Домашнє завдання. ОСНОВИ. ЇХ СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ.

 

I рівень

1. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним.

1.1. Основи - це складні речовини, до складу яких входять атом металу

і одна або кілька гідроксильних груп.

1.2. Валентність металу визначають за кількістю гідроксильних груп.

1.3. Назви гідроксидів походять від назви металу з додаванням слова гідроксид.

1.4. Лугами називають  розчинні  у воді основи.

1.5. Друга група називається нерозчинні у воді основи.

 

II рівень

2. Запишіть формули основ за їх назвами та класифікуйте на дві групи: алюмі­ній гідроксид, натрій гідроксид, купрум(ІІ) гідроксид, барій гідроксид, літій гідрок­сид, ферум(ІІ) гідроксид, калій гідроксид, плюмбум(ІІ) гідроксид.

Розчинні

у воді основи

Розчинні

у воді основи

Нерозчинні

у воді основи

Нерозчинні 

у воді основи

1 Назва Формула Назва Формула
2

 натрій

гідроксид

 NaOH

 алюмі­ній

гідроксид

 Al(OH)3
3

 барій

гідроксид

 BaOH

 купрум(ІІ)

гідроксид

 Cu(OH)2
4

 літій

гідрок­сид

 LiOH

 ферум(ІІ)

гідроксид

 Fe(OH)2
5

 калій

гідроксид

 KOH

 плюмбум(ІІ)

гідроксид

 Pb(OH)2

3. Напишіть формули оксидів, що відповідають таким гідроксидам: 

 а) КОН - K2O; б) Сu(ОН)- CuO; в) Zn(ОН)ZnO; г) Сг(ОН)3 - Cr2O3

 

III рівень

 4. Назвіть серед даного переліку метали, що утворюють луги, та запишіть форму­ли і їх назви: літій, цинк, рубідій, кальцій, нікель, срібло, натрій, барій, залізо, калій, магній, стронцій:

а) LiOH         б) літій гідроксид

в) RbOH        г) рубідій гідроксид

гNaOH        д) натрій гідроксид

е) KOH         є) калій гідроксид.

 

5. Обчисліть та позначте масу та кількість речовини ферум(ІІІ) гідроксиду в порції речовини, що містить 12,04•1023 структурних частинок цієї речовини:

 А. 214 г, 2 моль. Б. 107 г, 1 моль. В. 160 г, 1,5 моль. Г. 267,5 г, 2,5 моль.

 Відповідь:  А  .

Дано: N(Fe(OH)3)= 12,04•1023. Знайти: γ(Fe(OH)3)-? m(Fe(OH)3)-?

Розв’язання:

Обчислюємо кількість речовини.

γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1;

γ(Fe(OH)3)=12,04•1023: 6,02•1023= 2 моль.

Обчислюємо масу.

З формули γ= m/М  знаходимо m=γ•М, де Мг/моль=Mr

Мr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=56+316+31=107;
M(Fe(OH)3)=107 г/моль;  m(Fe(OH)3)=107г/моль•2моль=214 г.
Відповідь: 214 г, 2 моль.

 

IV рівень

 6. Обчисліть та запишіть формулу сполуки, до складу якої входять: Магній - 

41,38%; Оксиген - 55,17% і Гідроген - 3,45%. Відповідь. Mg(OH)2

Дано:  w(Mg)=41,38%, w(O)=55,17%, w(H)=3,45% 

Знайти: формулу сполуки MgxOyHz- ?

Розв’язання:

Знаходимо формулу сполуки.

Позначимо число атомів Магнію через х, Оксигену - у, Гідрогену - z.

Число атомів у речовині прямопропорційне масовій частці елемента і обернено пропорційне його відносній атомній масі, тому

x:y:z=w(Mg)/Ar(Mg):w(O)/Ar(O):w(H)/Ar(H)=41,38/24:55,17/16:3,45/1=1,724:3,45:3,45

Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел (1,724) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел, отримаємо

x:y:z=1,724/1,724:3,45/1,724:3,45/1,724=1:2:2

Отже, формула сполуки Mg(OH)2

Відповідь: Mg(OH)2

7. Установіть відповідність між назвами та значенням величин й позначте для барій гідроксиду: відносну молекулярну масу; молярну масу, масу 1 моль, число структурних частинок в порції кількістю речовини 1,25 моль, масу сполуки кіль­кістю речовини 5,5 моль.

А. 171 г/моль. Б. 940,5 г. В. 7,525 • 1023. Г. 171 г. Ґ. 171. Відповідь: Ґ. А. Г. В. Б.

Розв’язання:

Ґ. Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+216+21=171;
А. M(Ba(OH)2)=171 г/моль;
Г. Маса 1 моля 171 г.
В. Дано: γ(Ba(OH)2)=1,25 моль. Знайти N(Ba(OH)2) - ?
   Розв’язання:
   З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1
   знаходимо N=γ•Na; 
   N(Ba(OH)2)=1,25моль•6,02•1023моль-17,525 • 1023 
Б. Дано:  γ(Ba(OН)2)=5,5 моль. Знайти: m(Ba(OН)2) - ?
   Розв’язання:
   З формули γ= m/М  знаходимо m=γ•М, де Мг/моль=Mr
   Мr(Ba(OН)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+216+21=171;
   M=171 г/моль;  m(Са(OН)2)=171 г/моль•5,5моль=940,5 г.