Самостійна робота (фронтальна). Просторова будова алканів.

Завдання 1. Змоделюйте будову молекул пропану і бутану, використовуючи пластилінові кульки і сірники. Нарисуйте їх. 

Завдання 2. Складіть формулу вуглеводню, до складу якого входить 15 атомів Карбону та обчисліть масові частки елементів в ньому.

Дано: C15H32     Знайти: W(C)-?  W(Н)-?

Розв'язування:

Mr(C15H32)=15Ar(C)+32Ar(H)=1512+321=212

W(C)=15Ar(C)/Mr(C15H32)=1512/212=0,849

або, помноживши число 0,849 на 100%, одержимо 84,9%

W(Н)=32Ar(Н)/Mr(C15H32)=321/212=0,151

або, помноживши число 0,151 на 100%, одержимо 15,1%

Масову частку Гідрогену у сполуці можна знайти ще так:

     W(Н)=1-W(С)=1-0,849=0,151

або так:

     W(Н)=100%-W(С)=100%-84,9%=15,1%

Відповідь: W(C)=0,849 або 84,9%; W(Н)=0,151 або 15,1%;

 

Домашнє завдання. 

І-ІІ рівні

Завдання 1. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте валентний кут у молекулах алканів:

А. 90°.    Б. 120°28ж    В. 180°.    Г. 109°28ж Відповідь:   Г  .

2. Позначте назву ряду алканів, що відрізняються за складом молекул на групу атомів СН2:

А. Ненасичені вуглеводні. Б. Гомологи. В. Ізомери. Г. Етенові вуглеводні.

Відповідь:  Б   .

3.Позначте формулу октану:

А.С8Н16. Б.С8Н14. В.С8Н18. Г.С9Н16. Відповідь:  В   .

4.Укажіть назву алкану, молекулярна формула якого С6Н14:

А. Гексан. Б. Октан. В. Гептан. Г. Пентан. Відповідь:   А   

5.Укажіть ряд, у якому подані формули гомологів алканів:

А. С8Н16, С8Н18, С6Н12.             Б. С2Н6, С8Н18, СН4.

в. С5Н10, С4Н10, С4Н8.              Г. С2Н6, С3Н6, С7Н16.

Відповідь:    Б   .

6. Установіть відповідність між формулами алканів та їхніми назвами:

А. С5Н12.                1. Гексан.

Б. С6Н14.                2. Пентан.

В. С7Н16.                3. Нонан.

Г. С9Н20.                4. Гептан.

Відповідь:  А.2., Б. 1., В. 4., Г. 3.

7. Позначте формулу та назву алкану, що, за нормальних умов, є газом:

А. Пентан, С5Н12.    Б. Декан, С10Н22.    В. Октан, C8H18.      Г. Пропан, C3H8.

Відповідь:   Г   .

8.Обчисліть та позначте, у скільки разів бутан легший чи важчий за гелій:

A. Важчий, у 14,5 разів.             Б. Легший, у 14,5 разів.

B. Легший, у 14 разів.                Г. Легший, у 13 разів.

Відповідь:  А  .

Порівняємо відносні молекулярні маси газів.

Mr(C4H10)=4Ar(C)+10Ar(H)=412+101=58

Mr(Не)=Ar(Не)=4

Mr(С4Н10)/Mr(Hе)=58/4=14,5

ВІдповідь: бутан важчий за гелій у 14,5 разів.

Завдання 2. Відносна густина алкану за воднем - 43. Знайдіть молекулярну формулу, складіть скорочену структурну та назвіть її. Обчисліть масову частку Гідрогену. 

Дано: Dн2(алкан)=43            Знайти: Mr(алкан)-?

Розв'язування:

Оскільки DН2(алкан)=Mr(алкан)/Mr(H2), тому Mr(алкан)/Mr(H2)=43;

звідси Mr(алкан)=43Mr(H2)=432=86

Загальна формула алканів СnH2n+2тому Mr(СnH2n+2)=Ar(C)n+Ar(H)(2n+2)=12n+1(2n+2)=12n+2n+2

12n+2n+2=86                          

14n=86-2                              

14n=84                                  

n=84:14                                  

n=6

Отже, формула алкану С6Н14 - це гексан.

Скорочена структурна формула: СН3  (СН2)4  СН3

Дано: C6H14     Знайти: W(Н)-?

Розв'язування:

Mr(C6H14)=6Ar(C)+14Ar(H)=612+141=86

W(Н)=14Ar(Н)/Mr(C6H14)=141/86=0,163

або, помноживши число 0,163 на 100%, одержимо 16,3%

Відповідь: W(Н)=0,163 або 16,3%.

III-IV рівні

Завдання 3. Маса алкану об'ємом 1 л становить 1,964 г. Знайдіть молекулярну формулу, напишіть скорочену структурну для цього алкану і трьох йоґо гомологів. Назвіть усі речовини.

Дано: V(алкан)=1 л , m(алкан)=1,964 г.    Знайти: Mr(алкан)-?

Розв'язування:

Молярну масу газу легко обчислити, знаючи масу 1 літра: M=Vмρ, де Vм - молярний об'єм газу і рівний 22,4 л/моль (н.у.), а ρ - густина газу, тобто маса 1 літра за нормальних умов, ρ=m/V.

ρ=1,964 г / 1 л = 1,964 г/л

М(алкан)=22,4 л/моль  1,964 г/л = 43,9936 г/моль 44 г/моль

Оскільки Мr = М г/моль, тому Mr(алкан)=44

Загальна формула алканів СnH2n+2тому Mr(СnH2n+2)=Ar(C)n+Ar(H)(2n+2)=12n+1(2n+2)=12n+2n+2

12n+2n+2=44                          

14n=44-2                              

14n=42                                  

n=42:14                                  

n=3

Отже, формула алкану С3Н8 - це пропан.

Скорочена структурна формула: СН3СН2СН3

Гомологи пропану:

С4Н10 - бутан, скорочена структурна формула СН3(СН2)2СН3.

С5Н12 - пентан, скорочена структурна формула СН3(СН2)3СН3.

С6Н14 - гексан, скорочена структурна формула СН3(СН2)4СН3.

  • Алексей
    Большое спасибо. ОЧЕНЬ ПОМАГАЕТ НА УРОКАХ ХИМИИ
    24 січня 2017 19:54