Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

"Українська мова 5 клас Єрмоленко С. Я."

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 РОКУ

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

 

Вправа 1 – 10 § 1. Значення мови в житті людини й суспільства

Вправа 11 – 17 § 2. Усні й письмові висловлювання

Вправа 18 – 24 § 3. Основні ознаки тексту

Вправа 25 – 33 § 4. Структура тексту

Вправа 34 – 43 § 5. Види речень за метою висловлювання

Вправа 44 – 55 § 6. Слово як частина мови  

Вправа 56 Завдання для самоперевірки

 

Вправа 57 – 66 § 7. Лексичне значення слова

Вправа 67 – 76 § 8. Уживання слів у прямому й переносному значеннях 

Вправа 77 – 85 § 9. Синоніми

Вправа 86 – 98 § 10. Антоніми

Вправа 99 – 109 § 11. Омоніми 

Вправа 110 – 118 § 12. Пароніми

Вправа 119 – 133 § 13. Лексична помилка та її умовне позначення 

Вправа 134 – 135 Завдання для самоперевірки

 

Вправа 136 – 148 § 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення

Вправа 149 – 158 § 15. Змінні й незмінні слова

Вправа 159 – 168 § 16. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

Вправа 169 – 177 § 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-

Вправа 178 – 189 § 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

Вправа 190 Завдання для самоперевірки  

 

Вправа 191 – 201 § 19. Голосні та приголосні звуки

Вправа 202 – 210 § 20. Приголосні тверді й м'які

Вправа 211 – 220 § 21. Дзвінкі й глухі приголосні 

Вправа 221 – 231 § 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ 

Вправа 232 – 243 § 23. Співвідношення звуків і букв

Вправа 244 – 251 § 24. Основні правила переносу слів

Вправа 252 – 262 § 25. Наголос 

Вправа 263 – 274 § 26. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

Вправа 275 – 287 § 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Вправа 288 – 297 § 28. Орфограма

Вправа 298 – 308 § 29. Уподібнення приголосних звуків

Вправа 309 – 317 § 30. Спрощення в групах приголосних

Вправа 318 – 326 § 31. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] 

Вправа 327 – 334 § 32. Чергування [о], [е] з [і]

Вправа 335 – 344 § 33. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

Вправа 345 – 355 § 34. Чергування приголосних [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з'], [ц'], [с']

Вправа 356 – 367 § 35. Чергування у-в,    і-й,     з-із-зі

Вправа 368 – 379 § 36. Правила вживання м'якого знака

Вправа 380 – 391 § 37. Правила вживання апострофа

Вправа 392 Завдання для самоперевірки

 

Вправа 393 – 401 § 38. Головне та залежне слово в словосполученні

Вправа 402 – 415 § 39. Граматична основа речення (підмет і присудок)

Вправа 416 – 431 § 40. Речення з одним головним членом

Вправа 432 – 443 § 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

Вправа 444 – 454 § 42. Речення з однорідними членами

Вправа 455 – 465 § 43. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Вправа 466 – 475 § 44. Непоширені й поширені звертання

Вправа 476 – 485 § 45. Вставні слова та сполучення слів

Вправа 486 – 495 § 46. Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

Вправа 496 – 505 § 47. Розділові знаки при прямій мові

Вправа 506 – 514 § 48. Тире при діалозі

Вправа 515 – 516 Завдання для самоперевірки 

 

Вправа 517 – 522 § 49. Лексикологія 

Вправа 523 Тестові завдання 

Вправа 524 – 529 § 50. Будова слова й орфографія 

Вправа 530 Тестові завдання

Вправа 531 – 535 § 51. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

Вправа 536 Тестові завдання

Вправа 537 – 540 § 52. Синтаксис і пунктуація 

Вправа 541 Тестові завдання

 

Вправа 542 – 547 § 53. Спілкування — важлива складова культури людини

Вправа 548 – 553 § 54. Діалогічне й монологічне спілкування

Вправа 554 – 558 § 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум.

Вправа 559 § 56. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета 

Вправа 560 – 562 § 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

Вправа 563 – 565 § 58. Усний та письмовий докладні перекази тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Вправа 566 – 571 § 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини)

Вправа 572 – 575 § 60. Письмовий твір-роздум на тему, пов'язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі

Вправа 576 – 578 § 61. Есе про красу й милозвучність української мови

Вправа 579 – 583 § 62. Ділові папери

Інші ГДЗ дивись тут...