Інші правила дивись тут...

СЛОВНИЧОК СПІЛКУВАННЯ  (5 КЛАС)

Адресант — той, хто надсилає комусь інформацію (листа, телеграму тощо).

Адресат — той, кому призначено інформацію; одержувач листа, телеграми.

Ввічливість — дотримання правил пристойності, уважність до співрозмовника, люб'язність; чемність.

Делікатність — ввічливість, люб'язність, готовність зробити послугу.

Духовне спілкування — спілкування, через яке виявляється внутрішній світ співрозмовників, воно приводить до взаєморозуміння та сприяє вдосконаленню особистостей.

Етикет — сукупність правил поведінки, що регулюють відносини між людьми.

Етикетна формула — передбачений правилами поведінки сталий вислів, який використовують для привітання, прощання, вибачення, прохання, поздоровлення, запрошення та ін.

Жест — рух тіла чи рук, який, маючи сигнальне значення, супроводжує людське мовлення або замінює його.

Міміка — рухи м'язів обличчя, які виражають внутрішній душевний стан людини; важливий елемент спілкування.

Мовець — той, хто вступає в мовне спілкування: говорить або пише.

Пауза — тимчасова зупинка, перерва в мовленні; мовчання.

Природність — справжність, натуральність. Антоніми: удаваність, штучність.

Риторика — наука про способи переконання; красномовство.

Тактовність — володіння почуттям міри, такту.

 

СЛОВНИЧОК ТЕРМІНІВ  (7 КЛАС)

Афікс (лат.) — частина слова, що має певне граматичне значення: префікс, суфікс, закінчення. Словотворчі афікси утворюють нові слова, словозмінні — виражають відношення слова до інших слів.

Генетична пам'ять — інформація про предків, що на клітинному рівні передається у спадок наступним поколінням, зумовлюючи специфічні форми духовної культури народу.

Духовне життя — думки, почуття, переживання, взаємодія з іншими людьми та суспільством, основу яких становить духовний світ людини —її цінності та світогляд.

Духовне здоров'я — основа духовного життя особистості, залежить від того, що людина цінує, як ставиться до духовної культури (науки, релігії, мистецтва, моралі), як оцінює й реалізує свої здібності та можливості, як ставиться до інших людей. Цей аспект здоров'я пов'язаний з іншими п'ятьма: фізичним, емоційним, розумовим, суспільним, особистим.

Духовна енергія — внутрішня сила людини, що виявляється в її упевненості у власних силах, усвідомленні своєї потрібності та корисності людям, великодушності, радісному відчутті фізичної сили та внутрішньої свободи, права мати й обстоювати власну точку зору.

Інновація (лат.) — нововведення в галузі науки, техніки, освіти, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду.

Історична пам'ять — сукупність наукових і ненаукових знань та масових уявлень представників певного народу про спільне минуле, що передаються з покоління в покоління.

Масова культура (популярна культура, поп-культура) — культура, популярна серед широких верств населення, елементи якої виявляються повсюди: у ЗМІ, одязі, кулінарії, розвагах і т.п.

Національний характер — сукупність психологічних та поведінкових ознак, особливостей, притаманних певній національній спільності, що відрізняють її від інших.

Риторичне запитання — запитання, яким висловлюють ствердну думку, або ж на нього відповідає той, хто його ставить.

Риторичне звертання — звертання до відсутніх людей, персонажів твору, предметів і явищ з метою привернути до них увагу, виявити до них своє ставлення.

Тенденція (лат.) — 1. Напрям розвитку чого-небудь. 2. Прагнення, намір, властиві комусь або чомусь. 3. Провідна думка, ідея художнього або наукового твору.

Технологія — сукупність знань, відомостей про послідовність окремих дій (трудових операцій) у процесі створення або виробництва чого-небудь.

Традиція — 1) Досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично й передаються з покоління в покоління. 2) Усталена норма, манера поведінки, погляд, переконання.

Суспільство споживацтва (споживання) — суспільство, система цінностей членів якого характеризується невгамовним бажанням придбання й використання матеріальних благ, що виходить далеко за межі потреб існування і відбувається на шкоду духовним інтересам. Саме з купівлею і споживанням матеріальних цінностей члени такого суспільства пов'язують уявлення про особисте щастя і досягнення життєвих цілей.

Інші правила дивись тут...