Узагальнення теоретичних знань з теми "Хімічні реакції"

Завдання 1. Впишіть у таблицю приклади типів відомих вам хімічних реакцій та їхні визначення відповідно до ознак, за якими їх класифікують.

 

Ознаки, за якими 

класифікують 

хімічні реакції

Приклади типів хімічних реакцій Визначення

Зміна числа

речовин, що

вступають у

реакцію і

утворюються

після реакції

1. Реакція сполучення:

 2Са + O2 = 2СаО

 

 2. Реакція розкладу:

2Аl(ОН)3 =  Al2O3 + 3Н2O

 

3. Реакція заміщення:

Fe2O3 + 3Н2 = 2Fe + 3Н2O

 

4. Реакція обміну:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2O

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Реакції, під час яких з

двох або більше речовин

утворюється одна речовина.

 2. Реакції, під час яких з

однієї складної речовини

утворюється дві або більше

простіших за складом 

речовин.

 3. Реакції між простою і

складною речовиною, в

яких атоми простої

речовини заміщують

атоми в складній.

 4. Реакції між двома

складними речовинами,

під час яких вони 

обмінюються своїми

складовими частинами.

Тепловий ефект

хімічної реакції

1. Екзотермічна реакція:

 H2 + Cl2 = 2HCl - 184,6 кДж

2. Ендотермічна реакція:

N2 + O2 = 2NO + 180,8 кДж

 

1. Реакції, що відбуваються

з виділенням теплоти

називаються екзотермічними.

2. Реакції, що відбуваються

з поглинанням теплоти

називаються ендотермічними.

Зміна ступеня

окиснення

елементів у

сполуках

1. Окисно-відновна реакція:

2Cu0 + O20 = 2Cu+2O-2

2. Реакція йонного обміну:

Ca2++CO32-=CaCO3

1. Реакції, під час яких

відбувається зміна ступеня

окиснення елементів.

2. Реакції, що відбуваються

без зміни ступеня

окиснення елементів.

Участь

каталізатора

 1. Каталітична реакція:

2KClO3 -> 2KCl + 2O2

(каталізатор MnO2)

2. Некаталітична реакція:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2O

1. Реакції, що відбуваються

за участю каталізатора.

2. Реакції, що відбуваються

без участі каталізатора.