Самостійна робота. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОЛЕЙ: ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ДВОМА СОЛЯМИ В РОЗЧИНІ.

I рівень

Завдання 1. Укажіть пару речовин, які взаємодіють у розчинах з аргентум(І) нітратом:

A. NH4Cl, NaCl. Б. HCl, Zn(NO3)2. В. K2S, KNO3. Г. K2SO3, HNO3.

Відповідь: __A___

У розчинах з аргентум (І) нітратом не взаємодіють нітрати і нітратна кислота. 

Завдання 2. Укажіть суму коефіцієнтів у якісній реакції на сульфати:

1Al2(SO4)3+3ВаСl2 = 3BaSO4+ 2АlСl3.  1+3+3+2=9

А. 7. Б. 8. В. 9. Г. 10. Відповідь:__B___

Завдання 3. Позначте речовину, яка за сильного нагрівання провзаємодіє з силіцій(ІV) окидом з виділенням газу. Назвіть газ.

A. NaOH. Б. Na2CO3. В. AgNO3. Г. Al(NO3)3.

Відповідь: _Б_, вуглекислий газ._

Na2CO3+SiO2=Na2SiO3+CO2

II рівень

Завдання 4. Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти:

а) Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3+Ag3PO4;

б) K2S + Pb(NO3)2 = 2KNO3+PbS;

в) ВаСO3 = BaO+CO2;

г) NH4Cl = NH3+HCl.

Завдання 5. Обчисліть, на основі рівняння у завданні 4, яка маса натрій ортофосфату прореагувала, якщо утворився аргентум ортофосфат масою 8,38 г.

Дано: m(Ag3PO4)=8,38 г. Знайти: m(Na3PO4)-?  

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

       х г                                     8,38 г                       

       Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3+Ag3PO4   

       164 г                                  419 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій ортофосфату Na3POз утворенням 1 моль аргентум ортофосфату Ag3PO4.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Na3PO4)=3Ar(Na)+Ar(Р)+4Ar(О)=3•23+31+4•16=164,  

M(Na3PO4)=164 г/моль. Маса 1 моль=164 г.

Mr(Ag3PO4)=3Ar(Ag3PO4)+Ar(Р)+4Ar(О)=3•108+31+4•16=419,  

M(Ag3PO4)=419 г/моль. Маса 1 моль=419 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

х г / 164 г= 8,38 г / 419 г, звідси х=8,38 г•164 г/ 419 г=3,28 г.

Відповідь: m(Na3PO4)= 3,28 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: Na3PO4+3AgNO3=3NaNO3+Ag3PO4 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(Na3PO4)=3Ar(Na)+Ar(Р)+4Ar(О)=3•23+31+4•16=164,  

M(Na3PO4)=164 г/моль.

Mr(Ag3PO4)=3Ar(Ag3PO4)+Ar(Р)+4Ar(О)=3•108+31+4•16=419,  

M(Ag3PO4)=419 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини аргентум ортофосфату Ag3PO4 масою 8,38 г за формулою y=m/M.

y(Ag3PO4)=8,38 г: 419 г/моль=0,02 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій ортофосфату Na3POз утворенням 1 моль аргентум ортофосфату Ag3PO4., кількості речовин однакові, тому  y(Na3PO4)=0,02 моль.

Обчислюємо масу натрій ортофосфату кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=yM:

m(Na3PO4)=0,02 моль•164 г/моль=3,28 г.

Відповідь:  m(Na3PO4)= 3,28 г.

III рівень

Завдання 6. Позначте, які з солей, поданих формулами взаємодіють з хлоридною кислотою: а) МgСl2; б) К2СO3; в) Na2S; г) Na2SO3; ґ) МgСl2; д) СаСO3. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

З хлоридною кислотою взаємодіють ті солі, що не є хлоридами, а саме:

б) К2СO3+2HCl=2KCl+СО2+H2O;

в) Na2S+2HCl=2NaCl+H2S;

г) Na2SO3+2HCl=2NaCl+SO2+H2O;

д) СаСO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O.

Завдання 7. Є речовини: магній оксид, нітратна кислота, натрій гідроксид, фенолфталеїн. Опишіть, як експериментально добути дві солі нітратної кислоти. Напишіть рівняння реакцій.

MgO+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O

NAOH+HNO3=NaNO3+H2O

Завдання 8. Напишіть рівняння якісної реакції на сульфатну кислоту. Обчисліть, яка маса реагентів вступила в реакцію, якщо випав осад кількістю речовини 0,3 моль.

Дано: y( BaSO4)=0,3 моль. Знайти   m(Н2SO4)-?  m(BaCl2)-? 

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  х г        у г                0,3 моль

  Н2SO4 + BaCl= 2НCl + BaSO4↓ (білий нерозчинний у кислотах осад)

  98 г      208 г             1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти  Н2SO з 1 моль барій хлоридом BaCl2  з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4.

Обчислюємо молярні маси речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Н2SO4)= 2 Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)= 21+32+416=98,

M(Н2SO4)=98 г/моль.  Маса 1 моль=98 г.

Mr(BaCl2)= Ar(Ва)+2Ar(Cl )=137+235,5=208,

M(BaCl2)=208 г/моль, маса 1 моль=208 г/моль.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції. На основі цих даних можна скласти дві пропорції для знаходження маси вихідних речовин.

Складаємо пропорцію для знаходження маси сульфатної кислоти Н2SO4  і розв'язуємо її.

 х г / 98 г = 0,3 моль / 1 моль, звідси

х=0,3 моль • 98 г / 1 моль=29,4 г.

Складаємо пропорцію для знаходження маси барій хлориду BaCl2 і розв'язуємо її.

 у г / 207 г = 0,3 моль / 1 моль, звідси

у=0,3 моль • 207 г / 1 моль=62,4 г.

Відповідь: m(Н2SO4)=29,4 г;  m(BaCl2)=62,4 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 

Н2SO4+BaCl2=2НCl+BaSO4(білий нерозчинний у кислотах осад).

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти  Н2SO з 1 моль барій хлоридом BaCl2  з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4,кількість речовини однакова, тому

у(Н2SO4)=0,3 моль і у(BaCl2)=0,3 моль.

Обчислюємо молярні маси (M г/моль = Mr) речовин. 

Mr(Н2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98, M(Н2SO4)=98 г/моль. 

Mr(BaCl2)=Ar(Ва)+2Ar(Cl )=137+235,5=208M(BaCl2)=208 г/моль.

З формули у=m/M знаходимо масу m=yM.

Обчислюємо масу сульфатної кислоти Н2SOкількістю речовини 0,3 моль.

у(Н2SO4)=0,3 моль98 г/моль=29,4 г.

Обчислюємо масу барій хлориду BaCl2 кількістю речовини 0,3 моль.

у(BaCl2)=0,3 моль208 г/моль=62,4 г.

Відповідь: m(Н2SO4)=29,4 г;  m(BaCl2)=62,4 г.

IV рівень

Завдання 9. Установіть невідомі речовини А, Б, В, Г, Ґ за даними схемами реакцій, назвіть їх та напишіть рівняння реакцій:

а) SОз + А -> Б; б) Б + В -> ВаSO4 + Г; в) АgNO3 + Г = Ґ (осад) + HNO3.

Відповідь: А - _H2 ; Б -  H2SO4 ; В -  BaCl2 ; Г - _HCl_; Ґ - AgCl .

SO3+H2O=H2SO4;

H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl

AgNO3+HCl=AgCl+HNO3

Завдання 10. У двох пробірках під шифрами є розчини калій хлориду та калій сульфату. Поясніть, як експериментально визначити кожну з них. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

За дапомогою якісних реакцій можна розпізнати хлориди і сульфати.

KCl+AgNO3=KNO3+AgClВипадає білий сирнистий осад, нерозчинний у кислотах.

KSO4+BaCl=KCl+BaSO4Випадає білий осад, нерозчинний у кислотах.