Домашнє завдання.

І рівень

1. Укажіть речовину, що є реактивом на хлоридну кислоту та її солі:

А. ВаСl2. Б. АgNO3. В. Н2SO4. Г. AgCl. Відповідь:__Б__ .

2. Напишіть рівняння реакцій добування кальцій гідроксиду, якщо є: кальцій оксид і вода; кальцій і вода.

CaO+H2O = Ca(OH)2

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

3. На магній хлорид масою 19 г подіяли надлишком натрій гідроксиду. Обчисліть масу речовини, що випала в осад.

Дано: m(MgCl2)=19 г. Знайти: m(Mg(OH)2)-?  

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

       19 г                       x г                       

       MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2+ 2NaCl    

       95 г                      58 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль  магній хлориду MgCl2 з утворенням 1 моль магній гідроксиду Mg(OH)2.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(MgCl2)=Ar(Mg)+2·Ar(Cl)=24+2·35,5=95M(MgCl2)=95 г/моль. Маса 1 моль=95 г.

Mr(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2·Ar(O)+2·Ar(H)=24+2·16+2·1=58,  

M(Mg(OH)2)=58 г/моль. Маса 1 моль=58 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

19 г / 95 г= x г / 58 г, звідси х=19 г·58 г/ 95 г= 11,6 г.

Відповідь: m(Mg(OH)2)= 11,6 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(MgCl2)=Ar(Mg)+2·Ar(Cl)=24+2·35,5=95M(MgCl2)=95 г/моль.

Mr(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2·Ar(O)+2·Ar(H)=24+2·16+2·1=58,  

M(Mg(OH)2)=58 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини магній хлориду масою 19 г за формулою y=m/M.

y(MgCl2)=19 г: 95 г/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль  магній хлориду MgCl2 з утворенням 1 моль магній гідроксиду Mg(OH)2, кількість речовини однакова, тому  y(Mg(OH)2)=0,2 моль.

Обчислюємо масу магній гідроксиду кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=yM:

m(Mg(OH)2)=0,2 моль·58 г/моль=11,6 г.

Відповідь: m(Mg(OH)2)= 11,6 г.

II рівень

4. Укажіть, які речовини можна добути за допомогою реакцій:

A. Аl(ОН)3 + ЗНNO3 = Аl(NO3)3 + ЗН2O  - сіль і вода.

Б. СuSO4 + 2NaОН = Сu(ОН)2 + Na2SO4 - гідроксид і сіль .

B. Са(ОН)2 + SO2 = СаSОз + Н2O - сіль і вода.

Г. Fе + O2 = Fе2O3 - оксид. 

5. Запропонуйте спосіб добування карбон (ІV) оксиду, якщо у Вас є антрацит (вугілля з високим умістом вуглецю). Як довести, що утворений газ є карбон(ІV) оксидом? Опишіть послідовність Ваших дій.

С + О2 = СО2

Довести наявність вуглекислого газу, що не підтримує дихання й горіння, можна двома способами:

1. Внесенням жевріючої  скіпки, що повинна згаснути;

2. Пропусканням через вапняну воду, за скаламученням  якої можна говорити про наявність  вуглекислого газу.

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O

III рівень

6. Запропонуйте спосіб виготовлення «бенгальських вогнів». Які реакції відбуваються, якщо їх запалити? Напишіть рівняння реакцій.

Алюміній може горіти яскравим полум’ям, тому його використовують для виготовлення піротехнічних засобів та бенгальських вогнів. 

2Al2 + 3O2 = 2Al2O3

Горіння алюмінію — основа бенгальських вогнів і феєрверків. 

7. У трьох пробірках без написів є розчини натрій хлориду, натрій гідроксиду і хлоридної кислоти. Запропонуйте спосіб їх розпізнавання.

Можна розпізнати за зміною забарвлення індикатора, наприклад, лакмусу:  синій колір свідчить про лужне середовище (NaOH), червоний - про кисле середовище (HCl), а фіолетове, що сіль NaCl не змінює колір індикатора.

8. Напишіть рівняння реакцій між речовинами. До якого типу належать реакції?

а) алюміній гідроксидом і калій гідроксидом;

Al(OH)3 + KOH = KAlO2 + 2H2O - реакція обміну.

б) магній карбонатом і хлоридною кислотою;

MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2 ↑ - реакція обміну.

в) цинком і купрум (ІІ) нітратом. 

Zn + Cu(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Cu - реакція заміщення.

IV рівень

9. Є речовини: цинк, вуглець, фосфор, вода, барій карбонат, натрій. Які реакції необхідно провести, щоб добути не менше 6 оксидів? Напишіть рівняння реакцій.

BaCO3 = BaO + CO2

Zn + H2O = ZnO + H2↑ 

C + H2O = CO + H2↑ 

H2O =  2O2+ H2

4P + 5O2 = 2P2O5

2Na + 5O2 = 2Na2O

10. Речовина А, біла кристалічна речовина, добре розчиняється у воді, їдка. При доливанні її до розчину ферум(ІІІ) хлориду випадає осад Б бурого забарвлення. Під час нагрівання осаду Б утворюється оксид В, у якому масова частка Оксигену - 30%. Назвіть речовини А, Б, В. Напишіть рівняння реакцій.

А - натрій гідроксид, Б - ферум (ІІІ) хлорид, В - ферум (ІІІ) оксид.

3NaOH + FeCl3 = Fe(OH)3(бурого кольору)+3NaCl 

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Перевіримо чи масова частка Оксигену у ферум (ІІІ) оксиді рівна 30%.

Mr(Fe2O3)=2·Ar(Fe)+3·Ar(O)=2·56+3·16=160

W(О)=3·Ar(О)/Mr(Fe2O3)=3·16/160=0,3

W(О)=0,3 або, помноживши на 100%, одержимо 30%.   

Відповідь: натрій гідроксид NaOH, ферум (ІІІ) хлорид FeCl3, ферум (ІІІ) оксид Fe2O3.                         

11. Елемент Купрум утворює два оксиди. Напишіть їхні формули. Обчисліть, у якому із них масова частка Купруму є більша.

Відомо: Сu2O, СuО      Знайти:  W(Cu) - ?  

Розв'язування:

Mr(Cu2O)=2·Ar(Cu)+Ar(O)=2·64+16=144

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

W(Cu)=2·Ar(Cu)/Mr(Cu2O)=2·64/144=0,89

W(Cu)=0,89 або, помноживши на 100%, одержимо 89%.

W(Cu)=Ar(Cu)/Mr(CuO)=64/80=0,8

W((Cu)=0,8 або, помноживши на 100%, одержимо 80%.

Відповідь: масова частка Купруму більша в купрум (I) оксиді Сu2O.