Домашнє завдання. Алкани. Хімічні властивості алканів.

Завдання 1. Дайте відповіді на посильні вам тестові завдання:

1.Позначте назву хлоропохідного продукту реакції хлорування пропану на І стадії:

A.2-хлоропропан.            Б. 1-хлоропропан.

B.1,2-дихлоропропан.       Г. 1,2-дихлоропропен.

Відповідь:.   Б   .

2.Позначте назви продуктів реакції, що утворюються внаслідок повного окиснення етану:

A.Вуглець і водень.            Б. Карбон(ІІ) оксид і вода.

B.Етанова кислота.             Г. Карбон(ІV) оксид і вода.

Відповідь:   Г  .

3.Укажіть схему реакції горіння декану:

А. С10Н20 + О2→ СО2 + н2О.

Б. С10Н22 + О2  СО2 + н2О.

В. С10Н22  С5Н12 + С5Н10.

Г. С10Н22 → С + Н2.

Відповідь:   Б   .

4.Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині реакції, що подана схемою С8Н18 + О2 → СО2 + Н2О:

А. 32. Б. 27. В. З0. Г.28.

Відповідь:    Б   .

8Н18 + 25О2 16СО2 + 18Н2О   2+25=27

5.Позначте, як змінюється об'єм газу (н. у.) і у скільки разів, якщо розкласти пропан на вуглець і водень за високих температур:

A.Зменшиться у 2 рази. Б. Зменшиться у 4 рази.

B.Збільшиться у 4 рази. Г. Збільшиться у 2 рази.

Відповідь:    В   .

С3Н8 → 3С + 4Н2

Коефіцієнт у лівій частині біля газу (С3Н8) 1, а у правій частині біля газу (водень) 4, отже, реакція супроводжується збільшенням об'єму газу у 4 рази..

Завдання 2. Як практично довести, що до складу гомологів метану входить Карбон і Гідроген?

Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

При високих температур гомологи метану розкладаються на прості речовини: вуглець і водень.

C2H6 → 2C + 3H2 (над стрілкою напишіть t). 

C3H8 → 3C + 4H2 (над стрілкою напишіть t). 

C4H10 → 4C + 5Н2 (над стрілкою напишіть t).