Домашнє завдання. КИСЛОТИ. ЇХ СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ.

 

І рівень

1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1.1. Кислоти - складні речовини, до складу яких входять один або кілька атомів Гідрогену здатних заміщатися на атоми металів,  і кислотні залишки.

1.2. Кислоти класифікують за вмістом: а) оксигену і б) основністю 

1.3. За вмістом Гідрогену їх поділяють на: а) одноосновні і б) багатоосновні

1.4. За вмістом Оксигену їх поділяють на: а) оксигеновмісні і б) безоксигенові

1.5. Валентність кислотного залишку визначають за числом атомів  у кислотному залишку.

2. Обчисліть масову частку Нітрогену у складі нітратної кислоти. 

Дано: HNO3  Знайти: w(N)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63

Обчислюємо масову частку.

w(N)=Ar(N)/Mr(HNO3)=14/63=0,22 або 22%

Відповідь. 0,22 або 22% 

II рівень

3. Запишіть формули кислот за їх назвами: бромідна, сульфідна, нітратна, хлоридна, силікатна, ортофосфатна, сульфітна, фторидна.

HBr, H2S, HNO3, HCl, H2SiO3, H3PO4, H2SO3, HF.

4. Обчисліть масові частки Гідрогену та Фосфору в ортофосфатній кислоті.

Дано: H3PO4  Знайти: w(H)-? w(P)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=3•1+31+4•16=3+31+64=98

Обчислюємо масові частки.

w(H)=3•Ar(H)/Mr(H3PO4)=3•1:98=3:98=0,03 або 3%

w(P)=Ar(P)/Mr(H3PO4)=31:98=0,32 або 32% 

Відповідь. 0,03 або 3%; 0,32 або 32%.  

III рівень

5. Класифікуйте кислоти, назви яких подані у завданні 3, за двома ознаками. Впишіть їхні формули:

а) HBrHCl, HF

безоксигенові,

 

одноосновні.

б) H2SiO3, H2SO3

оксигеновмісні,

 

двоосновні.

в) HNO3

оксигеновмісні,

 

одноосновні.

г) H3PO4

оксигеновмісні,

 

триосновні.

6. Обчисліть масу та кількість структурних частинок сульфітної кислоти кіль­кістю речовини 0,35 моль. 

Дано:  γ(Н2SO3)=0,35 моль. Знайти: m(Н2SO3) - ? N2SO3) - ?
Розв’язання:
Обчислюємо масу.
З формули γ= m/М знаходимо m=γ•М, де Мг/моль=Mr

Мr(Н2SO3)=2•Ar(Н)+Ar(S)+3•Ar(O)=21+32+316=82;

m(Са(OН)2)=0,35моль82г/моль=28,7 г.

Обчислюємо число структурних частинок.

І спосіб.

З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1

знаходимо N=γ•Na; 

N(Н2SO3)=0,35моль•6,02•1023моль-1=2,107•1023.

ІІ спосіб.

1 моль   – 6,02•1023

0,35 моль – х 

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1моль:0,35моль=6,02●1023 : x;

1моль • х = 0,35 моль • 6,02•1023;

звідси х=(0,35моль•6,02•1023):1моль=2,107•1023.

 Відповідь. 28,7 г;  2,107 • 1023 

IV рівень

7. Обчисліть та вкажіть формулу сполуки, до складу якої входять, відповідно, масові частки: Гідроген - 2,44%, Сульфур - 39,02% та Оксиген.

А. Н2S04. Б. Н2SO3. В. Н2S. Г. Н2СO3. Відповідь: Б.

Дано:  w(Н)=2,44%, w(S)=39,02%  Знайти: формулу сполуки HxSyOz- ?

Розв’язання:

І спосіб.

Обчислюємо масову частку Оксигену.

w(О)=100%-(w(Н)+w(S))=100% - (2,44%+39,02%) = 58,54%

Знаходимо формулу сполуки.

Позначимо число атомів Гідрогену через х, Сульфуру - у, Оксигену - z.

Число атомів у речовині прямопропорційне масовій частці елемента і обернено пропорційне його відносній атомній масі, тобто

x:y:z=w(H)/Ar(H):w(S)/Ar(S):w(O)/Ar(O)=2,44/1:39,02/32:58,54/16=2,44:1,219:3,658

Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел (1,219) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел, отримаємо

x:y:z=2,44/1,219:1,219/1,219:3,658/1,219=2:1:3

Таким чином, формула сполуки H2SO3

ІІ спосіб.

Обчислюємо масову частку Оксигену.

w(О)=100%-(w(Н)+w(S))=100% - (2,44%+39,02%) = 58,54%

Знаходимо формулу сполуки. Співвідношення кількості атомів у формулі речовини (тобто співвідношення індексів) дорівнює співвідношенню кількості речовини атомів елементів, що утворюють речовину. Так, для сполуки HxSyOz      х:у:z=γ(Н):γ(S):γ(О).

Кількість речовини обчислюється, виходячи з припущення, що загальна маса сполуки дорівнює 100г. Те, що масова частка речовини Гідрогену в сполуці становить 2,44%, означає, що у сполуці масою 100 г міститься 2,44 г Гідрогену.Аналогічно, міститься 39,02 г Сульфуру і 58,54 г Оксигену. 

γ(Н)=m(Н)/M(Н)=2,44 г : 1 г/моль=2,44 моль.

γ(S)=m(S)/M(S)=39,02 г : 32 г/моль=1,219 моль.

γ(Н)=m(Н)/M(Н)=58,54 г : 16 г/моль=3,658 моль.

Отримані значення підставляємо в початкове співвідношення і приводимо до цілих чисел (обираємо найменше із знайдених чисел (1,219) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел):

х:у:z=2,44:1,219:3,658=2,44/1,219:1,219/1,219:3,658/1,219=2:1:3

Таким чином, формула сполуки H2SO3

Відповідь: Н2SO3.

8. Обчисліть та вкажіть, відповідно, об’єм (н. у.) і кількість речовини невідомого газу масою 16 г, відносна густина якого за гелієм - 20:

А. 0,35 моль, 7,84 л, Б. 0,25 моль, 5,6 л. В. 0,3 моль, 6, 72 л. Г. 0,2 моль, 4,48 л. 

Відповідь:  Г 

Дано:  m(газу)=16 г. Знайти: Mr(газу)- ? V(газу) - ? γ(газу) - ?

Розв’язання:

Обчислюємо молекулярну масу газу.

З формули D=Mr(газу)/Mr(He) знаходимо  Mr(газу)=D•Mr(He).

Mr(He)=4;   Mr(газу)=20•4=80

Обчислюємо кількість речовини за формулою γ= m/М, де М г/моль=Мr. 

М(газу)=80 г/моль;   γ(газу)=16г:80г/моль=0,2 моль.
Обчислюємо об’єм.
З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.),
знаходимо  V=γ•VМ ;
V(газу)=0,2моль•22,4 л/моль=4,48 л.
Відповідь. γ(газу)=0,2 моль, V(газу)=4,48 л.