ОЙ, МОРОЗЕ, МОРОЗЕНКУ

Ой, Морозе, Морозенку, ти, славний козаче, 

За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче.

 

Не так тая Україна, як та стара мати,

Заплакала Морозиха, та стоячи біля хати.

 

Ой з-за гори та з-за кручі буйне військо виступає,

Попереду Морозенко сивим конем виграває.

 

То не грім в степу грохоче, то не хмара світ закрила, - 

То татар велика сила козаченьків обступила.

 

Бились наші козаченьки до ночі глухої, -

Полягло наших чимало, а татар утроє.

 

Не вернувся й Морозенко, голова завзята -

Замучили молодого вороги прокляті.

 

Вони, ж його не стріляли і на чверті не рубали,

Тільки з нього, молодого, живцем серце виривали.

 

Поставили Морозенка на Савур-могилу:

“Дивись тепер, Морозенку, та на свою Україну!”

 

Вся ти єси, Україно, славою покрита,

Тяжким горем, та сльозами, та кров'ю полита!

 

І поки над білим світом світить сонце буде, - 

Твої думи, твої пісні не забудуть люди.

    

Тема твору: розповідь про героїчну боротьбу та загибель народного героя  Морозенка та невмирущу славу народного героя в пісні.

Ідея твору:  уславлення подвигу героїв, котрі віддали життя за визволення народу.

Основна думка: подвиг героїв житиме вічно.

Рід літератури: ліро-епічний твір.

Жанр: історична пісня.

 

Композиція: 

Пролог: заспів про Морозенка.

Експозиція: погані передчуття матері.

Зав'язка: «військо виступає, попереду Морозенко».

Розвиток дії: «татар … сила козаченьків обступила», Морозенка захопили в полон.

Кульмінація: страта Морозенка.

Розв’язка: сум та гордість матері України за свого мужнього сина.

 

Художні засоби.

Епітети: «буйне військо», «сивим конем», «велика сила», «ночі глухої», «голова завзята»

Постійні епітети: «славний козаче», «стара мати», «білим світом», «вороги прокляті» 

Метафора: «славою покрита» 

Персоніфікація: «вся Вкраїна плаче», «хмара світ закрила»

Порівняння: «Не так тая Україна, як та стара мати».

Гіпербола: «... татар велика сила козаченьків обступила».

Антитеза: 

Полягло наших чимало, 

А татар утроє.

Пестливі слова: козаченьків, козаченьки

Риторичні оклики: 

Вся ти єси, Україно,

Славою покрита,

Тяжким горем, та сльозами,

Та кров'ю полита!

Паралелізм:

«То не грім в степу грохоче, то не хмара світ закрила, - 

То татар велика сила козаченьків обступила».

Анафора (єдинопочаток):

То не грім в степу грохоче, то не хмара світ закрила, - 

То татар велика сила козаченьків обступила.

 

Кількість строф – десять.

Вид строфи: двовірш.

Віршований розмір: силабічний у чергуванні 8-складових і 6-складових рядків з двома постійними наголосами у кожному рядку, що закінчується словами з жіночою римою (наголос на передостанньому складі)

Ой  /Мо  /  ро/ зе,/Мо /ро/зен/ ку, /

Ти  //слав/ний/ко / за /че,/ 

За  /  то / бо/ ю, /Мо /ро /зен/ку, 

Вся//Вкра/ ї   /на /пла/ че!/

 

Не/так/ та/я   / У  /кра/ї/ на, 

Як// та/ ста/ра /ма/ти, 

За/пла/ ка /ла/Мо/ро/зи/ха, 

 

Та//сто / я  /чи/ бі /ля/ха/ти

(знаком / ділимо на склади; // - цезура, або пауза в рядку; жирним шрифтом виділили віршовий наголос)

 

 

Рими:  козаче – плаче, мати – хати, виступає – виграває, закрила – обступила, глухої – утроє, рубали – виривали, Савур-могилу – Україну, покрита – полита, буде – люди.

 

Будь уважним до слова.

Савур-могила — височина в східній частині Донецької області

     

  • Мессир Степанович
    В строчке "Замучили молодого вороги прокляті", в оригинале "Замучили молодого татари прокляті". Исправьте пожалуйста ----------- текст взят из учебника, к тому же фольклору присуща вариативность...
    30 червня 2019 14:34