Домашнє завдання. Хімічні властивості солей: взаємодія з металами, сильними кислотами, лугами. 

1. Допишіть праві частини рівнянь. Поставте коефіцієнти. Які хімічні властивості солей відображають ці реакції?

а) Cu(NO3)2+2NaOH=2NaNO3+Cu(OH)2

б) K2CO3+2HCl=2KCl+H2O + CO2

в) Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu

г) Na2SO3+2HNO3=2NaNO3+H2O + SO2

ґ) AgNO3+HCl=AgCl+HNO3

д) BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl

2. Розв’яжіть задачі.

І та II рівні

1. На натрій сульфід кількістю речовини 0,2 моль подіяли нітратною кислотою до повної взаємодії. Обчисліть об’єм газу, що утворився. Назвіть сіль.

Дано: y( Na2S )=0,2 моль. Знайти   V(H2S)-? 

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

 0,2 моль                              х л

  Na2S   + 2HNO3 =  2NaNO3+H2S

 1 моль                                22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль натрій сульфід  Na2S   з виділенням 1 моль сірководню H2S (1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у.).

Зазначені значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,2 моль / 1 моль = х л / 22,4 л, звідси

х=0,2 моль•22,4 л/ 1 моль=4,48 л.

Відповідь:  V(H2S)=4,48 л.

2. Купрум (ІІ) хлорид масою 13,5 г прореагував з надлишком розчину натрій гідроксиду. Обчисліть масу речовини, що випала в осад. Назвіть її.

Дано: m(CuCl2)=13,5 г. Знайти: m(Cu(OH)2)-? 

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

     13,5 г                       x г     

     CuCl2  + 2NaOH = Cu(OH)2↓  +  2NaCl 

     135 г                        98 г   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) хлорид з випаданням 1 моль осаду купрум (ІІ) гідроксиду.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CuCl2)=Ar(Cu)+2Ar(Cl)=64+2•35,5=135,

M(CuCl2)=135 г/моль. Маса 1 моль=135 г.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2•Ar(H)=64+2•16+2•1=98,

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

13,5 г / 135 г= х г / 98 г, звідси х=13,5г•98г/135г=9,8 г.

Відповідь:  m(Cu(OH)2)=9,8 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(CuCl2)=Ar(Cu)+2Ar(Cl)=64+2•35,5=135

M(CuCl2)=135 г/моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2•Ar(H)=64+2•16+2•1=98

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. 

Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) хлориду масою 13,5 г за формулою y=m/M.

y(CuCl2)=13,5 г: 135 г/моль=0,1 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) хлорид з випаданням 1 моль осаду купрум (ІІ) гідроксиду, кількість речовин є однаковою, тому  y(Cu(OH)2)=0,1 моль. 

Обчислюємо масу купрум (ІІ) гідроксиду кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=yM:

m(Cu(OH)2)=0,1 моль•98 г/моль=9,8 г.

Відповідь:  m(Cu(OH)2)=9,8 г.

III рівень

3. Натрій гідроксид кількістю речовини 5 моль повністю прореагував ферум(ІІІ) хлоридом. Обчисліть кількість речовини і масу утвореного осаду. Назвіть продукти реакції.

Дано: y(NaOH)=0,1 моль. Знайти  y(Fe(OH)3)-? m(Fe(OH)3)-? 

 Записуємо рівняння реакції:

   5 моль                                     х моль

   3NaOH     +   FeCl3    = 3NaCl + Fe(OH)3

   3 моль                                     1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду з випаданням 1 моль купрум (ІІІ) гідроксиду. Зазначені кількості речовин підписуємо під формулами речовин у рівнянні реакції. 

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

 5 моль / 3 моль= х моль / 1моль, звідси

х=5 моль•1 моль/3 моль=1,66 моль.

Обчислюємо масу ферум (ІІІ) гідроксиду кількістю речовини 1,66 моль.

З формули y=m/M, де M г/моль=Mr, знаходимо m=Y•M.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) ферум (ІІІ) гідроксиду:

Mr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3Ar(O)+3•Ar(H)=56+3•16+3•1=107

M(Fe(OH)2)=107 г/моль.

m(Fe(OH)3)=1,66 моль • 107 г/моль = 177,6 г.

Відповідь:  y(Fe(OH)3)=1,66 моль; m(Fe(OH)3)=177,6 г; натрій хлор і ферум (ІІІ) гідроксид. 

4. На барій хлорид масою 4,16 г подіяли надлишком сульфатної кислоти. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі.

Дано: m(BaCl2)=4,16 г. Знайти: m(BaSO4)-? y(BaSO4)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

     4,16 г                     x г     

     BaCl2  + H2SO4 = BaSO4↓  +   2HCl 

     208 г                      233 г   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2   з випаданням 1 моль осаду барій сульфату  BaSO4.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ВаCl2)=Ar(Ва)+2Ar(Cl)=137+2•35,5=208,

M(BaCl2)=208 г/моль. Маса 1 моль=208 г.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

4,16 г / 208 г= х г / 233 г, звідси х=4,16г•233г/208г=4,6 г.

Обчислюємо кількість речовини барій сульфату масою 4,6 г за формулою y=m/M:

y(BaSO4)=4,68 г : 233 г/моль=0,02 моль.

Відповідь:  m(BaSO4)=4,6 г; y(BaSO4)=0,02 моль.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl  

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(ВаCl2)=Ar(Ва)+2Ar(Cl)=137+2•35=207,  M(CuCl2)=207 г/моль. 

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,  M(BaSO4)=233 г/моль. 

Обчислюємо кількість речовини барій хлориду масою 4,16 г за формулою y=m/M.

y(ВаCl2)=4,16 г: 207 г/моль=0,02 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2   з випаданням 1 моль осаду барій сульфату  BaSO4, кількість речовин є однаковою, тому y(BaSO4)=0,02 моль. 

Обчислюємо масу барій сульфату кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=yM:

m(BaSO4)=0,02 моль•233 г/моль=4,6 г.

Відповідь:  m(BaSO4)=4,6 г; y(BaSO4)=0,02 моль.

IV рівень

5. Берилій гідроксид кількістю речовини 4 моль повністю прореагував з натрій гідроксидом. Обчисліть кількості речовин та маси продуктів реакції.

Дано: y(Be(OH)2)=4 моль. Знайти  y(Na2BeO2)-? y(H2O)-? m(Na2BeO2)-? m(H2O)-? 

 Записуємо рівняння реакції:

   4 моль                            х моль          у моль

   Be(OH)2    +   2NaOH    = Na2BeO2    + 2H2O

   1 моль                            1 моль          2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль берилій гідроксид  Be(OH)2   з утворенням 1 моль натрій бериліату  Na2BeO2  і 2 моль води H2O. Зазначені кількості речовин підписуємо під формулами речовин у рівнянні реакції. 

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення кількості речовини натрій бериліату:

 4 моль / 1 моль= х моль / 1моль, звідси

х=4 моль•1 моль/1 моль=4 моль.

Пропорція для обчислення кількості речовини води:

4 моль / 1 моль= у моль / 2 моль, звідси

у=4 моль•2 моль/1 моль=8 моль.

Обчислюємо молярні маси речовин.

Mr(Na2BeO2)=2Ar(Na)+Ar(Be)+2•Ar(O)=2•23+9+2•16=87,

M(Na2BeO2)=87 г/моль.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,   M(H2O)=18 г/моль.

Обчислюємо масу за формулою m=у•M.

m(Na2BeO2)=4 моль • 87 г/моль = 348 г.

m(H2O)=8 моль • 18 г/моль = 144 г.

Відповідь:  y(Na2BeO2)=4 моль; y(H2O)=8 моль;

m(Na2BeO2)=348 г; m(H2O)=144г. 

6. Складіть задачу за такими даними: є алюміній бромід та натрій гідроксид. Після реакції, маса осаду становила 2,54 г.

При реакції алюміній броміду з натрій гідроксидом утворився  осад масою 2,54 г. Яка маса алюміній броміду прореагувала? 

Дано: m(Al(OH)3)=2,54 г. Знайти: m(AlBr3)-? 

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

     х г                           2,54 г     

     AlBr3  + 3NaOH    = Al(OH)3↓      +   3NaBr 

     267 г                         78 г   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній броміду AlBr3  з випаданням 1 моль осаду алюміній гідроксиду Al(OH)3.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(AlBr3)=Ar(Al)+3Ar(Br)=27+3•80=267,

M(AlBr3)=267 г/моль. Маса 1 моль=267 г.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78,

M(Al(OH)3)=78 г/моль. Маса 1 моль=78г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г / 267 г= 2,54 г / 78 г, звідси х=2,54г•267г/78г=8 г.

Відповідь:  m(AlBr3)=8 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: AlBr3+3NaOH=Al(OH)3+3NaBr 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(AlBr3)=Ar(Al)+3Ar(Br)=27+3•80=267,  M(AlBr3)=267 г/моль.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78M(Al(OH)3)=78 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини алюміній гідроксиду масою 2,54 г за формулою y=m/M.

y(Al(OH)3)=2,54 г: 78 г/моль=0,03 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль алюміній броміду з випаданням 1 моль осаду алюміній гідроксиду, кількість речовин є однаковою, тому  y(AlBr3)=0,03моль. 

Обчислюємо масу алюміній броміду кількістю речовини 0,03 моль за формулою m=yM:

m(AlBr3)=0,03 моль•267 г/моль=8 г.

Відповідь:  m(AlBr3)=8 г.