Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Яка загальна кількість ковалентних зв’язків у молекулі етену? Етину? Шість у молекулі етену і п'ять у молекулі етину

Загальна кількість ковалентних зв'язків у молекулах речовин - це загальна кількість рисок у їхніх структурних формулах 

 

Вправа 2 Які види структурної ізомерії характерні для алкенів і алкінів? Ізомерія карбонового ланцюга, ізомерія положення кратного зв’язку й міжгрупова ізомерія

 

Вправа 3 За яким алгоритмом називають алкени й алкіни відповідно до систематичної номенклатури? Назви цих вуглеводнів походять від назв відповідних алканів заміною суфіксу -ан- на суфікс -ен- (-єн-) для алкенів та на суфікс -ин- (-ін-) для алкінів, при цьому необхідно враховувати можливість ізомерії положення кратного зв’язку та позначати цифрою в назві його положення. Префіксами у назві є алкільні замісники в абетковій послідовності,  причому назви алкільних замісників утворюють заміною суфікса -ан у назві алкану на суфікс -ил (-іл)

 

Вправа 4 Які хімічні реакції характерні для етену та етину? Реакції повного та часткового окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів і води за місцем кратного зв’язку

 

Вправа 5 Які продукти реакцій повного окиснення алкенів і алкінів? Вуглекислий газ і вода

 

Вправа 6 Які вуглеводні утворяться внаслідок:

а) гідрування бут­-1-­ену та бут-­2-­ену

Бутан С4Н10

СН2=СН–CH2–CH3 + Н2 -> СН3–СН2–CH2–CH3

СН3СН=CH–CH3 + Н2 -> СН3–СН2–CH2–CH3

б) часткового та повного гідрування пропіну? 

Пропен С3Н6 і пропан С3Н8

СНС–CH3 + Н2 -> СН2=СН–CH3

СНС–CH3 + Н2 -> СН3–СН2–CH3 

 

Вправа 7 Які речовини є продуктами гідратації етену та етину? Спирти

 

Вправа 8 Як можна відрізнити етен та етин від етану? За допомогою якісних реакцій на кратні зв'язки, що містяться в ненасичених вуглеводнях етані і етині. Ознакою реакції є знебарвлення бромної води й фіолетового водного розчину калій перманганату. 

 

Вправа 9 Складіть структурні формули ізомерів карбонового скелета й положення кратного зв’язку речовин складу C4H6 і C5H8. Назвіть їх за систематичною номенклатурою.

Для речовини складу С4Н6:

СН≡С—СН2СН3

     бут-1-ин

СН3С≡С—СН3

   бут-2-ин

Для речовини складу С5Н8:

СН≡С—СН2СН2СН3

     пент-1-ин

СН3С≡С—СН2СН3

   пент-2-ин

СНССН—СН3

        |

        СН3

3-метилбут-1-ин

Вправа 10 Складіть структурні формули алкенів і алкінів за їхніми назвами:

а) 5­-метилгекс-2­-ен

СН3—СН=СН—СН2—СН—СН3

                      |

                      СН3

б) 3,4,4-­триметилпент­-2­-ен

                СН3     

               |      

СН3—СН=С—ССН3

           |   |

           СН3СН3

в) 3­-етил-­6,6­-диметилгепт­-2-­ен

                             СН3     

                           |      

СН3—СН=С—СН2СН2ССН3

           |               |

           С2Н5           СН3

г) 5­-метилгекс-­2-­ин

СН3СССН2СН—СН3

                     |       

                     СН3

д) 5­-етил­-6,6­-диметилгепт-­3­-ин

                           СН3     

                         |      

СН3—СН2СССНССН3

                   |     |

                   С2НСН3

Вправа 11 Складіть молекулярні формули:

а) алкену, відносна густина пари якого за воднем становить 42

Відомо: DH2(CnH2n)=42

Знайти: n-?

Розв'язування

Mr(CnH2n)=DH2(CnH2n)Mr(H2)=422=84

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2n•Ar(H)=12n+2n=14n

14n=84, n=84:14=6

Відповідь: C6H12

б) алкіну, відносна густина пари якого за киснем становить 2,125

Відомо: DО2(CnH2n-2)=2,125

Знайти: n-?

Розв'язування

Mr(CnH2n-2)=DH2(CnH2n-2)Mr2)=2,12532=68

Mr(CnH2n-2)=nAr(C)+(2n-2)•Ar(H)=12n+2n-2=14n-2

14n-2=68, n=(68+2):14=5

Відповідь: C5H8

в) алкену, у молекулі якого 7 атомів Карбону

Загальна формула алкенів: СnH2n, при n=7 маємо формулу С7Н14

г) алкену, у молекулі якого 16 атомів Гідрогену

Загальна формула алкенів: СnH2n, тому 2n=16, звідси n=16:2=8, отже, маємо формулу С8Н16

Інші завдання дивись тут...