ІЗ "КНИГИ ПІСЕНЬ".

СОНЕТ 61 "Благословенні будьте, день і рік..."

Благословенні будьте, день і рік,

І мить, і місяць, і місця урочі,

Де спостеріг я ті сяйливі очі,

Що зав'язали світ мені навік!

 

Благословен вогонь, що серце пік,

Солодкий біль спечаленої ночі

І лук Амура, що в безоболоччі

Пускав у мене стріл ясний потік!

 

Благословенні будьте, серця рани

І вимовлене пошепки ім'я

Моєї донни — ніжне і кохане,

 

І ці сторінки, де про неї я

Писав, творивши славу, що не в'яне,—

Й ти, неподільна радосте моя!

                  Переклад Д. Павличка

 

Тема: почуття кохання

Головна думка: кохання – це благословенне почуття

Рід літератури: лірика

Жанр: медитативний сонет

 

Художні засоби:

Епітети: сяйливі очі, опечаленої ночі, ясний потік, ім’я ніжне і кохане

Метафора: «зав'язали світ… навік», «благословен вогонь, що серце пік», «спечаленої ночі», «лук Амура», «серця рани», «славу, що не в'яне», «неподільна радосте»

Анафора (єдинопочаток): «Благословенні будьте …»

Перелічення:  «… день і рік, і мить, і місяць, і місця»

Алітерація (звук [м]): «І мить, і місяць, і місця урочі»

Риторичні звертання: «Благословенні будьте, день і рік, … мені навік!», «Благословен вогонь, …стріл ясний потік!», «Благословенні будьте, серця рани … ти, неподільна радосте моя!»

Антитеза (протиставлення): «солодкий біль»

 

Кількість рядків: чотирнадцять

Кількість строф: 4

Розмір строф:  2 катрени (чотиривірш) і  2 терцети (тривірш)

Віршований розмір: п’ятистопний ямб

І    / мить,/ і   /мі  /сяць,/ і   / мі  / сця / у  /ро / чі,

Де / спо   /сте/ ріг/ я     /ті   / сяй/  ли / ві / о /чі,

Що/ зав'   / я  / за /ли  /світ/ ме  /  ні  / на/вік!

∪―/∪―/∪―/∪―/∪―/∪

∪―/∪―/∪―/∪―/∪―/∪

∪―/∪―/∪―/∪―/∪―/

Римування: АББА  АББА СДС ДСД

Рими: рік – навік – пік – потік, урочі – очі – ночі – безоболоччі, рани – кохане – в’яне, ім’я – я – моя 

 

СОНЕТ 61 "Благословенні будьте, день і рік..."

Благословенні місяць, день і рік, 

Пора, година, край, містина мила, 

Коли краса її очей сп'янила 

Мене, і став я бранцем їх повік.

 

Благословенні: біль, що в душу вник, 

Що об'явилась ним Ерота сила, 

Лук і стріла, що серце проразила, 

І рана, що пройшла в його тайник.

 

Благословенні всі рази, коли я

Ім'я моєї пані називав,

Мої зітхання, порив, плач і мрія.

 

Благословенні і рядки, що склав 

Я їй на честь, і мисль моя: до неї 

Вона іде, до неї однієї.

        Переклад Д. Павличка

 

Тема: почуття кохання

Головна думка: кохання – це благословенне почуття

Рід літератури: лірика

Жанр: медитативний сонет

 

Художні засоби:

Епітети: містина мила

Персоніфікація: «рана, що пройшла», «мисль моя: до неї вона іде»

Метафора: «краса … очей сп'янила … і став я бранцем їх», «біль, що в душу вник», «Ерота сила», «лук і стріла, що серце поразила»

Анафора (єдинопочаток): «Благословенні …»

Перелічення:  «місяць, день і рік, пора, година, край, містина», «зітхання, порив, плач і мрія»

Алітерація (звук [н], [н'], [д]): «Вона іде, до неї однієї»

 

Кількість рядків: чотирнадцять

Кількість строф: 4

Розмір строф:  2 катрени (чотиривірш) і  2 терцети (тривірш)

Віршований розмір: п’ятистопний ямб

Ко /ли /кра/са    / ї /  ї    /о    /чей/ сп'я/ни /ла 

Ме /не,/  і  /став/ я/бран/цем/ їх   / по /вік.

∪―/∪―/∪―/∪―/∪―/∪

∪―/∪―/∪―/∪―/∪―/

Римування: АББА  АББА СДС ДЕЕ

Рими: рік – повік  - вник – тайник, мила – сп’янила – сила – поразила, я – мрія, називав – склав, неї – однієї

            

СОНЕТ 132 "Як не любов, то що це може бути..." 

Як не любов, то що це бути може?

А як любов, то що таке вона? 

Добро? — Таж в ній скорбота нищівна. 

Зло? — Але ж муки ці солодкі, боже!

 

Горіти хочу? Бідкатись негоже.

Не хочу? То даремна скарг луна.

Живлюща смерте, втіхо навісна!

Хто твій тягар здолати допоможе?

 

Чужій чи власній волі я служу?

Неначе в просторінь морську безкраю,

В човні хисткому рушив без керма;

 

Про мудрість тут і думати дарма —

Чого я хочу — й сам уже не знаю:

Палаю в стужу, в спеку — весь дрижу.

                 Переклад Г. Конура

 

Тема: роздуми про суперечливу природу кохання

Головна думка: розум і пристрасть у коханні

Рід літератури: лірика

Жанр: медитативний сонет

 

Художні засоби

Епітети: «просторінь морську», «човні хисткому»

Персоніфікація: «рана, що пройшла», «мисль моя: до неї вона іде»

Метафора: «скорбота нищівна», «скарг луна», «тягар здолати», «волі я служу»

Риторичні запитання: «Як не любов, то що це бути може?», «А як любов, то що таке вона?», «Добро?», «Зло?», «Горіти хочу?», «Не хочу?», «Хто твій тягар здолати допоможе?», «Чужій чи власній волі я служу?»

Риторичні звертання: «Але ж муки ці солодкі, боже!», «Живлюща смерте, втіхо навісна!»

Оксиморон: «живлюща смерте», «палаю в стужу», «в спеку – весь дрижу», «муки ці солодкі», «втіхо навісна»

Антитеза (протиставлення): «чужій чи власній», «добро … зло», «хочу … не хочу»

Порівняння: «Неначе в просторінь морську безкраю, в човні хисткому рушив без керма»

 

Кількість рядків: чотирнадцять

Кількість строф: 4

Розмір строф:  2 катрени (чотиривірш) і  2 терцети (тривірш)

Віршований розмір: п’ятистопний ямб

Як /не/ лю/бов,/ то /що /це /бу/ти/ мо/же?

А  /як / лю/бов/ , то/ що/ та/ке /во/на?

∪―/∪―/∪―/∪―/∪―/∪

∪―/∪―/∪―/∪―/∪―/

Римування: АББА  АББА СДЕ ЕДС

Рими: може – боже – негоже – допоможе, вона – нищівна – луна – навісна, служу – дрижу, безкраю – знаю, керма – дарма