ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ — ЛЮДИНА?

Ти знаєш, що ти — людина.

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

 

Більше тебе не буде.

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди —

Добрі, ласкаві й злі.

 

Сьогодні усе для тебе —

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба —

Гляди ж не проспи!

 

Бо ти на землі — людина,

І хочеш того чи ні —

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

Рід літератури: лірика

Жанр: вірш

Вид лірики: філософська

Збірка: «Земне тяжіння» (1962 р.)

 

Мотив: осмислення швидкоплинності людського життя та неповторності кожної особистості

Ідея: заклик бути гідним високого імені Людини, прожити життя гідно

Основна думка: «бо ти на землі – людина» (людина — це особистість, кожна індивідуальна і неповторна)

Проблематика твору: людина і суспільство; призначення людини на землі; індивідуальність кожної людини; швидкоплинність часу і життя; місце особистості у суспільстві

 

Художні засоби

Епітети: «люди добрі, ласкаві, злі», «усмішка, мука єдина»

Метафора: «більше тебе не буде», « сьогодні усе для тебе»

Повтори (рефрен): «Усмішка твоя — єдина, Мука твоя — єдина, Очі твої — одні»

Повтори (анафора): «Ти знаєш…», «Інші …»

Повтори (епіфора): «… люди», «…спішити треба»

Запитання:  «Ти знаєш, що ти — людина?», «Ти знаєш про це чи ні?»

Оклик: «Гляди ж не проспи!

Інверсія: «інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди – добрі, ласкаві, й злі»

Перелічення: «озера, гаї , степи»

Антитеза (протиставлення): «Завтра на цій землі …. Сьогодні усе для тебе …»

Асонанс (о – радість, і – ніжність): «очі твої одні»

Оксиморон: «жити спішити», «кохати спішити»

Символи: очі (дзеркало душі), степи (рідна земля), людина (особистість)

 

Кількість строф: чотири

Вид строфи: п’ятивірш

Віршовий розмір: амфібрахій (U—U) з хореєм (—U) та усіченою стопою

ти

зна

єш

що

ти

лю

ди

на

|U—U|U—U|—U|

ти

зна

єш

про

це

чи

ні

 

|U—U|U—U|—

у

смі

шка

тво

я

є

ди

на

|U—U|U—U|—U|

му

ка

тво

я

є

ди

на

 

|—U|U—U|—U|

о

чі

тво

ї

о

дні

 

 

|—U|U—U|—

біль

ше

те

бе

не

бу

де

 

|—U|U—U|—U|

зав

тра

на

цій

зем

лі

 

 

|—U|U—U|—

ін

ші

хо

ди

ти

муть

лю

ди

|—U|U—U|U—U|

ін

ші

ко

ха

ти

муть

лю

ди

|—U|U—U|U—U|

до

брі

ла

ска

ві й

злі

 

 

|—U|U—U|—

сьо

го

дні

у

се

для

те

бе

|U—U|U—U|—U|

о

зе

ра

га

ї

сте

пи

 

|U—U|U—U|—

І

жи

ти

спі

ши

ти

тре

ба

|U—U|U—U|—U|

ко

ха

ти

спі

ши

ти

тре

ба

|U—U|U—U|—U|

гля

ди ж

не

про

спи

 

 

 

|U—U|U—

Римування:  АБААБ

 

Ліричний герой – особистість, він розмірковує про призначення людини, переконує, що людина заслуговує право на пошану, любов та щастя.

 

На початку поезії ліричний герой стверджує, що кожна людина – неповторна («усмішка твоя — єдина, мука твоя — єдина, очі твої — одні»). Життя швидкоплинне («завтра на цій землі інші ходитимуть…»), проте кожен має шанс («сьогодні усе для тебе…») не залишитися сірою масою. Саме про це застерігає ліричний герой («гляди ж не проспи»). На жаль, не всі усвідомлюють, що, так звана, проста людина може мати багатий внутрішній світ, людську гідність, самоповагу («бо ти на землі – людина, і хочеш того чи ні»)

     

Духовно-естетична цінність поезії: емоційна зворушеність від прочитаного, осмислення власного «я», спонукання бути активним у житті