Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Чому атоми Карбону в органічних сполуках чотиривалентні? Бо атом Карбону перебуває у збудженому стані

 

Вправа 2 Які зв’язки – йонні чи ковалентні – переважно утворюють атоми Карбону в органічних сполуках? Ковалентні, оскільки майже всі органічні сполуки складаються з молекул. Органічних сполук, що складаються з йонів є дуже мало.

 

Вправа 3 Які зв’язки – ординарні чи кратні – в молекулах пропану, етену, етину? У молекулах пропану зв'язки ординарні (прості), в молекулах етену і етину - кратні (подвійні і потрійні)

 

Вправа 4 Які групи атомів називають характеристичними? Певні групи атомів, що визначають належність сполуки до певного класу та (у його межах) її найважливіші хімічні властивості

Наведіть приклади характеристичних груп у складі органічних речовин, які ви вивчили в курсі хімії основної школи. У спиртів - це гідроксильна група –OH, в карбонових кислотах - це карбоксильна група –COOH, в амінокислотах - це карбоксильна група –COOH та аміногрупа –NH2. У вуглеводнів характеристичні групи відсутні.

 

Вправа 5 На чому ґрунтується класифікація органічних речовин? На теорії хімічної будови, бо будова карбонового ланцюга й характеристичні групи – важливі чинники, що зумовлюють фізичні й хімічні властивості будь-якої органічної сполуки 

 

Вправа 6 За якими ознаками класифікують органічні речовини? Органічні сполуки класифікують за елементним складом, будовою карбонового ланцюга, наявністю в ньому ординарних (простих) і кратних зв’язків та за характеристичними групами.

Наведіть приклади.

За елементним складом: вуглеводні, оксигеновмісні, нітрогеновмісні, галогеновмісні сполуки

За будовою карбонового ланцюга: нерозгалужені, розгалужені і замкнені ланцюги

За особливістю хімічного зв'язку між атомами Карбону: насичені, ненасичені, ароматичні 

За характеристичними групами поділяються на класи: спирти містяться гідроксильні групи (–ОН), карбонові кислоти — карбоксильні групи (–СООН), амінокислоти  аміногрупу (–NН2) і карбоксильну групу (–СООН) тощо

 

Вправа 7 Складіть структурні формули органічних речовин, моделі молекул яких зображено на рисунку 3.6.

1) Ліналоол C10H18O

           OH

            |

СН2=СHС—СH2СH2СH=ССН3

            |                      |       

            СН3                  CH3

2) Мірцен C10H16

СН3С=СH—СH2СH2ССH=СН2

       |                     ||       

       СН3                  CH2

3) Гераніол C10H18O

СН3С=СH—СH2СH2С=СHСH2—OH

       |                     |       

       СН3                  CH3

4) Пропін C3H4

СН3ССH

5) Винна кислота C4H6О5

O    OH H   H

 \\   |   |    /

  СС—СС

 /    |   |    \\     

OH  H   OH  O 

6) Коламін H2N(CH2)2OH

H2NСH2СH2—OH

7) н-гептан  C7H16

СН3СH2СH2—СH2СH2СH2СH3

8) ізооктан  C8H18

       CH3

       |

СН3ССH2—СHСH3

       |         |       

       СН3      CH3

Класифікуйте речовини за ознаками, про які йшлося в параграфі.

За елементним складом: вуглеводні (2, 4, 7, 8), оксигеновмісні (1, 3, 5), нітрогеновмісні (6)

За будовою карбонового ланцюга: нерозгалужені (4, 5, 6, 7), розгалужені (1, 2, 3, 8)

За особливістю хімічного зв'язку між атомами Карбону: насичені (5, 6, 7, 8), ненасичені (1, 2, 3, 4)

За характеристичними групами поділяються на класи: спирти (1, 3)

Чи є поміж них ізомери? Так, 1 і 3

Багатофункціональні сполуки? 5, 6

Інші завдання дивись тут...