Завдання 808
1) точка A (7); Праворуч
2) точка M (–18); Ліворуч
3) точка C (–35,68); Ліворуч
4) точка P (0,006); Праворуч
5) точка R (20 125); Праворуч
6) точка E (–14 837)? Ліворуч
Завдання 809
а) координати точок A(2), B(5), C(9), D(–2), E(5), F(9), M(10), K(12)
б) координати точок A(3), B(5), C(2), D(4), E(6), F(1,5), M(2,5), K(6,5)

 

Завдання 810
а) Координати точок A(1), B(4), C(6), D(1), E(4), F(7), M(0,5), K(2,5)
а) Координати точок A(10), B(20), C(30), D(10), E(5), F(25), M(32,5), K(2,5)

 

Завдання 811
1) координата точки 8
2) координата точки –6
3) координата точки -4,18
4) координата точки 2012
Завдання 812

Завдання 813

Завдання 814
1)  Д); 2)  Б); 3)  Г)

 

Завдання 815
Накресліть координатну пряму, узявши за одиничний такий відрізок, довжина якого в 6 разів більша за сторону клітинки зошита. Позначте точки A(1), B(–1), C(-0,5), D (2/3), Е(-1 1/6), Р(-2 1/6), R(−1/3)

 

Завдання 816
Накресліть координатну пряму, узявши за одиничний такий відрізок, довжина якого в 4 рази більша за сторону клітинки зошита. Позначте точки A (2), B(1/2), С(1 1/4), D(-2), Е(-1/4), F (–1,75), Q(−2 1/8), S(0,25), T(–1,5), N(1,25).

 

Завдання 817
Довжина одиничного відрізка координатної прямої дорівнює 1 см.
1) відстань між A (2) і B (6) дорівнює 4 см
2) відстань між C (–3) і D (–1) дорівнює 2 см
3) відстань між M (–4) і N (2) дорівнює 6 см

 

Завдання 818
Довжина одиничного відрізка координатної прямої дорівнює 5 мм.
1) відстань між C (–5) і O (0) дорівнює 25 мм або 2 см 5 мм
2) відстань між A (–10) і B (–3) дорівнює 35 мм або 3 см 5 мм
3) відстань між D (–2) і E (2) дорівнює 20 мм або 2 см

 

Завдання 819
Координата середини відрізка АВ точки С(2)
Завдання 820
Накресліть координатну пряму й позначте на ній точки M (–6) і C (–2). Знайдіть на прямій точку N таку, що точка C є серединою відрізка MN.
Координата точки N(2)
Завдання 821
Накресліть координатну пряму й позначте на ній точки K (–1) і F (5). Знайдіть на прямій точку E таку, що точка K є серединою відрізка EF.
Координата точки E(7)
Завдання 822
Накресліть координатну пряму, позначте на ній точку B(–4). Позначте на цій прямій точку, віддалену від точки B:
1) у додатному напрямку на 8 одиниць;
2) у від’ємному напрямку на 3 одиниці;
3) на 6 одиниць.
Завдання 823
Накресліть координатну пряму, позначте на ній точку K(2). Позначте на цій прямій точку, віддалену від точки K:
1) у від’ємному напрямку на 2 одиниці;
2) у додатному напрямку на 4 одиниці;
3) на 7 одиниць.
Завдання 824
Запишіть які-небудь три числа, що лежать на координатній прямій:
1) ліворуч від числа 2; 1, 0, 1
2) праворуч від числа 3,6; 4; 5,5; 6
3) ліворуч від числа –100; –101; –102; –103
4) праворуч від числа –25. –24; –23; –22

 

Завдання 825
Чотири числа на координатній прямій між числами –1 і 0: –0,9; –0,8; –0,7; –0,6

 

Завдання 826
Запишіть які-небудь два числа, що лежать на координатній прямій:
1) ліворуч від числа –240; –260 і –250
2) праворуч від числа –0,5; –0,4 і –0,3
3) між числами –9 і –8;  –8,5 і –8,2
4) між числами –0,1 і 0,1: 0 і 0,09

 

Завдання 827
Запишіть числа, віддалені на 7 одиниць від числа:
1) 80; 73 і 87
2) 4; –3 і 11
3) 0; –7 і 7
4) –3; –10 і 4
5) –12; –19 і –5
6) –7. –14 і 0
Завдання 828
На координатній прямій позначили числа –8 і 12. Яка з точок A, B, C, D є початком відліку? Точка В, бо має 4 одиничних відрізків.

 

Завдання 829
Координата точки С(–7), оскільки відстань від т. А і т. В має 2 одиничних відрізка.

 

Завдання 830
На координатній прямій позначили точки A(2) і B(8). Яку координату повинна мати точка M, щоб відрізок BM був у 2 рази довший за відрізок AM? Відстань між точками А і В 6 одиничних відрізків, оскільки довжина відрізка ВМ у 2 рази більша від довжини відрізка АМ, то точка М може мати координати 4 або 4.
Задача має два розв’язків.

 

Вправи для повторення
Завдання 831
Накресліть два кола, радіуси яких дорівнюють 2 см, так, щоб вони мали:
1) дві спільні точки
2) одну спільну точку
3) жодної точки
Завдання 832
Від деякого числа відняли 5/17 цього числа й отримали 480. Знайдіть це число.
Розв'язання
Нехай шукане число х. Складаємо рівняння.
х  5/17х = 480
(1  5/17) • х = 480
12/17х = 480
х = 480 : 12/17
х = 480  17/12
х = 680
Відповідь: 680

 

Завдання 833
Число 50 збільшили на 500 %. У скільки разів отримане число більше за 50?
Розв'язання
50  100%
х  500%
50/х = 100/500, х = 50  500 : 100 = 250
50 + 250 = 300
300 : 50 = 6
Відповідь: у 6 разів.

 

Завдання 834
На скільки відсотків збільшиться площа квадрата, якщо кожну з його сторін збільшити у 2 рази?
Розв'язання
S = а²
S = 4а²
²  а² = 3а²
²/4а²  100% = 3  25% = 75%

 

Завдання 835
На скільки відсотків зменшиться площа квадрата, якщо кожну з його сторін зменшити у 2 рази?
S = а²
S = 0,25а²
а²  0,25а² = 0,75а²
0,75а² : а²  100% = 0,75  100% = 75%

 

Задача від Мудрої Сови
Завдання 836
На столі стоять 7 склянок — усі догори дном. За один хід дозволяється перевернути будь-які 4 склянки. Чи можна за кілька ходів домогтися того, щоб усі склянки стояли правильно? Не можна, бо кількість склянок, які стоять догори дном, змінюється на парне число (на 2, 4 або 0), а оскільки початкова кількість таких склянок 7, то їх кількість буде залишатися непарним числом.