ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «РОЗЧИНИ»

Завдання 1. Виберіть посильний рівень та підготуйтеся до контрольної теми. Намагайтеся починати з простішого та поступово переходити до складнішого.

І-ІІ рівні

1. Сформулюйте визначення: а) електролітичної дисоціації; б) електролі

а) електролітична дисоціація - це процес розкладу електроліту на йони під час розчинення його у воді або розплавлення.

б) електроліти - речовини (з йонним або ковалентним полярним зв'язком), водні розчини або розплави яких проводить електричний струм.

2. Сформулюйте визначення кислот з погляду теорії електролітичної дисоціації та напишіть рівняння ступінчастої дисоціації сульфатної кислоти.

Кислоти - це електроліти,  які дисоціюють з утворенням катіонів гідрогену (Н+).

H2SO4 ⇄ H++HSO4-

HSO4 ⇄ H++SO42-

сумарне:

H2SO4 ⇄ 2H++SO42-

3. Завершіть молекулярні, напишіть йонні рівняння реакцій:

a) Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O

   2Na++CO32-+2H++2NO3-=2Na++2NO3-+CO2 + H2O

   2H++CO32-=CO2 + H2O

б) AgNO3 + НСІ = HNO3 + AgCl

   Ag++NO3-+Н++СІ-=H++NO3-+AgCl

   Ag++СІ-=AgCl

в) H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

   2H++SO42-+2K++2OH-= 2K++SO42-+2H2O

   2H++2OH-=2H2O         | :2

   H++OH-=H2

4. Обчисліть масу кальцій хлориду, що треба взяти, щоб приготувати розчин масою 140 г з масовою часткою речовини 20%.

Відомо: m(розчину)=140 г; W(CaCl2)=20%.   Знайти: m(CaCl2) -?

Розв'язання.

І спосіб.

Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)/100 %)W

m(CaCl2)=(140г/100%• 20%=28 г.

Відповідь: m(CaCl2)=28 г.

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому для знаходження маси речовини в цьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 100 г розчину - 20 г лугу NaOH

у 140 г розчину - х г лугу NaOH

100 г / 140 г = 20 г / х г, тому  х г • 100 г = 20 г • 140 г, х = (20 г • 140 г) : 100 г = 28 г.

 

Відповідь: m(CaCl2)=28 г.

III рівень

1. Запропонуйте самостійно та напишіть по два рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості: а) лугів; б) кислот; в) солей з погляду теорії електролітичної дисоціації.

а) 1. Взаємодія з кислотами (реакція нейтралізації).

       H++OH-=H2O

       NaOH + HCl = NaCl + H2O

      Na++OH-+H++Cl-=Na++Cl-+H2O

    2. Взаємодія з розчинами солей.

      Ba2++SO42-=Ba2SO4

      Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4+2NaOH

      Ba2++2OH-+2Na++SO42-=BaSO4+2Na++2OH-

б) 1. Взаємодія з основами (реакція нейтралізації).

      H++OH-=H2O

       HCl + NaOH += NaCl + H2O

       H++Cl-+Na++OH-=Na++Cl-+H2O

    2. Взаємодія з солями, якщо утворюється малорозчинна сіль або летка сполука.

      2H++CO32-=CO2 + H2O

      2HNO3 + K2CO3 = 2KNO3 + CO2 + H2O

      2H++2NO3-+2K++CO32-=2K++2NO3-+CO2 + H2O

в) 1. Взаємодія з лугами.

      Cu2++2OH-=Cu(OH)2

      CuSO4 + 2NaOH += Na2SO4 + Cu(OH)2

      Cu2++SO42-+2Na++2OH-=2Na++SO42--+Cu(OH)2

    2. Взаємодія розчинів солей.

      Ba2++SO42-=Ba2SO4

      Na2SO4+BaCl2=2NaCl+BaSO4

      2Na++SO42-+Ba2++2Cl-=2Na++2Cl-+BaSO4

2. Напишіть рівняння в молекулярній і повній йонних формах на основі скорочених йонних рівнянь:

a) 3Ag++РО43-=Ag3PO4

    3AgNO+ Na3PO4 = 3NaNO3 +Ag3PO4

    3Ag++3NO3-+3Na++PO43-=3Na++3NO3-+Ag3PO4

б) 2Н++S2-=H2S

    Na2S + 2HCl=2NaCl+H2S

    2Na++S2-+2H++2Cl-=2Na++2Cl-+H2S

в) Аl(ОН)3+ЗН+= Аl3++ЗН2O

    Al(OH)+ 3HCl = AlCl+ 3H2O

    Al(OH)3+3H++3Cl-=Al3++3Cl-+3H2O

3. Поясніть поняття «ступінь електролітичної дисоціації» та класифікуйте електроліти за цією характеристикою.

Ступінь електролітичної дисоціації характеризує здатність в тій чи іншій мірі до дисоціації, а тому є якісною характеристикою процесу дисоціації. Адже за означенням: ступінь електролітичної дисоціації (α - альфа) - це відношення числа молекул, що розпалися на  йони, до загального числа молекул розчиненої речовини в розчині.

За ступенем дисоціації електроліти поділяються на слабкі (α <3%), середні (3% < α <30%) і сильні (α >30%).

4. Розчин цукру масою 250 г з масовою часткою речовини 30% випарували. Маса розчину, що залишився після випаровування, становила 150 г. Обчисліть масову частку речовини в новому розчині.

Відомо: V1(розчину)=250 г; W1=30%; m2(розчину)=150г.  

Знайти: W2 -?

Розв'язання.

І спосіб.

1. Знаходимо масу речовини (цукру) за формулою:

m1(речовини)=(m1(розчину)/100 %)W1

m1(цукру)=(250г/100%• 30%=75 г.

2. Знаходимо масову частку речовини (цукру)) в новому розчині за формулою:

W2=(m1(речовини)/m2(розчину))• 100 %.

W2=(75г/150г• 100%=50 %.

Відповідь: W2=50 %.

ІІ спосіб.

1. Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому для знаходження маси речовини в цьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 100 г розчину - 30 г цукру

у 250 г розчину - х г цукру

 

100 г / 250 г = 30 г / х г, тому  х г • 100 г = 30 г • 250 г, х = (30 г • 250 г) : 100 г = 75 г.

2. Визначаємо масу розчиненої речовини (цукру), що міститься у 100 г розчину, тобто масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 150 г розчину - 75 г цукру

у 100 г розчину - х г цукру

150 г /100 г = 75 г / х г, тому  х г • 150 г = 75 г • 100 г, х = (75 г • 100 г) : 150 г = 50 г,

 

тому масова частка солі в новому розчині W2=50%.

Відповідь: W2=50 %.

IV рівень

1. Напишіть рівняння в молекулярній і повній йонних формах на основі скорочених йонних рівнянь:

а) ЗРЬ2++2РO43+=РЬ3(РO4)2

    3Pb(NO3)+ 2Na3PO6NaNO3 Pb3(PO4)2

     3Pb2++6NO3-+6Na++2PO43-=6Na++6NO3-+Pb3(PO4)2

б) 2Н++ CO32-2O+СO2

    2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2+ H2O

    2H++2Cl-+2Na++CO32-=2Na++2Cl-+CO2+H2O

в) Н++ОН-2O

    HCl + NaOH += NaCl + H2O

     H++Cl-+Na++OH-=Na++Cl-+H2O

г) Cu(OH)2+2Н+=Сu2++2Н2O

   Cu(OH)+ H2SO= CuSO+ 2H2O

   Cu(OH)2+2H++SO42-=Cu2++SO42-+2H2O

ґ) H2ZnO2+2OН-=ZnO22-+2Н2O    

    H2ZnO+ 2NaOH = Na2ZnO+ H2O

    H2ZnO2+2Na++2OH-=2Na++ZnO22-+H2O

2. Насичений за температури 75°С розчин натрій нітрату масою 150 г містить сіль масою 60 г. За охолодження розчину до 50°С, в осад випала сіль масою 40 г. Обчисліть розчинність натрій нітрату за температури 50°С.

 

3. До розчину сульфатної кислоти масою 190 г з масовою часткою кислоти 0,1 долили розчин цієї ж кислоти масою 150 г з масовою часткою кислоти 0,4. Обчисліть масову частку сульфатної кислоти в новому розчині.

Відомо: m1(розчину)=190г; W1=0,1 або 10%;

m2(розчину)=150г; W2=0,4 або 40%.  

Знайти: W - ?

Розв'язання.

І спосіб.

1. Знаходимо масу речовини у кожному з двох розчинів за формулою:

m(речовини) = (• m(розчину))/100 %

В першому розчині:

m1(речовини) = W1m1(розчину))/100 % = (10% • 190 г):100% =19 г.

В другому розчині:

m2(речовини) W2m2(розчину))/100 % = (40%  150 г):100%=60 г.

2. Знаходимо масу речовини (сульфатної кислоти H2SO4) у новому розчині.

m(речовини)=m1(речовини)+m2(речовини)= 19 г+60 г=79 г

3. Знаходимо масу нового розчину.

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=190 г + 150 г= 340 г.

4. Знаходимо масову частку речовини (сульфатної кислоти H2SO4) в новому розчині за формулою:

W=(m(речовини)/m(розчину))• 100 %.

W=(79 г/340 г• 100 % =23,2 %.

Відповідь: W=23,2%

ІІ спосіб.

1. Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому для знаходження маси речовини (сульфатної кислоти H2SO4)  в кожному розчині складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Для першого розчину.

у 100 г розчину - 10 г сульфатної кислоти H2SO4 

у 190 г розчину - х г сульфатної кислоти H2SO4 

100 г / 190 г = 10 г / х г, тому  х г • 100 г = 10 г • 190 г, х = (10 г • 190 г) : 100 г = 19 г.

Для другого розчину.

у 100 г розчину - 40 г сульфатної кислоти H2SO4  

у 150 г розчину - х г сульфатної кислоти H2SO

100 г / 150 г = 40 г / х г, тому  х г • 100 г = 40 г • 150 г, х = (40 г • 150 г) : 100 г = 60 г.

2. Знаходимо масу речовини (сульфатної кислоти H2SO4) у новому розчині.

m(речовини)=m1(речовини)+m2(речовини)= 19 г+60 г=79 г

3. Знаходимо масу нового розчину.

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=190 г + 150 г= 340 г.

4. Обчислюємо масу речовини (сульфатної кислоти H2SO4) в 100 г розчину, тобто масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 340 г розчину - 79 г сульфатної кислоти H2SO4

у 100 г розчину - х г сульфатної кислоти H2SO4

340 г / 100 г = 79 г / х г, тому х г • 340 г = 79 г • 100 г, х г = (79 г • 100 г) : 340 г = 23,2 г, тому W=23,2%.

 

Відповідь: W=23,2%

4.  Напишіть по три рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості а) лугів; б) кислот; в) солей з погляду теорії електролітичної дисоціації.

а) 1. Взаємодія з кислотами (реакція нейтралізації).

      H++OH-=H2O

      HCl + NaOH = NaCl + H2O

      H++Cl-+Na++OH-+=Na++Cl-+H2O

    2. Взаємодія з розчинами солей.

      Ba2++SO42-=Ba2SO4

      Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4+2NaOH

      Ba2++2OH-+2Na++SO42-=BaSO4+2Na++2OH-

    3. Взаємодія з кислотними оксидами.

       2OH-+CO2=CO32-+H2O

       2KOH+CO2=K2CO3+H2O

       2K++2OH-+CO2=2K++CO32-+H2O

б) 1. Взаємодія з основами (реакція нейтралізації).

       H++OH-=H2O

       HCl + NaOH += NaCl + H2O

       H++Cl-+Na++OH-=Na++Cl-+H2O

    2. Взаємодія з солями, якщо утворюється малорозчинна сіль або летка сполука.

       2H++CO32-=CO2 + H2O

       2HNO3 + K2CO3 = 2KNO3 + CO2 + H2O

      2H++2NO3-+2K++CO32-=2K++2NO3-+CO2 + H2O

    3. Взаємодія з основними та амфотерними оксидами.

      2H++O2-=H2O

      2HCl CuO = CuCl2 + H2O

      2H++2Cl-+Cu2++O2-=Cu2++2Cl-+H2O

в) 1. Взаємодія з лугами.

      Cu2++2OH-= Cu(OH)2

       CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2

       Cu2++SO42-+2Na++2OH-=2Na++SO42-+Cu(OH)2

    2. Взаємодія розчинів солей.

      Ba2++SO42-= Ba2SO4

      BaClNa2SO4=2NaCl+BaSO4

       Ba2++2Cl-+2Na++SO42-=2Na++2Cl-+BaSO4

    3. Взаємодія з кислотами.

     ++S2-=H2S

      2HCl+Na2S =2NaCl+H2S

       2H++2Cl-+2Na++S2-=2Na++2Cl-+H2S