САМА СОБОЮ РІЧКА ЦЯ ТЕЧЕ...

Сама  собою  річка  ця  тече,

Маленька  річечка,  вузенька,  як  долоня.

Ця  річечка  Дніпра  тихенька  синя  доня,

Маленька  донечка  без  імені  іще.

 

Вона  тече  в  городі  в  нас  під  кленом,

І  наша  хата  пахне  їй  борщем.

Цвіте  над  нею  небо  здоровенно

Солодкими  хмаринами  з  дощем.

 

Ця  річечка  тече  для  клена  і  для  мене,

Її  й  тоді  я  бачу,  коли  сплю.

Я  річечку  оцю  в  городі  в  нас  під  кленом

Як  тата  й  маму  і  як  мед  люблю.

1970 

 

Тема твору: зображення річки – символу «малої батьківщини». 

Ідея твору:  оспівування краси «малої батьківщини».

Основна думка:  любіть свою «малу батьківщину». 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: пейзажна лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: «синя доня», «солодкими хмаринами», «маленька річечка». 

Метафора: «хата пахне борщем», «цвіте здоровенно», «річечка доня», «цвіте…небо».

Пестливі слова: річечка, вузенька, тихенька, маленька, донечка.

Порівняння: «...річечка, вузенька, як долоня», «Я річечку…, як тата й маму і як мед люблю».

 

Кількість строф – три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

 

Віршований розмір: чотиристопний ямб: чотиристопний  - у рядку повних чотири стопи,  закономірність – ненаголошений склад чергується з наголошеним (U_). 

 

Во  |на  | те  |че| в го|ро   |ді| в нас| під   | кле |ном, 

І    | на |ша  | ха|та   | пах|не| їй     |бор  |щем

Цві |те  | над| не|ю    |не  |бо| здо    |ро   |ве    |нно 

Со |лод|ки   |ми | хма|ри   |на|ми     | з до|щем

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

UU /U_ /U_/ U_ /U_/U 

UU /UU /U_/ U_ /U_/ 

U_ /U_ /U_/ UU/ U_/U 

U_ /UU /U_/ UU /U_/

 

Рими:  тече – іще, долоня – доня, кленом – здоровенно, борщем – дощем, мене – кленом, сплю – люблю.

 

Римування: 

АББА - кільцеве 

Сама собою річка ця тече, 

Маленька річечка, вузенька, як долоня. 

Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, 

Маленька донечка без імені іще. 

АБАБ - перехресне 

Вона тече в городі в нас під кленом, 

І наша хата пахне їй борщем. 

Цвіте над нею небо здоровенно 

Солодкими хмаринами з дощем. 

 

Зорові образи: річка, долоня, город, клен, мед, тато, мама. 

Слухові образи: тече річка.

Образи кольору: синя.