Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Які речовини називають карбоновими кислотами? Карбонові кислоти — це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп

 

Вправа 2 Де карбонові кислоти трапляються в природі? Містяться в рослинах (яблучна — у яблуках, винна — у винограді, лимонна — у цитрусових, щавлева — у щавлі, ревені тощо), у тваринному світі (мурашина — у виділеннях мурашок, молочна — у молоці ссавців, у м'язах при навантаженнях тощо).

 

Вправа 3 За якими ознаками класифікують карбонові кислоти? 

Карбонові кислоти класифікують за:

 природою вуглеводневого замісника –R на насичені, ненасичені, ароматичні;

 кількістю карбоксильних груп –СООН на одноосновні, двохосновні, триосновні і багатоосновні;

― функціональними групами на гідрооксикислоти (містять групу(и) –ОН) альдегідокислоти (містять групу –СНО) амінокислоти (містять групу –NH2)

 

Вправа 4 Яка загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот? CnH2nO2

 

Вправа 5 Які різновиди структурної ізомерії характерні для насичених одноосновних карбонових кислот?  Ізомерія карбонового скелета і міжкласова ізомерія (з естерами)

 

Вправа 6 Які зв’язки утворюються між молекулами карбонових кислот?

Молекулами карбонових кислот і води? Водневі зв’язки утворюються як між молекулами карбонових кислот, так і між ними та молекулами води

 

Вправа 7 Як змінюються фізичні властивості в ряду насичених одноосновних карбонових кислот? Нижчі карбонові кислоти ― це рідини, а вищі ― тверді речовини. Перші три представники насичених одноосновних карбонових кислот необмежено розчиняються у воді, далі, зі зростанням довжини вуглеводневого замісника, розчинність карбонових кислот зменшується, і вищі жирні кислоти майже нерозчинні у воді

 

Вправа 8 Як називають насичені одноосновні карбонові кислоти за систематичною номенклатурою? Назви насичених одноосновних карбонових кислот згідно з правилами IUРАС будують з назви відповідного вуглеводню з додаванням суфікса -ов і закінчення -а. Перед коренем назви записують бічні замісники, зазначають їхнє положення й кількість. Нумерацію карбонового ланцюга починають з атома Карбону карбоксильної групи

 

Вправа 9 З якими речовинами реагують насичені одноосновні карбонові кислоти? З металами, з лугами, із солями, зі спиртами

 

Вправа 10 Які речовини є продуктами реакції між карбоновими кислотами й спиртами? Естери

Як називають цю реакцію? Естерифікацією

 

Вправа 12 Складіть структурні формули ізомерів карбонового скелета гексанової кислоти С5Н11СООН й назвіть їх за систематичною номенклатурою.

                                    O   

                                //    

СН3—СН2—СН2—СН2—СH2—С

                                \

          гексанова кислота  OH

                                O     

                            //      

1) СН3—СН2—СН2—СH—С

                      |     \

                      CH3   OH

   2-метилпентанова кислота

                                O     

                            //      

2) СН3—СН2—СН—СH2—С

               |             \

               CH3           OH

    3-метилпентанова кислота

                                O     

                            //      

3) СН3—СН—СН2—СH2—С

         |                   \

         CH3                 OH

   4-метилпентанова кислота

                СН3   O     

               |    //      

4) СН3—СН2—С—С

               |     \

               CH3   OH

   2,2-диметилбутанова кислота

          СН3         O     

         |          //      

5) СН3—С—СH2—С

         |           \

         CH3         OH

  3,3-диметилбутанова кислота

                         O     

                     //      

6) СН3—СН—СH—С

         |    |       \

         CH3 СН3     OH

  2,3-диметибутанова кислота

 

Вправа 14 Порівняйте хімічні властивості хлоридної та метанової кислот, результати порівняння оформіть як таблицю.

Хлоридна кислота Метанова кислота

1. Діє на індикатори

HCl = Cl- + H+

Реагує з:

1) металами:

2HCl + 2Na = 2NaCl + H2

2) лугами:

HCl + NaOH = NaCl + H2O

3) солями:

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl+CO2+H2O

 

 

1. Діє на індикатори:

HCOOH = HCOO- + H+

Реагує з:

1) металами:

2HCOOH + 2Na = 2HCOONa + H2

2) лугами:

HCOOH + NaOH = HCOONa + H2O

3) солями:

2HCOOH + Na2CO3 = 2HCOONa+CO2+H2O

4) спиртами:

HCOOH + CH3OH = HCOOCH3 + H2O

Вправа 15 Складіть хімічні рівняння, які відповідають ланцюжкам перетворень:

а) метан -> етин -> етаналь -> етанова кислота -> калій етаноат;

2СH4 -> C2H2 + 3H2

C2H2 + H2O -> CH3CHO

CH3CHO [O]-> CH3COOH

2CH3COOH + 2K -> 2CH3COOK + H2 

б) етан -> етен ->  етанол.

C2H6 -> C2H4 + H2

C2H4 + H2O -> C2H5OH

 

Вправа 16 Поясніть з огляду на вивчене зміст прислів’їв: «Оцет – син вина», «З поганого вина – добрий оцет»; Оцет утворюється в процесі бродіння вина  

 

Вправа 17 У лабораторії хімічного факультету під час практичної роботи провели такі досліди: 

а) розплавили трохи стеаринової кислоти С17Н35СООН у порцеляновій чашці й помістили в неї невеликий шматочок натрію; б) у пробірці розчинили шматочок стеаринової кислоти в бензені й до добутого розчину добавили дві краплі розчину фенолфталеїну. Потім добавили в неї кілька крапель розбавленого розчину натрій гідроксиду й струсили пробірку. Поясніть, чому в досліді (а) з розплаву почали виділятися бульбашки газу, а в досліді (б) фенолфталеїн не набув малинового забарвлення. Складіть рівняння реакції, що відбулася.

а) 2С17H35COOH + 2Na -> 2C17H35COONa + H2

б) 2С17H35COOH + 2NaOH -> 2C17H35COONa + H2O

 

Вправа 18 Наведіть рівняння реакцій, що підтверджують слушність порад:

а) «Щоб очистити чайник від накипу – суміші карбонатів Кальцію і Магнію – приблизно на дві третини заповніть його водою, на одну третину – столовим оцтом. Розчин закип’ятіть, потім залиште його в чайнику до повного охолодження. Після цього воду злийте, а чайник промийте від залишків накипу»;

CaCO3 + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Ca + H2O+ CO2

MgCO3 + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Mg + H2O+ CO2

б) «Гіркоту вершковому маслу надає бутанова кислота, що утворюється в ньому внаслідок окиснення. Щоб позбавитися неприємного присмаку й запаху, згіркле масло потрібно ретельно промити водним розчином харчової соди».

С3Н7СOOH + NaHCO3 = С3H7COONa + CO2 + H2O

Інші завдання дивись тут...