ВЕСНА

Пташка у раю гніздечко мостила,

і ненароком яєчко вронила.

 

Котиться небом яйце золоте.

Як перекотиться — все зацвіте,

в трави і квіти вбереться земля,

теплим зерном збагатиться рілля.

 

Котиться-котиться, світить-золотиться,

а перекотиться — хліб заколоситься!

Сядуть пташки на пухкий коровай,

пташко маленька, чи знаєш, де рай?

 

Тема: поетичне оспівування весни.

Головна думка: «Сядуть пташки на пухкий коровай, пташко маленька, чи знаєш, де рай».

Мета: сонце – золоте яйце – дає життя на землі.  

Рід літератури: лірика.

Жанр: епос.

 

Художні засоби

Епітети: «яйце золоте», «пухкий коровай».

Уособлення: «вбереться земля», «збагатиться рілля».

 

Пестливі слова: «пташка», «гніздечко», «маленька».

Інверсія: «Котиться небом яйце золоте».

Метонімія: «котиться небом яйце золоте (сонце)», «пташка у раю яйце мостила (весна)».

Риторичне запитання: «Сядуть пташки на пухкий коровай, пташко маленька, чи знаєш, де рай?».

Риторичне звертання: «пташко маленька».

Риторичний оклик: «Котиться-котиться, світить-золотиться, а перекотиться — хліб заколоситься!».

Повтори: «котиться», «перекотиться».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний дактиль.

ко

ти

ться

не

бом

яй

це

зо

ло

те

як

пе

ре

ко

тить

ся

все

за

цві

те

в тра

ви

і

кві

ти

вбе

ре

ться

зем

ля

те

плим

зер

ном

зба

га

ти

ться

рі

лля

/_UU/_UU/_UU/_

/_UU/_UU/_UU/_

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: мостила – вронила, золоте – зацвіте, земля – рілля, золотиться – заколоситься, коровай – рай.

 

Образний вірш про весну.

Навесні птахи мостять гнізда на деревах, а пташка, яка мостила гніздечко в раю – це весна.

У цю пору котиться небом золоте яйце – Сонце, яке сильніше зігріває землю.

Від його проміння земля вбирається у трави і квіти, заколоситься рілля.

Весну асоціюють з пробудженням природи до життя.

 

Весна