Домашнє завдання. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ВІДНОСНОЇ ГУСТИНИ І ВІДНОСНОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ ГАЗУ

1. Обчисліть інші величини та впишіть у вільні клітинки за даними, поданими в таблиці.

Формули

газів

Кількість

речовини

Молярна

маса

Об’єм газу

Число

молекул

Відносна

густина за Н2

Відносна

густина за О2

CH4

5

моль

 16

г/моль

112 л.  30,1 • 1023  0,5 
O2

0,2

моль 

32

г/моль 

4,48 л 1,204 • 1023  16 
SO2

0,5

моль 

 64

г/моль

11,2 л.  3,01 • 1023 32 
N2O

3

моль

 44

г/моль

67,2 л  18,06 • 1023   22 1,375 
C2H4

1,5

моль 

28

г/моль 

33,6 л 9,03 • 1023  19  0,875 
H2S

 3

моль

34

г/моль 

67,2 л  1,806 • 1024 17  1,0625 
CO2

0,25

моль

44

г/моль 

5,6 л.  1,505 • 1023   22 1,375 

Обчислюємо молекулярну масу.

Мr(CH4)=Ar(C)+4•Ar(H)=12+41=16

Мr(O2)=2•Ar(O)=216=32

Мr(SO2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+216=64 

Мr(N2O)=2•Ar(N)+Ar(O)=214+16=44

Мr(C2H4)=2•Ar(C)+4•Ar(H)=212+41=28 

Мr(H2S)=2•Ar(H)+Ar(S)=21+32=34 

Мr(CO2)=Ar(C)+2•Ar(C)=12+216=44 

Обчислюємо молярну масу M г/моль=Mr.

М(CH4)=16 г/моль

М(O2)=32 г/моль

М(SO2)=64 г/моль

М(N2O)=44 г/моль

М(C2H4)=28 г/моль

М(H2S)=34 г/моль

М(CO2)=44 г/моль

Обчислюємо кількість речовини О2C2H4

γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.);

γ(O2)=4,48 л:22,4 л/моль = 0,2 моль.
γ(C2H4)=33,6 л:22,4 л/моль = 1,5 моль.
Обчислюємо кількість речовини SO2, H2S.

γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-16•1023моль-1;

γ(SO2)=3,01 • 1023: 6,02•1023=0,5 моль
γ(H2S)=18,06 • 1023: 6,02•10233 моль
Обчислюємо об'єм.
З формули γ= V/VМ , де VМ – постійна величина і дорівнює
22,4л/моль (н.у.) знаходимо V=γVМ
V(CH4) = 5 моль • 22,4 л/моль = 112 л.
V(SO2) = 0,5 моль • 22,4 л/моль = 11,2 л.
V(N2O) = 3 моль • 22,4 л/моль = 67,2 л.
V(H2S) = 3 моль • 22,4 л/моль = 67,2 л.
V(CO2) = 0,25 моль • 22,4 л/моль = 5,6 л.
Обчислюємо число молекул.
З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1
знаходимо N=γ•Na; 
N(CH4)=5моль •6,02•1023моль-1 = 30,1 • 1023 молекул
N(O2)=0,2моль•6,02•1023моль-1 = 1,204 • 1023 молекул
N(N2O)=3моль•6,02•1023моль-1 = 18,06 • 1023 молекул
N(C2H4)=1,5моль•6,02•1023моль-1 = 9,03 • 1023 молекул
N(CO2)=0,25моль•6,02•1023моль-1 = 1,505 • 1023 молекул
Обчислюємо відносну густину за воднем H2.
D=Mr(газу)/Mr(Н2)
Mr(Н2)=2•Ar(H)=2•1=2
DH2(CH4)=Mr(CH4)/Mr(Н2)=16:2=8
DH2(O2)=Mr(O2)/Mr(Н2)=32:2=16
DH2(SO2)=Mr(SO2)/Mr(Н2)=64:2=32
DH2(N2O)=Mr(N2O)/Mr(Н2)=44:2=22
DH2(C2H4)=Mr(C2H4)/Mr(Н2)=28:2=19
DH2(H2S)=Mr(H2S)/Mr(Н2)=34:2=17
DH2(CO2)=Mr(CO2)/Mr(Н2)=44:2=22
Обчислюємо відносну густину за киснем O2.
D=Mr(газу)/Mr(O2)
Mr(O2)=2•Ar(O)=216=32
DH2(CH4)=Mr(CH4)/Mr(O2)=16:32=0,5
DH2(O2)=Mr(O2)/Mr(Н2)=32:32=1
DH2(SO2)=Mr(SO2)/Mr(Н2)=64:32=2
DH2(N2O)=Mr(N2O)/Mr(Н2)=44:32=1,375
DH2(C2H4)=Mr(C2H4)/Mr(Н2)=28:32=0,875
DH2(H2S)=Mr(H2S)/Mr(Н2)=34:32=1,0625
DH2(CO2)=Mr(CO2)/Mr(Н2)=44:32=1,375
 

2. Обчисліть та вкажіть об’єм кисню (н. у.) кількістю речовини 15 моль:

А. 33,6 л. Б. 224 л. В. 336 л. Г. 336,6 л.    В  

Дано:  γ(O2)=15 моль. Знайти: V(О2) - ?

Розв’язання: З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює

22,4л/моль (н.у.), знаходимо  V=γ•VМ ;

V(О2)=15моль•22,4 л/моль=336 л.

3. Установіть відповідність між кількістю речовини, числом структурних час­тинок у заданій порції та її об’ємом:

А. 4 моль Н2.        1. 12,04 • 1023.      1.4,48 л.

Б. 0,2 моль NНз    2.24,08 • 1023.       II. 89,6 л.

                         3.1,204 • 1023.       III. 3,36 л.

А  2  ІІ
Б  3  І

Дано γ(H2)=4 моль;  γ(NH3)=0,2 моль.

Обчислюємо число структурних частинок.

І спосіб.

З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює

6,02•1023моль-1знаходимо N=γ•Na.

А. N(H2)=4• 6,02•1023= 24,08 • 1023 структурних частинок;

Б. N(NH3)=0,2• 6,02•10231,204 • 1023 структурних частинок.

ІІ спосіб.

А.   1 моль  – 6,02•1023 структурних частинок

        4 моль –  х структурних частинок

       Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

       1моль : 4 моль=6,02●1023структурних частинов : x структурних частинок;

        х•1=4•6,02•1023; х=(4•6,02•1023):1=24,08 • 1023 структурних частинок.

Б. 1 моль     – 6,02•1023 структурних частинок

    0,2 моль – х структурних частинок

     Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    1моль : 0,2 моль=6,02●1023структурних частинов : x структурних частинок;

     х•1=0,2•6,02•1023; х=(0,2•6,02•1023):1=1,204 • 1023 структурних частинок.

Обчислюємо об'єм.

З формули γ= V/VМ , де VМ – постійна величина і дорівнює
22,4л/моль (н.у.) знаходимо V=γVМ
А. V(Н2) =4• 22,4= 89,6 л.
Б. V(NH3) =0,2• 22,4= 4,48 л.
4. Позначте послідовність ваших дій для обчислення маси кальцій оксиду кіль­кістю речовини 0,35 моль. Укажіть масу. 

A. Обчислити молярну масу сполуки.

Б. Обчислити масу заданої кількості речовини.

B. Записати числове значення та вказати розмірність.

Г. Написати хімічну формулу. Відповідь:   19,6   

А  3
Б
В  2
Г

Дано:  γ(СаO)=0,35 моль. Знайти: m(СаO) - ?

Розв’язання: З формули γ= m/М знаходимо m=γ•М.
Мr(СаO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56;  M г/моль=Mr;
М(СаO)=56 г/моль;  m(СаO)=56•0,35=19,6 г.