Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Яка характеристична група входить до складу молекул амінів? Аміногрупа NH2 

 

Вправа 2 Чому молекули амінів полярні? Оскільки спільні електронні пари в молекулах амінів зміщуються до атома Нітрогену, як більш електронегативного елемента, на атомі Нітрогену зосереджується негативний заряд, а на іншій частині молекули — позитивний, тому молекули амінів полярні

 

Вправа 3 Які зв’язки утворюються між молекулами амінів? Водневі зв'язки

Що є причиною утворення їх? Наявність у атома Нітрогену неподіленої електронної пари

Як вони впливають на фізичні властивості амінів? Температури кипіння амінів вищі, ніж відповідних вуглеводнів

 

Вправа 4 Що зумовлює оснóвні властивості алканамінів? Хімічна взаємодія амінів з водою. Завдяки неподіленій електронній парі атом Нітрогену утворює ще один ковалентний зв’язок з атомом Гідрогену, утворюючи йон  

 

Вправа 5 З якими речовинами реагують аміни? Аміни реагують з водою й кислотами:

R–NH2 + HOH → R–NH3+ + OH

R–NH2 + H+ → R–NH3+

 

Вправа 6 Якого кольору набуде універсальний індикаторний папірець у водному розчині метанаміну? Синього кольору

 

Вправа 7 На рисунку 24.5 зображено моделі молекул речовин з приблизно однаковими молекулярними масами. Проаналізуйте розподіл електронної густини у їхніх молекулах і поясніть істотну відмінність у температурах кипіння. Електронегативність атома Оксигену є більшою, ніж Нітрогену, зв'язок О―Н в гідроксильній групі є більш полярним, ніж зв'язок N―H в амінній групі, тому міжмолекулярна взаємодія між молекулами амінів значно слабша, ніж у відповідних спиртів. Температури кипіння амінів нижчі, ніж спиртів, але вищі, ніж вуглеводнів.  

Класифікуйте ці речовини і назвіть їх за систематичною номенклатурою.

CH3CH2CH2CH3

алкани: бутан

CH3CH2CH2NH2

аміни: пропан

CH3CH2CH2OH

спирти: пропанол

Вправа 8 Поясніть з погляду хімії пораду щодо того, як позбавитися характерного запаху риби: «Щоб зменшити його інтенсивність, перед обробкою помістіть рибу на 2 години у воду, попередньо добавивши в неї оцет (2 столові ложки на літр води)». Оскільки аміни виявляють оснóвні властивості, то з кислотами вони утворюють солі, а солі є нелеткими сполуками, тобто не мають запаху

 

Вправа 9 Проаналізуйте склад молекули коламіну-1, формула якого Н2N–СН2–СН2–ОН, визначте, які характеристичні групи є в його молекулі. Поясніть, чому: 

а) він розчиняється у воді й етанолі; Можливістю утворення водневих зв’язків гідроксильною групою (як у спиртів) та аміногрупою (як у амінів)

б) у його водному розчині фенолфталеїн набуває малинового кольору; Через наявність амінної групи

в) він реагує з натрієм; Через наявність гідроксильної групи

 

Вправа 10 Відносна густина пари насиченого ациклічного аміну за повітрям становить 2,034. Виведіть молекулярну формулу аміну.

Відомо: DповітряnH2n+1NH2)=2,034

Знайти:  СnH2n+1NH2-?

Розв'язування

MnH2n+1NH2)=DповітряnH2n+1NH2)M(повітря)=2,03429 г/моль=59 г/моль

MrnH2n+1NH2)=59

MrnH2n+1NH2)=nAr(C)+(2n+3)Ar(H)+Ar(N)=12n+2n+3+14=14n+17

14n+17=59, n=(59-17):14=3, отже, формула аміну C3H7NH2

Відповідь: С3H7NH2

 

Вправа 11 Унаслідок згоряння аміну масою 9 г утворилися такі речовини: карбон (IV) оксид об’ємом 8,96 л (н. у.), вода масою 12,6 г і азот. Відносна густина аміну за воднем – 22,5. Виведіть молекулярну формулу аміну й складіть його структурну формулу.

Відомо: m(аміну)=9 г, V(СO2)=8,96 л, m(H2O)=12,6 г, DHe(CxHyNz)=14

Знайти: формула СхНуNz-?

Розв'язування

1. При згорянні аміну всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, всі атоми Гідрогену - у молекули водиОбчислюємо кількість речовини атомів Карбону, Гідрогену в продуктах реакції, а, отже, й у аміні:

n(C)=n(CO2)=V(CO2):VM=8,96 л : 22,4 л/моль=0,4 моль

М(Н2О)=18 г/моль

n(H)=2n(H2O)=2m(H2O):M(H2O)=212,6 г : 18 г/моль=1,4 моль

2. Знаходимо масу Карбону і Гідрогену:

m(С)=n(С)•М(С)=0,4 моль•12 г/моль=4,8 г

m(Н)=n(Н)•М(Н)=1,4 моль•1 г/моль=1,4 г

3. Обчислюємо масу і кількість речовини Нітрогену в аміні:

m(N)=m(аміну)-m(С)-m(Н)=9 г - 4,8 г - 1,4 г = 2,8 г

n(N)=m(N):M(N)=2,8 г : 14 г/моль=0,2 моль

4. Знаходимо співвідношення атомів Карбону, Гідрогену та Нітрогену:

х:у:z=n(C):n(H):n(N)=0,4:1,4:0,2=4:14:2=2:7:1, отже, найпростіша формула С2Н7N

Знаходимо істинну формулу:

M(C2H7N)=2Ar(C)+7Ar(H)+Ar(N)=212+71+14=45

M(CxHyNz)=DH2(CxHyNz)M(H2)=22,52=45, отже, найпростіша формула співпадає з істинною, тому істинна формула С2Н7N

Відповідь: С2Н7N

Проаналізуйте умову задачі. Чи немає в ній зайвих даних? Ні, немає

Поясніть чому. За відомою масою сполуки, ми змогли  знайти масу Нітрогену в сполуці, а за відомою відносною густиною  уточнити істинну формулу сполуки

 

Вправа 12 Відносна густина пари органічної сполуки за повітрям дорівнює 3. Унаслідок згоряння цієї речовини масою 8,7 г утворився карбон (IV) оксид об’ємом 11,2 л (н. у.), азот об’ємом 1,12 л (н. у.) та вода масою 11,7 г. Виведіть молекулярну формулу цієї органічної речовини.

Відомо: V(СO2)=11,2 л, m(H2O)=11,7 г,  V(N2)=1,12 л, 

Dповітря(СхНуNz)=3, m(СxНyNz)=8,7 г

Знайти: формула СхНуNz-?

Розв'язування

1. При згорянні аміну всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, всі атоми Гідрогену - у молекули води, а всі атоми Нітрогену у молекули азотуОбчислюємо кількість речовини атомів Карбону, Гідрогену й Нітрогену в продуктах реакції, а, отже, й у аміні:

n(C)=n(CO2)=V(CO2):VM=11,2 л : 22,4 л/моль=0,5 моль

М(Н2О)=18 г/моль

n(H)=2n(H2O)=2m(H2O):M(H2O)=211,7 г : 18 г/моль=1,3 моль

n(N)=2n(N2)=2V(N2):VM=21,12 л : 22,4 л/моль=0,1 моль

2. Знаходимо співвідношення атомів Карбону, Гідрогену та Нітрогену:

х:у:z=n(C):n(H):n(N)=0,5:1,3:0,1=5:13:1, отже, найпростіша формула С5Н13N

Знаходимо істинну формулу:

M(C5H13N)=5Ar(C)+13Ar(H)+Ar(N)=512+131+14=87

M(CxHyNz)=Dповітря(CxHyNz)M(повітря)=329=87, отже, найпростіша формула співпадає з істинною, тому істинна формула C5H13N

Відповідь: С5Н13N

 

Вправа 13* Складіть декілька структурних формул амінів з молекулярною формулою C4H11N.

1) СН3—СН2—СН2—СН2—NН2

2) СН3—СН—СН2—NН2

         |

         СН3

3) СН3—СН—СН2—CH3

         |

         NН2

           СН3

          |

4) С2Н5—N—СН3

           С2Н5

          |

5) С2Н5—N—Н

           CH3

          |

6) С3Н7—NН

Чим ці аміни є один відносно одного? Ізомерами. Ізомерія амінів обумовлена ізомерією вуглецевого ланцюга (1,2), положенням аміногрупи в ньому (1,3) та міжгруповою ізомерією (1,4,5,6)

Інші завдання дивись тут...