Домашнє завдання. Хімічні властивості солей: взаємодія між двома солями у розчині.

І та II рівні

1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1.1. Солі - це складні речовини, до складу яких входять атоми металічних елементів і кислотні залишки.

1.2. Солі реагують з такими речовинами: а) металами; б) кислотами;

в) лугами; г) кислотними оксидами (за сильного нагрівання); ґ) між собою (у водних розчинах).

1.3. Деякі солі розкладаються за нагрівання.

1.4. Реакції солей з сильними кислотами відбуваються за умов:

а) випадає осад; б) новоутворена кислота нестійка; в) новоутворена кислота слабша за реагуючу.

1.5. Реакції між двома солями в розчинах відбуваються, якщо одна з утворених речовин випадає в осад.

1.6. Залізо з розчином солі Купруму прореагує, бо у ряді активності металів знаходиться лівіше Купруму.

2. Допишіть рівняння реакцій та вкажіть, які властивості кислот вони відбивають:

а) Zn(NO3)2+2NaOH=2NaNO3+Zn(OH)2, взаємодія з лугами;

б) Na23+2HCl=2NaCl+H2O+SO2, взаємодія з кислотами;

в) Fe+2AgNO3=Fe(NO3)2+2Ag,  взаємодія з металами; 

г) Ва(ОН)2+K2SO4=BaSO4+KOH, взаємодія з солями.

III рівень

3. Є речовини: Рb(NO3)2, Н2SO4, КОН, Zn, SO3, Na2O. Напишіть рівняння усіх можливих реакцій.

1. Pb(NO3)2+H2SO4=PbSO4+2HNO3 

2. Pb(NO3)2+2KOH=2KNO3+Pb(OH)2

3. Pb(NO3)2+Zn=Zn(NO3)2+Pb

4. H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O

5. H2SO4+Na2O=Na2SO4+H2O

6. 2KOH+SO3=K2SO4+H2O

7. Na2O+SO3=Na2SO4

4. У двох пробірках без написів є розчини купрум(ІІ) сульфату та алюміній сульфату. Поясніть, як експериментально можна визначити кожну з них. Напишіть рівняння реакцій.

CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2↓ Випадає блакитний осад                      

Al2(SO4)3+6NaOH=3Na2SO4+2Al(OH)3↓ Випадає білий драглистий осад

IV рівень

5. Установіть невідомі речовини А, Б, В, Г, Ґ за даними схемами реакцій, назвіть їх та напишіть рівняння реакцій:

а) ZnO+A=ZnCl2+Б; б) Nа+Б=В+Н2в) ZnCl2+В=Г+NаСl; г) Г+В=Ґ.

Відповідь: А - HCl; Б - H2O; В - NaOHГ- Zn(OH)2; Ґ - Na2[Zn(OH)4].

а) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O; 

б) 2Nа+2H2O=2NaOH+Н2

в) ZnCl2+2NaOH=2NaCl+Zn(OH)2

г) Zn(OH)2+2NaOH=Na2[Zn(OH)4].

6. Через вапняну воду, що містила кальцій гідроксид кількістю речовини 0,3 моль, пропустили карбон(ІV) оксид до утворення середньої солі. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі. Назвіть її. Обчисліть об’єм карбон(ІV)

оксиду, що прореагував.

Дано: y( Ca(OH)2)=0,3 моль.

Знайти: m(CaCO3)-? y(CaCO3)-? V(CO2)-? 

Розв'язання.

І спосіб.
Записуємо рівняння реакції:

  0,3 моль        у л            х г

  Ca(OH)2  +     CO2    =  CaCO3      +  H2O

  1 моль         22,4 л          100 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Ca(OH)2  і 1 моль карбон (IV) оксиду CO(1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у.) з утворенням 1 моль кальцій карбонату CaCO3.

Обчислюємо молярну масу (М г/моль=Mr) кальцій карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CaCO3)=Ar()+Ar(С)+3Ar(O)=40+12+316=100, 

M(CaCO3)=100г/моль, маса 1 моль = 100 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх. 

Пропорція для обчислення маси кальцій карбонату.

 0,3 моль / 1 моль = х г / 100 г, звідси

х=0,3 моль•100 г/ 1 моль=30 г.

Обчислюємо кількість речовини кальцій карбонату масою 30 г за формулою y=m/M. 

y(CaCO3)=30 г : 100 г/моль=0,3 моль.

Пропорція для обчислення об'єму карбон (IV) оксиду кількістю речовини 0,3 моль.

 0,3 моль / 1 моль = у л / 22,4 л, звідси

у=0,3 моль•22,4 л / 1 моль=6,72 л.

Відповідь:  m(CaCO3)=30 г, y(CaCO3)=0,3 моль, V(CO2)=6,72 л.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Ca(OH)2  і 1 моль карбон (IV) оксиду CO2  з утворенням 1 моль кальцій карбонату CaCO3, тобто кількості речовин однакові, тому 

y(CaCO3)=0,3 моль і y(CO2)=0,3 моль.

Обчислюємо масу кальцій карбону кількістю речовини 0,3 моль.

З формули y=m/M, де М г/моль = Mr, знаходимо m=y•M.

Mr(CaCO3)=Ar()+Ar(С)+3Ar(O)=40+12+316=100, 

M(CaCO3)=100 г/моль. 

m(CaCO3)=0,3 моль • 100 г/моль=30 г.

Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 0,3 моль.

З формули y=V/Vм, де Vм-постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у., знаходимо V=y•Vм.

V(CO2)=0,3 моль • 22,4 л/моль=6,72 л.

Відповідь:  m(CaCO3)=30 г, y(CaCO3)=0,3 моль, V(CO2)=6,72 л.