Самостійна робота. Фізичні та хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації.

І рівень

Завдання 1. Укажіть пару речовин, що вступають у хімічну взаємодію з натрій гідроксидом:

А.AlCl3, H2O Б.CO2, FeCl2 В.MgO,HCl Г.CaO,Cr(OH)2

Відповідь:   Б   

Завдання 2. Укажіть колір, в який забарвиться фенолфталеїн у розчині калій гідроксиду:

А. Фіолетовий. Б. Червоний. В. Рожевий. Г. Малиновий.

Відповідь: __Г__

Завдання 3. Позначте реакцію взаємодії кальцій гідроксиду з нітратною кислотою:

A. CaO + 2HNО3 = Ca(NО3)2 + Н2О.

Б. Cu(OH)2 + 2HNО3 = Cu(NО3)2 + Н2О.

B. Са(ОН)2 + 2HNО3 = Ca(NО3)2 + Н2О.

Г. КОН + HNО3 = KNО3 + Н2О.

Відповідь: ___В__

II рівень

Завдання 4. Укажіть дві схеми реакцій, які характеризують хімічні властивості лугів:

А. Н3РО4 + NaOH

Б. HCl + AgNO,

В. Сu(ОН)2

Г. СO2 + КОН

Відповідь: __A, Г__

A. H3PO4+3NaOH=Na3PO4+3H2O - луги взаємодіють з кислотами.

Г. CO2+2KOH=K2CO3+ H2↑ - луги взаємодіють з кислотними оксидами.

Завдання 5. Допишіть продукти реакцій у завданні 4, поставте коефіцієнти:

І варіант 

а) Са(ОН)2+ 2HNО3 = Ca(NO3)2+2H2O; 

б) 2LiOH + H24 = Li2SO4+2H2O; 

II варіант

а) Ва(ОН)2 + 2НСl = BaCl2+2H2O;

б) NaOH + НВг = NaBr+H2O.

Завдання 6. Обчисліть масу купрум(ІІ) оксиду, що утвориться від повного термічного розкладу купрум(ІІ) гідроксиду масою 19,6 г.

Дано: m(Cu(OH)2)=19,6 г. Знайти: m(CuO)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

       19,6 г     x г

     Cu(OH)2 = CuO  + H2

       98 г       80 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2  розклався з утворенням 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuO і води

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль:

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+21=98,  

M(Cu(OH)2)=98 г/моль.  Маса 1 моль=98 г.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80,  M(CuO)=80 г /моль. Маса 1 моль=80 г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

19,6 г / 98 г= х г / 80 г, звідси х=19,6г•80г/98г=16 г.

Відповідь. m(CuO)=16 г.

ІІ спосіб. 

Записуємо рівняння реакції:  Cu(OH)2=CuO+H2

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) купрум (ІІ)  гідроксиду і купрум (ІІ) оксиду.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+21=98,  

M(Cu(OH)2)=98 г/моль.  

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80,  M(CuO)=80 г /моль. 

Обчислюємо кількість речовини  купрум (ІІ)  гідроксиду масою 19,6 г за формулою y=m/M.

y(Cu(OH)2)=19,6г : 98 г/моль=0,2 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 1 моль купрум (ІІ)  гідроксиду розклався з утворенням 1 моль купрум (ІІ) оксидукількість речовин є однаковою, тому  y(CuO)=0,2 моль. Обчислюємо масу купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=y•M.

m(CuO)=0,2 моль•80 г/моль=16 г.

Відповідь. m(CuO)=16 г.

III рівень

Завдання 7. Укажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції:

1АlСl3 + 3NаОН = 1Аl(ОН)3 + 3NаСl.   1+3+1+3=8

А. 6. Б. 5. В. 8. Г. 9. Відповідь:___В _.

Завдання 8. Напишіть рівняння реакцій, що можуть відбутися між сполуками, 

поданими формулами: НNO3, КОН, МgO, Ва(ОН)2, Н2SO4.

HNO3+KOH=KNO3+H2O

2HNO3+MgO=Mg(NO3)2+H2O

2HNO3+Ba(OH)2=Ba(NO3)2+2H2O

2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O

MgO+H2SO4=MgSO4+H2O

Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O

Завдання 9. Поясніть, як експериментально розпізнати розчин хлоридної кислоти та натрій гідроксиду. Якщо можливо, напишіть рівняння реакцій.

За допомогою якісної реакції можна розпізнати хлоридну кислоту:

HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3 - утворюється білий сирний осад AgCl.

Реакція між Аргентум (І) нітрат і натрій гідроксидом не відбувається.

IV рівень

Завдання 10. Напишіть всі можливі рівняння реакцій між речовинами: сульфатна кислота, вода, кальцій оксид, сульфур(УІ) оксид, барій гідроксид, нітратна кислота, літій гідроксид. Укажіть типи реакцій.

H2SO4+CaO=CaSO4+H2O - реакція обміну.

H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2O- реакція нейтралізації.

H2SO4+2LiOH=Li2SO4+2H2O - реакція нейтралізації.

H2O+CaO=Ca(OH)2 - реакція сполучення.

H2O+SO3=H2SO4реакція сполучення

CaO+SO3=CaSO4реакція сполучення

CaO+2HNO3=Ca(NO3)2+H2Oреакція обміну.

SO3+Ba(OH)2=BaSO4+H2Oреакція обміну.

SO3+2LiOH=Li2SO4+H2Oреакція обміну.

Ba(OH)2+2HNO3=Ba(NO3)2+2H2O- реакція нейтралізації.

LiOH+HNO3=LiNO3+H2O- реакція нейтралізації.

Завдання 11. Барій гідроксид масою 34,2 г повністю нейтралізували розчином сульфатної кислоти. Обчисліть масу і кількість речовини продуктів реакції.

Дано: m(Ba(OH)2 )=34,2 г. Знайти: m(BaSO4)-? m(H2O)-? y(BaSO4)-y(H2O)-?

І спосіб.

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

      34,2 г                   x г        y г          

     Ba(OH)2  + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O 

     171 г                    233 г      36 г   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ba(OH)2  з утворенням  1 моль барій сульфату BaSOі 2 моль води H2O. На основі цих даних,  можна скласти дві пропорції та обчислити масу барій сульфату і масу води.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль Ba(OH)2 і BaSO4  та 2 моль H2O.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г /моль. Маса 1 моль=171 г.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль.  Маса 1 моль=233 г.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  M(H2O)=18 г/моль.  

Маса 1 моль=18 г, а 2 моль=36 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси барій сульфату і розв'язуємо її.

34,2 г / 171г= х г / 233 г, звідси х=34,2г•233г/171г=46,6 г.

Обчислоюємо кількість речовини барій сульфату масою 46,6 г за формулою y=m/M.

y(BaSO4)=46,6 г: 233 г/моль=0,2 моль.

Складаємо пропорцію для обчислення маси води і розв'язуємо її.

34,2 г / 171 г= х г / 233 г, звідси у=34,2г•36г /171г=7,2 г.

Обчислоюємо кількість речовини води масою 7,2 г за формулою y=m/M.

y(H2O)=7,2 г : 16 г/моль=0,4 моль.

Відповідь: m(BaSO4)=46,6г; m(H2O)=7,2г; y(BaSO4)=0,2моль; y(H2O)=0,4моль.

ІІ спосіб.

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

      34,2 г                  x моль        у моль          

     Ba(OH)2  + H2SO4 =   BaSO4 +   2H2O  

      171 г                   1 моль        2 моль   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ba(OH)2 з утворенням 1 моль барій сульфату  BaSO4   і 2 моль води H2OНа основі цих даних,  можна скласти дві пропорції та обчислити кількість речовини барій сульфату і кількість речовини води.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) барій гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль..

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г /моль. Маса 1 моль=171 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини барій сульфату і розв'язуємо її.

34,2 г / 171 г = х моль / 1 моль, звідси х=34,2г•1 моль/171 г=0,2 моль.

Обчислоюємо масу барій сульфату кількість речовини 0,2 моль.

З формули y=m/M. знаходимо m=y•M, де М г/моль=Mr.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  M(BaSO4)=233 г/моль.  

m(BaSO4)=0,2 моль•233 г/моль=46,6 г.

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини води і розв'язуємо її.

34,2 г / 171 г = х моль / 2 моль, звідси у=34,2 г•2 моль /171г=0,4 моль.

Обчислоюємо масу води кількістю речовини 0,4 моль.

З формули y=m/M. знаходимо m=y•M, де М г/моль=Mr.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,   M(H2O)=18 г/моль.

m(H2O)=0,4 моль•1г/моль=7,2 г.

Відповідь: m(BaSO4)=46,6г; m(H2O)=7,2г; y(BaSO4)=0,2моль; y(H2O)=0,4моль.