ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 1 
«КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»
I рівень
1. Позначте число Авогодро.
А. 0,602 • 1023. Б. 12,04 • 1023. В. 6,02 • 1023. Г. 1,806 • 1023
Відповідь:В.
2. Сформулюйте визначення молярної маси. Молярна маса – це маса речовини, взята в кількості одного моля.
3. Позначте назву кількості речовини:
А. Молярна маса. Б. Ро. В. Ню. Г. Моль. Відповідь:В.
4. Позначте об’єм водню (н.у.) кількістю речовини 1 моль:
А. 2,24 л. Б. 22,4 л. В. 24,2 л. Г. 24,4 л. Відповідь:Б.
5. Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідає кисень масою 128 г
А. 2,2 моль. Б. 4,4 моль. В. 4,0 моль. Г. 5 моль. Відповідь:В.
Дано: m(O2)=128 г. Знайти: γ(О2) - ?
Розв’язання: γ= m/М, де Мг/моль=Mr
Мr(О2)=2•Ar(O)=216=32;   M(O2)=32 г/моль;
γ(О2)=128г:32г/моль=4моль.
Відповідь: γ(О2)=4моль.
6. Обчисліть та позначте об’єм вуглекислого газу (н.у.) кількістю речовини 0,25 моль: 
А. 11,2 л. Б. 22,4 л. В. 20,2 л. Г. 5,6 л. Відповідь:Г.
Дано:  γ(СO2)=0,25 моль. Знайти: V(CО2) - ?
Розв’язання: З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.),
знаходимо  V=γ•VМ ;
V(СО2)=0,25моль•22,4 л/моль=5,6 л.
Відповідь: V(СО2)=5,6 л.
II рівень
1. Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідає кальцій оксид масою 112г:
А. 2 моль. Б. 4 моль. В. 2,2 моль. Г. 2,5 моль. Відповідь:А.
Дано: m(СаO)=112г. Знайти: γ(СаО) - ?
Розв’язання: γ= m/М, де Мг/моль=Mr;
Мr(СаО)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56; M(CaO)=56г/моль;
γ(СаО)=112г: 56г/моль=2моль.
Відповідь: γ(СаО)=2 моль.
 
2. Обчисліть та позначте число молекул в азоті кількістю речовини 0,5 моль:
А. 6,02 • 1023. Б. 3,01 • 1023. В. 1,505 • 1023. Г. 1,806 • 1023. Відповідь:Б.
Дано: γ(N2)=0,5 моль. Знайти N(N2) - ?
Розв’язання:
І спосіб.
З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1
знаходимо N=γ•Na; 
N(N2)=0,5•6,02•1023 = 3,01 • 1023 молекул
ІІ спосіб.
1 моль   – 6,02•1023молекул
0,5 моль – х молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1моль:0,5моль=6,02●1023молекул:x молекул;

1• х = 0,5 • 6,02•1023; звідси х = 0,5 • 6,02•1023:1 =3,01 • 1023 молекул.
Відповідь: N(N2)=3,01 • 1023.
3. Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідають 1,8 • 1023 молекул амоніаку:
А. 2 моль. Б. З моль. В. 2,5 моль. Г. 0,3 моль. Відповідь:Г.
Дано: N (амоніаку)= 1,8 • 1023. Знайти: γ(амоніаку) - ?
Розв’язання:
І спосіб.
γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-16•1023моль-1;
γ(амоніаку)=1,8•1023: 6•1023=0,3 моль
ІІ спосіб.
1 моль   – 6•1023молекул
х моль – 1,8 • 1023молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1 моль:х моль=6●1023молекул:1,8•1023молекул;

х • 6•1023 = 1 • 1,8•1023, звідси х=(1•1,8•1023):(6•1023)=0,3 моль
Відповідь: γ(амоніаку)=0,3 моль.
 
4. Обчисліть та позначте, який об’єм займе вуглекислий газ СO2 (н.у.) масою 88г
А. 22,4 л. Б. 44,8 л. В. 33,6 л. Г. 28,4 Л. Відповідь:Б.
Дано:  m(СO2)=88 г. Знайти: V(CО2) - ?
Розв’язання:
1 крок. γ= m/М, де Мг/моль=Mr;
Мr(СО2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+216=44; M(CO2)=44г/моль; 
γ(CО2)=88г:44г/моль=2моль.
2 крок. З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює
22,4л/моль (н.у.), знаходимо V=γVМ .  
V(CО2)=2моль•22,4л/моль=44,8л
Відповідь:  V(CО2)=44,8л.
 
5. Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідає водень об’ємом  3,36л (н.у.):
А. 0,2 моль. Б. 0,15 моль. В. 0,5 моль. Г. 0,35 моль. Відповідь:Б.
Дано:  V(Н2)=3,36 л. Знайти γ(Н2) - ?
Розв’язання:   
І спосіб.
γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.);
γ(Н2)=3,36л:22,4л/моль =0,15 моль.
ІІ спосіб.
1 моль – 22,4 л
х моль – 3,36 л

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1 моль:х моль=22,4 л: 3,36 л;

х • 22,4 = 1• 3,36, звідси  х= (1•3,36):22,4 = 0,15 моль.
Відповідь:  
γ(Н2)=0,15 моль
.
 
6. Обчисліть та позначте відносну густину хлору за воднем: 
А. 35,5. Б. 30,5, В. 25. Г. 37,5. Відповідь.А.
Знайти: DH2(Cl2) - ?
Розв’язання:  
D=Mr(Cl2)/Mr(H2); 
Mr(H2)=2•Ar(H)=2•1=2
Mr(Cl2)=2•Ar(Cl)=235,5=71;  
DH2(Cl2)=71:2=35,5.
Відповідь: DH2(Cl2)=35,5.
7. Обчисліть та позначте відносну молекулярну масу кисню, якщо відносна густина його за метаном - 2.
А. 16, Б. 64. В. 32. Г. 8. Відповідь:В.
Знайти: Mr(O2) - ?
Розв’язання:  
D=Mr(О2)/Mr(СH4); Mr(О2)=D•Mr(СH4);
Mr(СH4)=Ar(C)+4•Ar(H)=12+41=16;   Mr(О2)= 2•16=32
Відповідь: Mr(О2)=32.
III рівень
1. Позначте число Авогадро:
А. 0,602 • 1023. Б. 12,04 • 1023. В. 6,02 • 1023. Г. 1,806 • 1023.
 
2. Установіть відповідність між кількістю речовини та числом структурних частинок:
А. 0,25 моль.     1. 3,01 • 1024.     
Б. 5 моль.         2. 1,205 • 1023.        
                        3. 1,505 • 1023
 А  3
 Б  1
Дано:  А. γ=0,25 моль, Б.γ=5 моль. Знайти: N - ?
Розв’язання: 
І спосіб.
З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює
6,02•1023моль-1, знаходимо N=γ•Na.
А. N=0,25• 6,02•1023= 1,505 • 1023 структурних частинок;
Б. N=5• 6,02•1023= 30,1 • 1023 = 3,01 • 1024 структурних частинок.
ІІ спосіб.
А. 1 моль     – 6•1023 структурних частинок
    0,25 моль – х структурних частинок

    Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    1моль : 0,25моль=6●1023структурних частинов : x структурних частинок;

    х•1=0,25 •6•1023; х=(0,25 •6•1023):1=1,505 • 1023 структурних частинок.
Б. 1 моль  – 6•1023 структурних частинок
    5 моль – х структурних частинок

     Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

     1моль : 5моль=6●1023струкурних частинок : x структурних частинок;

    х•1=5 •6•1023; х=(5 •6•1023):1=30,1•1023=3,01•1024 структурних частинок.
Відповідь: А. 1,505 • 1023Б3,01 • 1024.
 
3. Обчисліть та позначте масу кальцій гідроксиду Са(ОН)2 кількістю речовини 1,5моль:
А. 110. Б. 98. В. 111. Г.113. Відповідь:В     
Дано:  γ(Са(OН)2)=1,5 моль. Знайти: m(Са(OН)2) - ?
Розв’язання: З формули γ= m/М  знаходимо m=γ•М, де Мг/моль=Mr
Мr(Са(OН)2)=Ar(Ca)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=40+216+21=74;
M(Са(OН)2)=74 г/моль;  m(Са(OН)2)=1,5моль74г/моль=111г.
Відповідь: m(Са(OН)2)=111г. 

4. Обчисліть та позначте кількість речовини алюміній нітрату Аl(NO3)3 масою 191,7 г:
А. 110. Б. 98. В. 111. Г. 113.Відповідь: Помилка у наведених відповідях. Має бути 0,9моль.
Дано:  m(Аl(NO3)3)=191,7г.  Знайти: γ(Аl(NO3)3) - ?
Розв’язання: γ= m/М, де Мг/моль=Mr;
Мr(Аl(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+314+916=213;
M(Аl(NO3)3)=213г/моль;
γ(Аl(NO3)3)=191,7г:213г/моль=0,9моль.
Відповідь: γ(Аl(NO3)3)=0,9моль.
 
5. Установіть відповідність між формулами речовин, значеннями молярної маси та значеннями їх маси кількістю речовини 1,25 моль:
А. Fе203.    1. 95 г/моль.            I .145,5 г.
Б.MgСl2.     2. 160 г/моль .        II. 118,75 г.
                    3. 97 г/моль.           III. 240 г. Помилка в умові. має бути 200 г.
А 2 помилка 
Б 1 II
Розв’язання:
З формули γ= m/М знаходимо m=γ•М, де Мг/моль=Mr
А. Мr(Fе203)=2•Ar(Fe)+3•Ar(O)=256+316=160;
    М(Fе203)=160 г/моль;
    m(Fе203)= 1,25 моль •160 г/моль = 200 г.
Відповідь: А. 160 г/моль200 г.
Б. Мr(MgСl2)=Ar(Mg)+2•Ar(Cl)=24+235,5=95;
    М(MgСl2)=95 г/моль;
   m(MgСl2)= 1,25 моль • 95 г/моль = 118,75 г.
Відповідь: Б. 95 г/моль; 118,75 г.
 
6. Обчисліть та вкажіть відносну молекулярну масу газу, відносна густина якого за воднем становить 32.
А. 60. Б. 80. В. 62. Г. 64. Відповідь: Г    
Дано:  DH2(газу)=32. Знайти: Mr(газу)-?
Розв’язання:
З формули D=Mr(газу)/Mr(H2) знаходимо Mr(газу)= D•Mr(H2);
Mr(H2)=2•Ar(H)=21=2;  Mr(газу)=32•2=64
Відповідь: Mr(газу)=64

ІV рівень
1. Позначте число, відповідно, йонів кальцію та хлору в кальцій хлориді СаСl2 кількістю речовини 0,75 моль:
А. 43,15 • 1022 і 90,3 • 1023. Б. 45,15 • 1022 і 9,03 • 1023. В. 4,515 • 1022 і 9,03 • 1023.
Г.45,15 • 1022 і 90,3 • 1023. Відповідь: Б   
Дано:  γ(СаСl2)=0,75моль Знайти: N - ?
Розв’язання: 
З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1,
знаходимо N=γ•Na; 
Кальцій хлорид СаСl2  містить 1 йон кальцію і 2 йони хлору. 
N(Са)=0,75• 6,02•1023= 4,515 • 1023 =45,15•1022 йонів.
N(Сl)= 0,75• 6,02•1023• 2 = 4,515• 2 • 1023 = 9,03 • 1023 йонів.
Відповідь: 45,15•1022  і  9,03 • 1023
 
2. Позначте послідовність ваших дій для обчислення нітроген(ІV) оксиду кіль­кістю речовини 2,25 моль. Укажіть результат:
A. Записати числове значення та поставити розмірність.
Б. Обчислити молярну масу сполуки.
B. Написати хімічну формулу.
Г. Обчислити масу заданої кількості речовини.
Відповідь:103,5
А 2
Б 3
В 1
Г 4
Дано: γ М(NО2)=2,25. Знайти: m(NО2) -?
Розв’язання:
з формули γ= m/М знаходимо m=γ•М, де Мг/моль=Mr;
Мr(NО2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+216=46;
М(NО2)=46 г/моль;
m(NО2)=2,25моль • 46г/моль=103,5г.
Відповідь: m(NО2)=103,5г.
 
3. Установіть відповідність між числом структурних частинок газу та їх об’ємом (н.у.):
А. 9,03 • 1023.           1. 44,8 л.
Б. 1,204 • 1024.         2.33,6 л.
                                    3.4,48 л. 
А 2
Б 3
Дано:  А. N(газу)=9,03•1023 ,  Б. N(газу)=1,204•1023
Знайти: V(газу)-?
Розв’язання:
І спосіб.
1 крок.  γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1;
2 крок.  З формули γ= V/VМ , де VМ – постійна величина і дорівнює
22,4л/моль (н.у.) знаходимо V=γVМ
А. 1 крок. γ=9,03•1023/6,02•1023моль-1 =1,5 моль
    2 крок. V(газу) =1,5 моль • 22,4= 33,6 л.
Відповідь: А. 33,6 л.
Б. 1 крок. γ=1,204•1023/6,02•1023моль-1 =0,2 моль
    2 крок. V(газу) =0,2 моль • 22,4= 4,48 л.
Відповідь: Б4,48 л.
ІІ спосіб.

Оскільки 1 моль містить 6,02•1023  структурних частинок і займає об’єм (за н.у.) 22,4 л,

то в об’ємі 22,4 л міститься 6,02• 1023 структурних частинок.

А. 22,4 л 6,02• 1023 структурних частинок

   х л     9,03 • 1023 структурних частинок

   Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    22,4л : х л =6●1023структурних частинок 9,03 • 1023структурних частинок;

   х6,02• 1023=22,49,03•1023,

   звідси х=(22,4•9,03•1023):6,02•1023=33,6 л

Відповідь: А. 33,6 л.

Б. 22,4 л 6,02• 1023структурних частинок

   х л     - 1,204 • 1023структурних частинок

    Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    22,4л : х л =6,02●1023структурних частинок 1,204•1023структурних частинок;

    х6,02• 1023=22,41,204•1023,

   звідси х=(22,4•1,204•1023):6,02•1023=4,48 л

Відповідь: Б4,48 л.

4. Установіть відповідність між масами нітроген(ІІІ) оксиду, кількістю речовини та об’ємами (н.у.):
А. 15,2 г.   1.  0,2 моль.     І. 134,4 л.   
Б. 456 г.    2.  5 моль.        II. 4,48 л.
                   3. 6 моль.         III. 112 л. 
А 1 ІІ
Б 3 І
Дано:  А.m(N203)=15,2 г, Б.m(N203)=456г Знайти: γ(N203)-V(N203)-?
Розв’язання:
1 крок. Знаходимо γ= m/М, де Мг/моль=Mr.
2 крок. З формули γ= V/VМ , де VМ – постійна величина і дорівнює
22,4л/моль (н.у.) знаходимо V= γ•VМ.
А. 1 крок. Мr(N203)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=214+316=76
    М(N203)=76 г/моль;  γ(N203)=15,2г:76г/моль=0,2 моль
    2 крок. V(N203)=0,2моль•22,4 л/моль=4,48л.
Відповідь: А0,2 моль; 4,48 л.
Б. 1 крок. Мr(N203)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=214+316=76
    М(N203)=76 г/моль;   
γ(N203)=456г:76г/моль=6 моль.
    2 крок. V(N203)=6 моль•22,4 л/моль=134,4л.
Відповідь: Б6 моль; 134,4л.
5. Установіть відповідність між хімічними формулами газів та їх відносними густинами за неоном:
A. S03              1. 2,3.           
Б. H2S            2. 4.
B. С3Н8              3. 2,2.
Г. NO2              4.1,7.  
А 2
Б 4
В 3
Г 1
Розв’язання:
D=Mr(газу)/Mr(Ne)
Mr(Ne)=20
А. Mr(SO3)=Ar(S)+3Ar(O)=32+316=80         DNe(SO3)=80:20=4
Б. Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34           DNe(H2S)=34:20=1,7
В. Mr(C3H8)=3•Ar(C)+8•Ar(H)=312+81=44    DNe(C3H)=44:20=2,2
Г. Mr(NO2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+216=46         DNe(NO2)=46:20=2,3
 
6. Установіть послідовність характеристик нітроген(ІII) оксиду: відносна моле­кулярна маса - молярна маса - густина - відносна густина за повітрям - відносна  густина за карбон(ІІ) оксидом - маса 1 моль - об’єм 1 моль - молярний об’єм:
А. 22,4 л. Б. 76 г/моль. В. 2,714. Г. З, 393 г/л. Ґ. 2,620. Д. 76. Е. 22,4 г/л.(має бути л/моль) Є.76г
 

Д.

76

Б.

76г/моль

Г.

З,393г/л

Ґ.

2,620

В.

2,714

Є.

76 г.

А.

22,4л

Е.

22,4л/моль.

Розв’язання:
Д. Mr(N2О3)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=214+316=76;
Б. M(N2О3)=76г/моль;
Г. Густина ρ=m/V, маючи формули γ= m/М і γ= V/VМ  прирівняємо ліві і праві частини рівностей,  отримаємо m/M=V/Vм, звідси  m/V=M/Vм. Оскільки ρ=m/V, то ρ=M/Vм.   ρ=76:22,4=3,393 г/л;
Ґ. Dповітря(N2О3)= Mr(N2О3)/Mr(повітря)=76:29=2,620;
В. DСО(N2О3)= Mr(N2О3)/Mr(СО)=76:28=2,714, де Mr(СО)=12+16=28;
Є. Маса 1 моль N2О3 дорівнює 76 г;
А. Об’єм 1 моль 22,4 л;
Е. Молярний об’єм Vм=22,4 л/моль.

  • саша
    Дякую!!! wink .Він мені дуже допоміг. Бо якось не дуже вивчила тему. БУВАЄ ))). Треба було контрольну роботу здати. Вчителька задала додому зробити. Одним словом велике дякую
    8 березня 2016 01:13