Домашнє завдання. ОКСИДИ. СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ОКСИДІВ.

І та ІІ рівні

1. Складіть формули оксидів за їх назвами:

а) кальцій оксид - CaO                     б) меркурій(І) оксид - Hg2O     

в) натрій оксид - Na2O                    г) алюміній оксид - Al2O3

ґ) манган(VІІ) оксид - Mn2O7                д) сульфур(ІV) оксид - SO2

2. Дайте назви оксидам за формулами:

РbО - плюмбум (ІІ) оксид        CrO3 - хром (VI) оксид                  

Сl207- хлор (VII) оксид              Cu2O - купрум (І) оксид

Р2O5 - фосфор (V) оксид         CO2 - карбон (IV) оксид

SO2 - сульфур (IV) оксид

 

II рівень

3. Позначте молярну масу нітроген(ІІІ) оксиду:

А. ЗО г/моль. Б. 46 г/моль. В. 108 г/моль. Г. 76 г/моль. Відповідь: Г .

Мr(N2O3)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=214+316=76.
г/моль=Mr;  М(N2O3)=76 г/моль 

4. Позначте об’єм вуглекислого газу (н.у.) кількістю речовини 3,65 моль:

А. 80 л. Б. 81,76 л. В. 118 л. Г. 82,76 г/моль. Відповідь: Б  .

Дано:  γ(СO2)=3,65 моль. Знайти: V(CО2) - ?

Розв’язання: З формули γ= V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює

22,4л/моль (н.у.), знаходимо  V=γ•Vм ;

V(СО2)=3,65 моль•22,4 л/моль=81,76 л.

 

III та IV рівні

5. Укажіть ряд оксидів, розташованих в порядку зростання валентності атомів 

елементів. Назвіть оксиди:

А. Аl2O3, К2O , SO3, FeO. Б. Nа2O, Сг2O3, СO2, Se03. В. ВеО, Li2O , SO2, Аg2O.

Натрій оксид, хром (ІІІ) оксид, карбон (IV) оксид, селен оксид.

 

6. Установіть відповідність між назвою, формулою та молярною масою окси­дів:

A. Ферум(VІ) оксид          1. Fe203              I. 104 г/моль

Б. Силіцій(ІV) оксид         2. Аg2О              II. 160 г/моль

B. Арґентум(І) оксид        3. FeO3               III. 60 г/моль

                                    4. SiO2                IV. 232 г/моль

А  3 І 
Б  ІІІ
В  2  IV

Обчислюємо молярну масу:   M г/моль = Mr

Мr(FeO3)=Ar(Fe)+3●Ar(O)=56+316=104Мr(FeO3)=104 г/моль; 

Мr(SiO2)=Ar(Si)+2●Ar(O)=28+216=60; М(SiO2)= 60 г/моль;

Мr(Аg2О)=2Ar(Ag)+Ar(O)=2108+16=232; М(Аg2О)=232 г/моль

7. Напишіть формули оксидів, яким відповідають такі кислоти: 

 І варіант                              II варіант

а)Н2SiO3 - SiO2                а) Н2СO3 - CO2

б)Н2SO4 - SO3                  б) Н2SO3 - SO2

в)Н3РO4 - P2O5                 в) НNO3 - N2O5

 

IV рівень

8. Установіть відповідність між масами, кількістю речовини та об’ємами по­

даних газів:

A. Нітроген(ІІ) оксид, 12 г.      1. 2 моль.         І. 5,6 л.

Б. Сульфур(ІV) оксид, 16 г.     2. 0,4 моль.       II. 78,4 л.

B. Метан СН4, 56 г.               3. 0,25 моль.     III. 8,96

                                       4. 3,5 моль.       IV. 44,8 л. 

А 2 ІІІ
Б 3 І
В 4 ІІ

Обчислюємо кількість речовини.

γ= m/М, де г/моль = Mr;

А. Мr(NO)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30; М(NO)=30г/моль; 
    γ(NO)=12 г: 30 г/моль=0,4 моль.

Б. Мr(SO2)=Ar(S)+2●Ar(O)=32+216=64; М(SO2)=64г/моль;

    γ(SO2)=16 г: 64 г/моль =0,25 моль.

В. Мr(CH4)=Ar(C)+4●Ar(H)=12+41=16; М(CH4)=16г/моль;

    γ(CH4)=56 г:16 г/моль=3,5 моль.

Обчислюємо об’єм.

З формули γ= V/VМ , де VМ – постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.),

знаходимо V= γ•VМ.

А.  V(NO)=0,4 моль • 22,4 л/моль=8,96 л.

Б.  V(SO2)=0,25 моль • 22,4 л/моль=5,6 л.

В.  V(CH4)=3,5 моль • 22,4 л/моль=78,4 л.