Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Як вуглеводні однієї групи можна перетворити на вуглеводні іншої групи? Приєднанням або відщепленням водню (гідруванням й дегідруванням відповідно)

 

Вправа 2 Як можна добути:

а) алкани;

Гідруванням алкенів, алкінів і циклоалканів

етен + водень -> етан  (t0, кат.):

CH2=CH2 + H2 -> CH3CH3

етин + водень  -> етан  (t0, кат.):

CHCH + H2 -> CH3CH3

бензен + водень -> н-гексан (t0, кат.):

C6H6 + 4H2 -> C6H14

б) етен

Дегідруванням етану:

етан -> етен + водень  (t0, кат.):

CH3CH3 -> CH2=CH2 + H2

в) етин

Дегідруванням етану:

етан -> етен + водень -> етин + водень (t0, кат.):

CH3CH3 -> CH2=CH2 + H2

CH2=CH2 -> CHCH + H2

Дегідруванням етену:

етен -> етин + водень  (t0, кат.):

CH2=CH2 -> CHCH + H2

Гідролізом кальцій карбіду:

кальцій карбід + вода -> етин + кальцій гідроксид:

CaC2 + 2H2O -> CHCH + Ca(OH)2

Термічним розкладом метану:

метан -> етин + водень   (t0):

2CH4 -> C2H2 + 3H2

г) бензен

Тримеризацією етину:

3CHCH -> C6H6

Дегідруванням н-гексану:

C6H14 -> C6H6 + 4H2

Дегідруванням циклогексану:

Вправа 3 Які речовини можна добути:

а) дегідруванням алканів

Алкени і алкіни

б) гідруванням алкенів

Алкани

в) гідруванням алкінів

Алкени і алкани

г) гідратацією кальцій карбіду

Етин

д) дегідруванням н-­гексану

Циклогексан, бензен

 

Вправа 4 Складіть рівняння реакцій, що відповідають ланцюгам перетворень:

а) етан → етен → етин → бензен → 1,2,3,4,5,6­ гексахлороциклогексан;

C2H6 -> C2H4 + H2

C2H4 -> C2H2 + H2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + 3Cl2 -> C6H6Cl6  (h,v) 

б) бензен → циклогексан → н-­гексан → 1­-хлорогексан;

C6H6 + H2 -> C6H12

C6H12 + H2 -> C6H14

C6H14 + Cl2 -> C6H13Cl + HCl

в) метан -> дихлорометан

CH4 + Cl2 -> CH2Cl2 + 2HCl

етин -> 1,2­-дихлороетен

C2H2 + Cl2 -> C2H2Cl2 

етен -> 1,2­-дихлороетан

C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2

етан -> 1-­хлороетан

C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl

г) етен → етин → 1,1,2,2-­тетрабромоетан

C2H4 -> C2H2 + H2

C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

д) барій карбід → етин → бензен → 1­-бромобензен

BaC2 + 2H2O = Ba(OH)2 + C2H2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + Br2 -> C6H5Br + HBr

е) бензен → циклогексан → н-­гексан → гекс-2-­ен

C6H6 + 3H2 -> C6H12

C6H12 + H2 -> C6H14

C6H14 -> C6H12 + H2

 

Вправа 5 Французький хімік П’єр Ежен Марселен Бертло в 1863 році добув ацетилен пропусканням водню над розпеченими електричною дугою графітовими електродами. Складіть рівняння цієї реакції.

2H2 + 2C -> C2H2 + H2

Визначте, до яких речовин – неорганічних чи органічних – належать її продукт і реагенти.  Продукт реакції - органічна речовина, а реагенти - неорганічні речовини

Поясніть, про що свідчить її перебіг. Про існування генетичних зв'язків між органічними і неорганічними речовинами 

 

Вправа 6 У 1886 році запатентовано вогнетривку футеровку (захисне внутрішнє облицювання) з вапна й вугілля для печей, у яких виплавляли алюміній (складіть рівняння реакції між вапном і вугіллям, якщо її продуктами є кальцій карбід і карбон (II) оксид). Дітлахи на заводі часто розважалися тим, що лили воду на шматки старої футеровки й спостерігали виділення внаслідок цього газу. Однак ніхто не передбачав значення цієї гри... для добування етину

CaO + 3C = CaC2 + CO

CaC2 + H2O -> C2H2↑ + Ca(OH)2

Інші завдання дивись тут...