Усі ми – діти однієї планети. І об’єднує нас спільне бажання: бути здоровими та мирно жити в затишку та достатку. Наша Земля може забезпечити нас усім необхідним. Проте часто ми легковажно ставимось до її дарунків та забуваємо, що земні ресурси вичерпні і невідомо, чи залишиться що-небудь нашим нащадкам.

   Постає питання: яке відношення до збереження планети має фізика? Усім відомо, що саме ця наука пояснює природу багатьох явищ та процесів. Тільки знаючи фізичні процеси на молекулярному та атомному рівнях, можна краще зрозуміти сутність і механізми фізіологічних процесів на різних рівнях організації біологічних систем та  процесів, які відбуваються в земній корі та на її поверхні, закономірності будови та розвитку Землі та її складових тощо. Без фізичних знань неможливе глибоке розуміння біофізики процесу дихання, руху крові в судинній системі, роботи серця, методів центрифугування та сепарування фракцій речовин, процесів, що протікають у біосфері Землі, причин змін клімату та ін. На жаль, багато людей хибно  вважають, що проблемою стану навколишнього середовища займається тільки екологія. У цілому ця сучасна наука покликана об'єднати, синтезувати сукупність наукових знань про планету Земля. Отже, прогнозна функція екології може бути виконана тільки в тому випадку, якщо вона базуватиметься на законах природи, фундаментальних принципах, у тому числі й фізичних.

     На даний час перед людством постало, як на мене, одне з найголовніших питань: як покращити стан довкілля та зберегти планету для нащадків? Адже, протягом свого існування воно постійно контактувало з природою, а його цілеспрямовані дії мають як позитивний, так і негативний вплив у тому, що створено багато глобальних проблем: кліматичне потепління, дефіцит питної води та забруднення прісних вод, опустелювання значних територій та втрата біорізноманіття, забруднення довкілля та утилізація відходів тощо.  Шляхи вирішення списку екологічних проблем полягають в осмисленні причин їх виникнення, характеру і, що найважливіше, у виявленні шляхів і способів їхнього вирішення. У створенні ефективних засобів моніторингу екосистем різного рівня може знайти застосування широкий спектр фізичних методів вивчення речовин. У дослідженні впливу антропогенних чинників на функціонування екосистем корисним стане досвід розробки фізико-математичних моделей природних процесів. Наука, у тому числі фізика, може сприяти створенню безпечних виробництв, перебудові технологічних процесів у такий спосіб, щоб відходи виробництва не забруднювали оточуюче середовище, а знову надходили у виробничий цикл як вторинна сировина, пошуку та впровадженню альтернативних джерел енергії, що майже не завдають шкоди довкіллю.

     Справжня перспектива виходу з екологічної кризи - якісні зміни виробничої діяльності людини, її способу життя та свідомості. У силу сказаного вище, можна дійти висновку, що фізика напряму має відношення до вирішення більшості екологічних проблем. Її можна вважати об'єднуючим початком, а частину екологічних проблем, досліджуваних фізикою, можна виділити в особливу галузь екології - екологічну фізику.