ОСІНЬ

Облітають квіти, обриває вітер 

пелюстки печальні в синій тишині. 

По садах пустинних їде гордовито 

осінь жовтокоса на баскім коні.

 

В далечінь холодну без жалю за літом 

синьоока осінь їде навмання. 

В’яне все навколо, де пройдуть копита, 

золоті копита чорного коня.

 

Облітають квіти, обриває вітер 

пелюстки печальні й розкида кругом. 

Скрізь якась покора в тишині розлита, 

і берізка біла мерзне під вікном.

                                        1938

  

Тема: зображення приходу осінньої пори

Ідея: вираження душевної тривоги ліричного героя через зображення осінньої природи.

Провідний мотив: відтворення осені як явища природи

Рід літератури: лірика

Жанр: вірш з пейзажної лірики

 

Художні засоби

Епітети: пелюстки печальні, синій тишині, садах пустинних, їде гордовито,  

осінь жовтокоса, далечінь холодну,  синьоока осінь, золоті копита,  чорного коня. 

Постійний епітет: баскім коні, берізка біла

Метафора: «покора розлита», «В’яне все навколо, де пройдуть копита»

Персоніфікація: «обриває вітер пелюстки», «без жалю ... їде осінь», «вітер пелюстки розкида», «берізка мерзне».

Інверсія: «облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні», «по садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса»

Асонанс (повторення голосних звуків): «Золоті копита чорного коня»

Гіпербола: «по садах пустинних»

Повтори (рефрен): «Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні...»

 

Кількість строф – три

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршований розмір: шестистопний хорей з пірихієм

О  /блі/та   /ють/ кві /ти, /о    /бри/ва/є /ві/тер 

пе/лю/стки/ пе/чаль/ні /в си/ній /ти/ши/ні.

По /са /дах /пу  /сти/нних/  ї  /де /го/рдо/ви/то 

 О /сінь/жов/то /ко /са    /на  /ба /скім/ко/ні.

―∪/―∪/―∪/―∪/―∪/―∪/

∪∪/―∪/―∪/―∪/∪∪/―

―∪/―∪/―∪/―∪/―∪/―∪/

―∪/∪∪/―∪/∪∪/―∪/―

 

Точні рими:  тишині – коні, навмання – коня, кругом – вікном

Римування: перехресне (АБАБ), чергування жіночої рими та чоловічої рими:

Облітають квіти, обриває ві́тер 

пелюстки печальні й розкида круго́м. 

Скрізь якась покора в тишині розли́та, 

і берізка біла мерзне під вікно́м.

      

 • Марина
  Дякую))
  11 грудня 2016 16:08
 • Амир
  Спасибо!
  9 грудня 2019 22:10
 • Иллья
  Палезний сайт
  Сам
  12 грудня 2019 17:57