Cамостійна робота. Хімічні властивості основ: взаємодія з солями, взаємодія нерозчинних у воді основ з кислотами, розкладання нерозчинних основ за нагрівання.

І рівень

Завдання 1. Випишіть формули основ серед запропонованих формул речовин:

Н2СO3, Zn(OH)2, SO2, LiOH, HCl, Cu(OH)2, NaCl, Sn(OH)2, NaOH, H2O, NiO2, Na2SO4,

Ni(OH)2. Назвіть їх.

Zn(OH)2 - цинк гідроксид.

LiOH - літій гідроксид.

Cu(OH)2 - купрум (ІІ) гідроксид.

Sn(OH)2 - станум (ІІ) гідроксид.

NaOH - натрій гідроксид.

Ni(OH)2 - нікель (ІІ) гідроксид.

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій:

І варіант 

а) 2Аl(ОН)3 = Al2O3+3H2O; 

б) 2NaOH+SiO2 = Na2SiO3+H2O; 

в) Са(ОН)2 + 2НВг = CaBr2+2H2O . 

II варіант

а) 3Ва(ОН)2+ 2Н3РO4 = Ba3(PO4)2+6H2O;

б) 2Fe(OH)3 = Fe2O3+3H2O;

в) 2КОН + H2SO4 = K2SO4+2H2O.

Завдання 3. Позначте схему реакції, внаслідок якої можна добути нерозчинну у воді основу:

1.  FeCl3+2NaOH=Fe(OH)3↓ +3NaCl  .

2.  FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2↓ +Na2SO4  .  

Завдання 4. Позначте схему реакції нейтралізації:

А. HCl+MgO-> Б. KOH+HNO3->   В. NaNO3->  Г. ZnCl2+NaOH->

Відповідь: __Б___ .

KOH+HNO3=KNO3+H2O

Реакція між основою і кислотою з утворенням солі та води називається реакцією нейтралізації.

II рівень

Завдання 5. Установіть відповідність між лівою та правою частинами рівнянь:

А. Сu(ОН)2+НNO3-> 1.СuNO32O.

Б. СгСl3+NaOH->    2.Сг(ОН)3+ЗNaOH. Помилка, має бути Cr(OH)3+3NaCl 

                         3.Сu(NO3)2+H2O.

Відповідь:_A->3,  Б->2   .

A. Cu(OH)2+HNO3=Cu(NO3)2+H2

Б. CrCl3+3NaOH=Cr(OH)3+3NaCl 

Завдання 6. Сума всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції Мg(ОН)2+НСl —» становить:

А. 4. Б. 5. В. 7. Г. 6.

Відповідь: __Г___.

1Mg(OH)2+2HCl=1MgCl2+2H2O        1+2+1+2=6
Завдання 7. Нейтралізували сульфатну кислоту кількістю речовини 1,2 моль калій гідроксидом. Обчисліть кількість речовини солі, що утворилася.

Дано: y( HSO4 )=1,2 моль. Знайти   m(K2SO4))-? 

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

 1,2 моль                  х моль

  H2SO4   + 2KOH =   K2SO4        + 2H2O

  1 моль                   1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль cульфатної кислоти  H2SO4    з утворенням 1 моль калій сульфату  K2SO4. Зазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

1,2 моль / 1 моль = х моль / 1моль, звідси х=1,2 моль•1моль/ 1моль=1,2 моль.

Відповідь:  m( K2SO4 )=1,2 моль.

III рівень

Завдання 8. Напишіть рівняння реакцій між речовинами, поданими формулами:

Mg(OH)2, HCl, Li20, SO2, BaO, AgNO3, H2O , H2SO4. Укажіть ті, що характеризують хімічні властивості основ.

Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O - основи взаємодіють з кислотами.

Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O - основи взаємодіють з кислотами.

2HCl+Li2O=2LiCl+H2O

2HCl+BaO=BaCl2+H2O

HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3

Li2O+SO2=Li2SO3
Li2O+H2O=2LiOH

Li2O+H2SO4=Li2SO4+H2O

SO2+BaO=BaSO3

SO2+H2O=H2SO3

Bao+H2O=Ba(OH)2
BaO+H2SO4=BaSO4↓+H2O

Завдання 9. Поясніть, які зміни відбудуться, якщо до розчину хром(ІІІ) нітрату долити розчину літій гідроксиду, а до утвореної речовини - розчину сульфатної кислоти. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Cr(NO3)3+3LiOH=Cr(OH)3↓+3LiNO3 - утворюється осад.
2Cr(OH)3+3H2SO4=Cr2(SO4)+6H2O- розчиняється осад, розчин стає прозорим.


 IV рівень

Завдання 10. Напишіть рівняння реакцій між речовинами: хлоридна кислота, купрум(ІІ) оксид, натрій гідроксид, калій оксид, вода, карбон(ІУ) оксид, плюмбум(ІІ) гідроксид. Які з них характеризують властивості основ? 

Дано: HCl, CuO, NaOH, K2O, H2O, CO2, Pb(OH)2
HCl+NaOH=NaCl+H2O  - луги (основи) взаємодіють з кислотами.

2HCl+K2O=2KCl+H2O

2HCl+Pb(OH)2=PbCl2+2H2O - основи взаємодіють з кислотами.

2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O - луги (основи) взаємодіють з кислотними оксидами.

K2O+H2O=2KOH

K2O+CO2=K2CO3
H2O+CO2=H2CO3

CO2+Pb(OH)2=PbCO3+H2O - основи взаємодіють з кислотними оксидами.

 

Завдання 11. Нейтралізували ортофосфатну кислоту масою 29,4 г розчином калій гідроксиду. Обчисліть масу калій гідроксиду, що прореагував. Які маси та кількості речовин продуктів реакції?

Дано: m(H3PO4)=29,4 г. Знайти: m(KOH)-? m(K3PO4)-?  m(H2O)-?  y(K3PO4)-y(H2O)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

      29,4 г     x г        y г        z г

     H3PO4  + 3KOH = K3PO4   +3H2O 

      98 г       168 г     212 г     54 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль ортофосфатної кислоти H3PO4 з 3 моль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 моль калій ортофосфату K3POі 3 моль води H2OНа основі цих даних,  можна скласти три пропорції та обчислити масу калій гідроксиду, масу калій ортофосфату і масу води.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(H3PO4)=3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•1+31+4•16=98,

M(H3PO4)=98 г/моль. Маса 1 моль=98г.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56,

M(KOH)=56 г/моль. Маса 1 моль=56г, а маса 3 моль=168.

Mr(K3PO4)=3Ar(K)+Ar(P)+4Ar(O)=3•39+31+4•16=212,  

M(K3PO4)=212 г/моль.  Маса 1 моль=212 г.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  

M(H2O)=18 г/моль.  Маса 1 моль=18 г, а маса 3 моль=54 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси калій гідроксиду і розв'язуємо її.

29,4 г / 98г= х г / 168 г, звідси х=29,4г•168г/98г=50,4 г.

Складаємо пропорцію для обчислення маси калій ортофосфату і розв'язуємо її.

29,4 г / 98г= у г / 212 г, звідси х=29,4г•212г/98г=63,6 г.

Обчислоюємо кількість речовини калій ортофосфату масою 63,6 г за формулою y=m/M.

y(K3PO4)=63,6 г: 212г/моль=0,3 моль.

Складаємо пропорцію для обчислення маси води і розв'язуємо її.

29,4 г / 98г= z г / 54 г, звідси х=29,4г•54г/98г=16,2 г.

Обчислоюємо кількість речовини води масою 16,2 г за формулою y=m/M.

y(H2O)=16,2 г: 18 г/моль=0,9 моль.

Відповідь:  m(KOH)=50,4 г; m(K3PO4)=63,6 г; m(H2O)=16,2 г;

 y(K3PO4)=0,3 моль; y(H2O)=0,9 моль.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: H3PO4 +3KOH=K3PO4+3H2O 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(H3PO4)=3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•1+31+4•16=98M(H3PO4)=98 г/моль. 

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56M(KOH)=56 г/моль.

Mr(K3PO4)=3Ar(K)+Ar(P)+4Ar(O)=3•39+31+4•16=212, M(K3PO4)=212 г/моль.  

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль. 

Обчислюємо кількість речовини ортофосфатної кислоти масою 29,4 г за формулою y=m/M.

y(H3PO4)=29,4 г: 98 г/моль=0,3 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль ортофосфатної кислоти H3PO4 з 3 моль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 моль калій ортофосфату K3POі 3 моль води H2O. Кількість речовини H3PO4 і  K3POє однаковою, тому  y(K3PO4)=0,3 моль, а кількість речовини КОН і H2O є у три рази більшою, тому y(КОН)=0,9 моль і y(H2O)=0,9 моль. 

Обчислоюємо масу калій ортофосфату кількістю речовини 0,3 моль за формулою m=yM:

m(K3PO4)=0,3 моль212 г/моль=63,6 г.

Обчислоюємо масу води кількістю речовини 0,9 моль за формулою m=yM:

m(H2O)=0,9 моль•18 г/моль=16,2 г.

Відповідь:  m(KOH)=50,4 г; m(K3PO4)=63,6 г; m(H2O)=16,2 г;

 y(K3PO4)=0,3 моль; y(H2O)=0,9 моль.