Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Які речовини називають альдегідами? Альдегіди – аліфатичні та ароматичні органічні сполуки, що містять альдегідну групу –СHО

 

Вправа 2 Яка загальна формула альдегідів? СnH2nO

 

Вправа 3 Як назвати альдегід за систематичною номенклатурою? Назви альдегідів згідно з правилами IUРАС будують з назви відповідного вуглеводню з додаванням суфікса -аль. Перед коренем назви записують бічні замісники, зазначають їхнє положення й кількість. Нумерацію карбонового ланцюга починають з атома Карбону альдегідної групи

 

Вправа 4 Реакції яких типів характерні для альдегідів? Окисно-відновні реакції

 

Вправа 5 За допомогою яких реактивів можна довести, що в молекулі речовини є альдегідна група? За допомогою амоніачного розчину аргентум (І) оксиду і свіжодобутого розчину купрум (II) гідроксиду

 

Вправа 6 Які є способи добування етаналю? Це каталітична гідратація етину й часткове окиснення етанолу:

С2H2 + H2O -> CH3CHO  (кат. розчинні солі Меркурію Hg+)

C2H5OH + CuO ->  CH3CHO + Cu + H2O

 

Вправа 7 Для чого застосовують альдегіди? Метаналь використовують у виробництві синтетичних смол, клеїв, полімерних матеріалів, лікарських засобів, вибухівки та як дезінфікувальний засіб і консервант біологічних препаратів. Етаналь – проміжний продукт у багатьох органічних синтезах. Деякі альдегіди, що мають приємний запах, використовують у парфумерії

 

Вправа 8 Як упливають альдегіди на довкілля й здоров’я людини? Багато альдегідів — канцерогенні речовини, тому негативно впливають на довкілля, на нервову систему людини, подразнюють шкіру, спричиняють алергію  

 

Вправа 9 Складіть формули всіх структурних ізомерів гексаналю й назвіть їх за систематичною номенклатурою.

                                    O   

                                //    

СН3—СН2—СН2—СН2—СH2—С

                                \

          гексаналь            H

                                O     

                            //      

1) СН3—СН2—СН2—СH—С

                      |     \

                      CH3   H

         2-метилпентаналь

                                O     

                            //      

2) СН3—СН2—СН—СH2—С

               |             \

               CH3           H

         3-метилпентаналь

                                O     

                            //      

3) СН3—СН—СН2—СH2—С

         |                   \

         CH3                 H

         4-метилпентаналь

                СН3   O     

               |    //      

4) СН3—СН2—С—С

               |     \

               CH3   H

         2,2-диметилбутаналь

          СН3         O     

         |          //      

5) СН3—С—СH2—С

         |           \

         CH3         H

         3,3-диметилбутаналь

                         O     

                     //      

6) СН3—СН—СH—С

         |    |       \

         CH3 СН3     H

         2,3-диметилбутаналь

Вправа 11 Є дві пронумеровані пробірки. Одна – з водним розчином гліцеролу, інша – з водним розчином метаналю. Запропонуйте спосів розпізнавання цих речовин. За допомогою реакції "срібного дзеркала", яка є якісною на альдегідну групу органічних речовин 

 

Вправа 12 Складіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням: 

а) етанол -> етен -> етаналь;

C2H5OH -> C2H4 + H2O

C2H4 + H2O -> CH3CHO   реакція Кучерова

б) етаналь -> етанол -> етаналь -> етанова кислота. 

CH3CHO + H2 -> C2H5OH  (кат.)

C2H5OH -> CH3CHO + H2

CH3CHO [O]-> CH3COOH

 

Вправа 14. Обчисліть масу (г) етанової кислоти, яку можна добути окисненням технічного етаналю масою 600 г, масова частка домішок у якому становить 2%.

Відомо: m(СH3СHO з дом.)=600 г, φ(дом.)=2%, або 0,02

Знайти: m(CН3СООН)-?

Розв'язання

m(дом.)=m(CH3CHO дом.)φ(дом.)=600 г0,02=12 г

m(CH3CHO)=m(CH3CHO з дом.)-m(дом.)=600 г - 12 г=588 г

М(CH3СНО)=44 г/моль

v(СH3CHO)=m(СH3CHO):M(CH3CHO)=588 г : 44 г/моль=13,36 моль

Записуємо хімічне рівняння часткового окиснення альдегіду:

СН3СHO -> CH3COOH

За рівнянням реакції n(CH3CHO):n(CH3СOOН)=1:1, тому

n(CH3СOOH)=n(CH3CHO)=13,36 моль

М(CH3СOOH)=60 г/моль

m(СН3СOOH)=n(CН3СOOH)M(CН3СOOH)=13,36 моль60 г/моль=801,6 г

Відповідь: 801,6 г

Інші завдання дивись тут...