ЯК НЕ ЛЮБИТЬ ТОЙ КРАЙ…

Як не любить той край, де вперше ти побачив

солодкий дивний світ, що ми звемо життям,

де вперше став ходить, і квіткою неначе

в його теплі зростав,  і усміхавсь квіткам! 

 

Як не любить той край, що дав тобі і силу,

і гострий зір очей, і розум молодий,

і далі, що тобі красу свою одкрили,

і моря голубий, розгойданий прибій…

 

Він радість у труді і творчих дум польоти

тобі для слави дав, як шум гаїв і рік,

як сяйво сонячне усій твоїй істоті,

як весни, що до їх тепла ти серцем звик.

 

З тобою він у снах і наяву з тобою,

ти разом з ним ростеш і змінюєшся з ним,

милуєшся його нетлінною красою,

бо він – твоє життя, твоя любов, твій дім.

(1955 рік)

Тема: оспівування краси та значення рідного краю в житті кожної людини.

Головна думка: рідний край – твоє життя, твоя любов, твій дім.

Мета: уславлення рідного краю.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: солодкий дивний світ, гострий зір, розум молодий, голубий прибій, нетлінною красою.

Уособлення: край дав тобі, тобі для слави дав, далі красу одкрили.

Метафора: «він (край) радість у труді», «творчих дум польоти», «з тобою він (край) у снах і наяву з тобою», «він (край) – твоє життя, твоя любов, твій дім».

Порівняння: «квіткою неначе в його теплі зростав», «для слави дав, як шум гаїв і рік, як сяйво сонячне усій твоїй істоті, як весни».

Риторичний оклик: «Як не любить той край … і усміхавсь квіткам!».

Повтор (анафора): «Як не любить той край…», «Як …».

Повтор: «де вперше…», «з тобою він у снах і наяву з тобою».

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: шестистопний ямб.

як

не

лю

бить

той

край

де

впер

ше

ти

по

ба

чив

со

лод

кий

див

ний

світ

що

ми

зве

мо

жи

ттям

 

де

впер

ше

став

хо

дить

і

кві

тко

ю

не

на

че

в йо

го

те

плі

зро

став

і

у

смі

хавсь

квіт

кам

 

/U_/U_/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U_/U_/

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: життям – квіткам, силу – одкрили, молодий – прибій, польоти – істоті, рік – звик, тобою – красою, ним – дім.