Домашнє завдання. Хімічні властивості основ: взаємодія з солями, взаємодія нерозчинних у воді основ з кислотами, розкладання нерозчинних основ за нагрівання.

І та II рівні

1. Укажіть тип реакції, до якого належить реакція взаємодії натрій гідроксиду з хлоридною кислотою:

А. Заміщення. Б. Розкладу. В. Сполучення. Г. Нейтралізації. Відповідь: __Г__.

NaOH+HCl=NaCl+H2O

Реакція між основою і кислотою з утворенням солі та води називається реакцією нейтралізації.

2. Укажіть, до якого типу реакцій можна віднести реакцію нейтралізації:

А. Заміщення. Б. Обміну. В. Сполучення. Г. Розкладу. Відповідь:__Б__

Реакція обміну - це реакція між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами називаються реакціями обміну.

3. На купрум(ІІ) гідроксид масою 9,8 г подіяли розчином сульфатної кислоти до повного його розчинення. Обчисліть масу утвореної солі. Назвіть сіль.

Дано: m(Cu(OH)2)=9,8 г. Знайти: m(CuSO4)-? 

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

      9,8 г                      x г        

     Cu(OH)2 +H2SO4  = CuSO4     +  2H2O 

      98 г                      160 г      

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду з утворенням 1 моль купрум (ІІ) сульфату.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2•Ar(H)=64+2•16+2•1=98,

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. Маса 1 моль=98г.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(O)=64+32+416=160,

M(CuSO4)=160 г/моль. Маса 1 моль=160 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

9,8 г / 98г= х г / 160 г, звідси х=9,8г•160г/98г=16 г.

Відповідь:  m(CuSO4)=16 г; купрум (ІІ) сульфат. 

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: Cu(OH)2+H2SO4=CuSO4+2H2O 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2•Ar(H)=64+2•16+2•1=98M(Cu(OH)2)=98 г/моль. 

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(O)=64+32+416=160M(CuSO4)=160 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) гідроксиду масою 9,8 г за формулою y=m/M.

y(Cu(OH)2)=9,8 г : 98 г/моль = 0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду з утворенням 1 моль купрум (ІІ) сульфату, кількості речовин однакові, тому y(CuSO4)=0,1 моль.

Обчислюємо масу CuSO4  кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=yM.

m(Cu(OH)2)=0,1моль •160 г/моль=16 г.

Відповідь:  m(CuSO4)=16 г; купрум (ІІ) сульфат. 

 

III та IV рівні

4. Поясніть, які зміни відбудуться, якщо до розчину ферум(ІІІ) сульфату долити розчину натрій гідроксиду, а до утвореної речовини - розчину нітратної кислоти. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Fe2(SO4)3+6NaOH=3Na2SO4+2Fe(OH)3↓ - утворюється осад бурого кольору.

Fe(OH)3+3HNO3=Fe(NO3)3+3H2O - розчин стає прозорим, осад зникає.

5. Укажіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

A. СаО + НВг      1. СаВг + Н2O.

Б. NaOH + СгСl  2. Аl2O3 + Н2O.

B. Аl(ОН)         3. СаВг2 + Н2O.

                             4. Сг(ОН)2 + Н2O. 

                             5. Сг(ОН)3 + Н2O. Помилка, має бути Cr(OH)3+NaCl

A 3
Б -
В 2

A. CaO+HBr→ CaBr2+H2O

    1CaO+2HBr=1CaBr2+1H2O

Б. NaOH + СгСl→ Cr(OH)3+NaCl

   3NaOH + 1CrCl3=3NaCl+1Cr(OH)3

B. Аl(ОН)→ Аl2O32O

   2Al(OH)3=1Al2O3+3H2O

6. Позначте суму усіх коефіцієнтів у рівняннях реакцій завдання 5.

А. 19. Б. 17. В. 20. Г. 18. Відповідь:__19__

 

7. На барій гідроксид масою 5,13 г подіяли розчином сульфатної кислоти до повної нейтралізації лугу. Обчисліть кількість речовини сульфатної кислоти, що витратилася, і масу та кількість речовини утвореного осаду.

Дано: m(Ba(OH)2)=5,13 г. Знайти: y(H2SO4)-? m(BaSO4)-? y(BaSO4)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

      5,13 г       х моль        у г        

     Ba(OH)2 +  H2SO4  = BaSO4     +  2H2O 

       171 г       1 моль       233 г      

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій гідроксиду з 1 моль сульфатної кислоти з утворенням 1 моль барій сульфату. 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171г.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233,

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції. На основі цих даних можна скласти дві пропорції.

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини сульфатної кислоти H2SOі розв'язуємо її.

5,13 г / 171г= х моль / 1 моль, звідси х=5,13г•1 моль/171г=0,03 моль.

Складаємо пропорцію для обчислення маси барій сульфату ВаSOі розв'язуємо її.

5,13 г / 171г= х г / 233 г, звідси х=5,13г•233г/171г=6,99 г.

Обчислюємо кількість речовини барій сульфату масою 8,99 г за формулою y=m/M.

y(BaSO4)=8,99 г : 233 г/моль=0,03 моль.

Відповідь:  y(H2SO4)=0,03 моль, m(BaSO4)=6,99 г, y(BaSO4)=0,03 моль. 

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171M(Ba(OH)2)=171 г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233M(BaSO4)=233 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 5,13 г за формулою y=m/M.

y(Ba(OH)2)=5,13 г : 171 г/моль = 0,03 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій гідроксиду з 1 моль сульфатної кислоти з утворенням 1 моль барій сульфату, кількості речовин однакові, тому y2SO4)=0,03 моль і y(BaSO4)=0,03 моль.

Обчислюємо масу BaSO4  кількістю речовини 0,03 моль за формулою m=yM.

m(BaSO4)=0,03моль •233 г/моль=6,99 г.

Відповідь:  y(H2SO4)=0,03 моль, m(BaSO4)=6,99 г, y(BaSO4)=0,03 моль.