Лабораторні досліди 10. Розв’язування експериментальних задач

Речовини: розчини хлоридної, сульфатної кислот, аргентум нітрату, барій хлориду, цинк сульфату, лакмусу універсального, фенолфталеїну, натрій гідроксиду.

Обладнання: пробірки, штатив для пробірок.

ХІД РОБОТИ

1. Доведіть експериментально якісний склад кислот:

Дослід 1.  І варіант - хлоридної;

Що робили? До розчину аргентум нітрату долили хлоридну кислоту.

Що спостерігали? Спостерігали утворення білого сирнистого осаду аргентум хлориду AgCl.

Рівняння реакції: HCl+AgNO3=AgCl+2HNO3

Висновок. Наявність хлоридної кислоти можна виявити за допомогою розчину аргентум нітрату. Утворюється нерозчинний у воді та кислотах білий сирнистий осад аргентум хлорид.

Дослід 2.  II варіант - сульфатної.

Що робили? До розчину барій хлориду долили сульфатну кислоту.

Що спостерігали? Спостерігали утворення білого осаду барій сульфату BaSO4.

Рівняння реакції: H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl

Висновок. Наявність сульфатної кислоти можна виявити за допомогою розчину барій хлориду. Утворюється нерозчинний у воді та кислотах білий осад барій сульфат.

2. Добудьте реакцією обміну цинк гідроксид та доведіть його амфотерний характер.

Дослід 1.

Що робили? У пробірку налили трохи розчину цинк сульфату. Додали краплями розчин лугу натрій гідроксиду, злегка струшуючи пробірку після кожної доданої краплі.

Що спостерігали? Пробірка наповнилась білим осадом у вигляді драглистої маси.

Рівняння реакцій: ZnSO4+2NaOH=Na2SO4+Zn(OH)2↓ 

Висновок. В результаті реакції обміну цинк сульфату з натрій гідроксидом добули нерозчинну основу цинк гідроксид. 

Дослід 2.

Що робили? Вміст пробірки разом з утвореним осадом розділили на дві порції, переливши частину в іншу пробірку. До однієї пробірки додали трохи розбавленої сульфатної кислоти, а до другої - розчину лугу. 

Що спостерігали? Спостерігали розчинення осаду. Реакції відбулися. 

Рівняння реакцій: 

Zn(OH)2+H2SO4=ZnSO4+2H2O 

Zn(OH)2+2NaOH=Na2[Zn(OH)4] - натрій тетрагідроксоцинкат

Висновок. Цинк гідроксид Zn(OH)2 прореагував і з кислотою, і з лугом, тобто проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом, отже, він - амфотерна сполука.  

Загальний висновок з досліджень:

1. За допомогою якісних реакцій можна розпізнати хлоридну і сульфатну кислоти. Хлоридну - дією аргентум нітратом, а сульфатну - барій хлоридом.

2. Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей. Добули цинк гідроксид - білий драглистий осад.

3. Довели, що цинк гідроксид є амфотерним гідроксидом, бо здатний проявляти подвійні хімічні властивості: основні та кислотні.