти.

Mr(Li2O)=2Ar(Li)+Ar(O)=2•7+16=30,  M(Li2O)=30 г /моль

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+416=98 ,  Mr(H2SO4)=98 г/моль.   

Обчислюємо кількість  речовини літій оксиду масою 12г за формулою y=m/M.

y(Li2O)=12 г: 30 г/моль=0,4 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагували оксид і кислота однакової кількісної порції, тому  y(H2SO4)=0,4 моль.

Знаходимо масу сульфатної кислоти кількістю речовини 0,4 моль.

З формули y=m/M знаходимо m=y•M.

m(H2SO4)=0,4 моль•98 г/моль=39,2 г.

Обчислюємо число молекул сульфатної кислоти кількістю речовини 0,4 моль.

З формули y=N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-16•1023моль-1, знаходимо N=y•N

N(H2SO4)=0,46•1023=2,41023.

Відповідь. m(H2SO4)=39,2 г; y(H2SO4)=0,4 моль  N(H2SO4)=2,41023.