Самостійна робота. Структура нуклеїнових кислот.

Завдання 1. Позначте правильні відповіді:

1.Позначте назву вуглеводу, залишок якого входить до складу ДНК:

А. Рибоза. Б. Глюкоза. В. Сахароза. Г. Дезоксирибоза.

Відповідь: ___Г__

2.Позначте молекулярну формулу рибози:

А. С6Н12О6. Б. С3Н6О5. В.С5Н10О5. Г.С4Н8О4.

Відповідь:__В__.

3. Позначте назву гетероциклічних сполук, що утворюють піримідинові основи нуклеїнових кислот:

A. Урацил, аденін, цитозин. Б. Урацил, тимін, цитозин.
B. Гуанін, тимін, урацил.
Г. Аденін, тимін, гуанін.

Відповідь:__Б___.

4. Позначте назву мономерної ланки нуклеїнової кислоти:

A. Полінуклеотид.
Б. Залишок глюкози.
B. Залишок пентози.
Г. Мононуклеотид.

Відповідь: __Г__

5. Позначте назву кінцевих продуктів гідролізу нуклеїнових кислот:

A. Ортофосфатна кислота, рибоза, дезоксирибоза.

Б. Пуринові, піримідинові основи, ортофосфатна кислота, рибоза, дезоксирибоза.

B. Рибоза, ортофосфатна кислота, пуринові основи.

Г. Дезоксирибоза, ортофосфатна кислота, піримідинові основи.

Відповідь: __Б__