ПАХНЕ ЛІС ОСІННІЙ

Пахне ліс осінній гіркуватим димом,

що приніс з собою вітерець із поля.

Стали, мов у казці, раптом золотими

липи і берези, буки і тополя.

 

Сушить хтось на сонці павутин шнурочки.

Розсипає терен ягоди синенькі.

Мов курчата жовті до рудої квочки —

до пенька старого туляться опеньки.

 

Тема: поетична розповідь про осінні пахощі лісу.

Головна думка: «пахне ліс осінній».

Мета: розповісти про пахощі осіннього лісу.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «гіркуватим димом», «курчата жовті», «ягоди синенькі».

Уособлення: «пахне ліс», «приніс вітерець», «стали золотими липи…», «розсипає терен ягоди», «туляться опеньки».

Метафора: «павутин шнурочки».

Порівняння: «мов у казці», «мов курчата жовті до рудої квочки». 

Перелічення: «липи і берези, буки і тополя».

Пестливі слова: «вітерець», «синенькі».

Інверсія: «Розсипає терен ягоди синенькі».

 

Кількість строф: дві.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: шестистопний хорей

су

шить

хтось

на

сон

ці

па

ву

тин

шну

ро

чки

роз

си

па

є

те

рен

я

го

ди

си

нень

кі

мов

кур

ча

та

жов

ті

до

ру

до

ї

кво

чки

до

пень

ка

ста

ро

го

ту

ля

ться

о

пень

ки

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: димом – золотими, поля – тополя, шнурочки – квочки, синенькі – опеньки.

 

Короткий віршик про осінні пахощі лісу.

У першій строфі золотий ліс пахне осіннім гіркуватим димом, що йде з полів, коли господарі спалюють опале листя чи бадилля. Проте тепер доведено, що  спалювати сухе листя не є екологічно правильним, тому можна зауважити,  що епітет гіркуватий набуває особливого значення.

У другій строфі читача переслідує терпкий запах спілих ягід глоду, приємний аромат грибного багатства.