Самостійна робота (фронтальна). ЗАГАЛЬНІ СПОСОБИ ДОБУВАННЯ ОКСИДІВ, КИСЛОТ, ОСНОВ І СОЛЕЙ.

Завдання 1. Є речовини: магній оксид, натрій гідроксид, ортофосфатна кислота, фенолфталеїн. Запропонуйте спосіб добування двох ортофосфатів. Напишіть рівняння реакцій.

3MgO+2H3PO4=Mg3(PO4)2+3H2O

3NaOH+H3PO4=Na3PO4+3H2O

Завдання 2. Є речовини: кальцій оксид, вода, сульфатна кислота, алюміній гідроксид, купрум(ІІ) оксид. Добудьте три прості та шість складних речовин, використовуючи їх та продукти їхньої взаємодії. Класифікуйте їх за класами неорганічних сполук. CaO, H2O, H2SO4, Al(OH)3, CuO

2H2O=2Н22 (ел.струм)- прості речовини: водень і кисень.

CaO+H2O=Ca(OH)2 - основа

CuO+H2SO4=CuSO4+H2O - сіль і вода.

CuSO4=CuO+SO- оксид і оксид

2Al(OH)3=Al2O3+3H2O - оксид і вода

SO3+H2O=H2SO4 -  кислота

2Al(OH)3+3H2SO4=Al2(SO4)3+6H2O - сіль і вода

Завдання 3. За сильного нагрівання, барій карбонат, кількістю речовини 0,6 моль, розклали на два оксиди. Обчисліть масу твердого залишку та об’єм газу (н.у.). Назвіть утворені продукти реакцій. 

Дано: y(BaCO3)=0,6 моль. Знайти: m(BaO)-?  V(CO2)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

       0,6 моль       х г            у л                       

       BaCO3   =  BaO  +      CO2    

        1 моль        153 г        22,4 л                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 1 моль  барій карбонату розклали з утворенням 1 моль барій оксиду і 1 моль карбон (IV) оксиду (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л).

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) барій оксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=+Ar(H)=137+16=153,  

M(BaO)=153 г/моль. Маса 1 моль=153 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції та розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси барій оксиду:

0,6 моль / 1 моль = х г / 153 г, звідси х=0,6 моль•153 г/ 1 моль =91,8 г.

Пропорція для обчислення об'єм карбон (IV) оксиду:

 0,6 моль / 1 моль = х л / 22,4 л, звідси х=0,6 моль•22,4 л/ 1 моль =13,44 л.

Відповідь: m(BaO)=91,8 г;  V(CO2)=13,44 л; барій оксид; карбон (IV) оксид.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: BaCO3=BaO+CO2 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 1 моль  барій карбонату розклали з утворенням 1 моль барій оксиду і 1 моль карбон (IV) оксиду, кількість речовини однакова, тому  y(BaO)=0,6 моль і y(CO2)=0,6 моль

Обчислоюємо масу барій оксиду кількістю речовини 0,6 моль.

З формули y=m/M, де М г/моль=Мr, знаходимо m=yM.

Mr(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=137+16=153,  M(BaO)=153 г/моль.

m(BaO)=0,6 моль•153 г/моль=91,8 г.

Обчислюємо   об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 0,6 моль.

З формули y=V/Vм, де Vм - постійна стала і дорівнє. 22,4 л/моль за н.у., знаходимо V=yVм.

V(CO2)=0,6 моль 22,4 л/моль=13,44 л.

Відповідь: m(BaO)=91,8 г;  V(CO2)=13,44 л; барій оксид; карбон (IV) оксид.