ЧАРІВНИКИ

Ніч — велика чарівниця!

Зчарувала звіра, птицю,

зчарувала всіх людей —

не побачиш їх ніде.

Не побачиш вітра в полі,

ні тополю на роздоллі,

ні метелика, ні бджілку,

ні в цвіту вишневу гілку...

 

Ранок — все відчарував:

сині квіти поміж трав,

і метелика, і бджілку,

і в цвіту вишневу гілку,

і баского вітра в полі,

і тополю на роздоллі,

всіх людей, і звіра, й птицю!..

 

Ніч — велика чарівниця,

та ще більший чарівник

ранок — щирий трудівник,

що і сам трудитись звик,

що до праці всіх розбудить,

хай то птиці, звірі, люди...

Два оці чарівники

в світі цім живуть віки.

 

Тема твору: зображення гармонійного явища: прихід ранку після ночі. 

Ідея твору:  захоплення гармонією змін у природі. 

Основна думка: кожна зміна у природі, де панує гармонія,  по-своєму гарна.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: пейзажна лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: «ніч - велика чарівниця», «в цвіту вишневу гілку», «баского вітра», «сині квіти», «більший чарівник», «ранок – щирий трудівник». 

Метафори:  «срібло з відер ллється»,  «ллється … срібло з відер», «чарівники … живуть віки».

Персоніфікація: «ніч зчарувала …»; «ранок …відчарував», «ранок … трудитись звик,,, , розбудить».

Перелічення: «і метелика, і бджілку, і … гілку, і …вітра…, і тополю…», «зчарувала  звіра, птицю,…людей», «не побачиш вітра…, ні тополю…,ні метелика, ні бджілку,ні …гілку...», «хай то птиці, звірі, люди... ».

Асонанс: «і тополю на роздоллі», 

Анафора (єдинопочаток): 

«Зчарувала звіра, птицю, 

зчарувала всіх людей»; 

«не побачиш їх ніде. 

Не побачиш вітра в полі»;

«ні тополю на роздоллі, 

ні метелика, ні бджілку, 

ні в цвіту вишневу гілку...»;

«і метелика, і бджілку, 

і в цвіту вишневу гілку, 

і баского вітра в полі, 

і тополю на роздоллі»; 

«що і сам трудитись звик, 

що до праці всіх розбудить». 

Протиставлення (антитеза): «ніч …зчарувала, ранок … відчарував».

 

Кількість строф – три.

Вид строфи: перша і третя - восьмивірш (октет), друга – семивірш (септина).

 

Віршований розмір: тристопний хорей:  тристопний - у рядку повних три стопи,  закономірність - наголошений склад чергується з ненаголошеним (_U). 

Ра  |нок — |все  | від   |ча   |ру    |вав: 

си  |ні       | кві |ти     | по  |між   | трав, 

і    |ме      |те   |ли     |ка,  |    і  | бджі   |лку, 

і    | в цві  |ту   | виш  |не   |ву    | гіл     |ку, 

і    |бас     |ко  | го     | віт |ра    | в по   |лі, 

і    | то      |по  |лю    | на  | роз  | до     |ллі, 

всіх| лю     |дей |, і     | зві |ра, й | пти     |цю!..

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

_U/ _U/ U U/ U

_ U/ _U/_U/ U

U U/ _U/ U U/ _U/

U U/ _ U/ _ U/ _U/

U U/ _ U/ U U/ _U/

U U/ _U/ _ U/  _ U/ 

 

Рими: чарівниця – птицю, людей – ніде , полі – роздоллі, бджілку – гілку,  відчарував – трав, чарівник – трудівник – звик, розбудить – люди, чарівники – віки.

 

Римування: ААББВВГГ - суміжне

Ніч — велика чарівниця! 

Зчарувала звіра, птицю, 

зчарувала всіх людей — 

не побачиш їх ніде. 

Не побачиш вітра в полі,

ні тополю на роздоллі,

ні метелика, ні бджілку,

ні в цвіту вишневу гілку...

 

Зорові образи: ніч, поле, тополя, метелик, бджілка, гілка, ранок, квіти, трави, люди, птиця.

Образи кольорів: вишневий, синій.