Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що таке полімери? Полімери – високомолекулярні сполуки, молекули яких (макромолекули) складаються з великого числа однакових угруповань, з’єднаних хімічними зв’язками

Мономери? Мономером називають сполуку, від молекули якої походить елементарна ланка полімеру

Структурна ланка полімеру? Структурна ланка — група атомів, що багаторазово повторюється у структурі полімеру

Ступінь полімеризації? Ступінь полімеризації — кількість структурних ланок у молекулі полімеру

 

Вправа 2 Які є способи добування полімерів? Полімеризація і поліконденсація

 

Вправа 3 Які речовини здатні вступати в реакцію полімеризації? У молекулах яких є подвійні або потрійні зв’язки, що розриваються й переходять в ординарні (прості)

 

Вправа 4 За рахунок чого відбувається утворення полімеру в реакції поліконденсації? Унаслідок взаємодії характеристичних груп і в результаті якого зазвичай утворюються побічні низькомолекулярні продукти, зокрема вода

 

Вправа 5 Порівняйте реакції полімеризації та поліконденсації. Відповідь оформіть як таблицю або діаграму Венна. 

  Реакція полімеризації Реакція поліконденсації

Спільне

 

Є реакцією синтезу

полімерів

Є реакцією синтезу

полімерів

Відрізняються

 

 

1) у мономерів наявні

кратні зв'язки   

 

 

1) у мономерів наявні більше 

одної характеристичних груп

2) утворюються побічні продукти

реакції

Вправа 6 З наведеного переліку виберіть формули речовин, які здатні вступати в реакцію:

а) полімеризації;

Формула речовини  Рівняння реакції

H     Cl

 \    /

  C=C

 /    \

H     H

  H  Cl      H  Cl

  │  │         

nC=C ->(CC)n

 │         │  

 H  H       H  H

 F     F

  \   /

  C=C

  /   \

 F     F

  F   F      F   F

  │  │         

nC=C ->(CC)n

 │         │  

 F   F       F  F

НC=CН2

  │    

  C6H5

  H    H      H   H

  │    │         

nC = C ->(CC)n

 │           │   

 C6HH     C6HH

H    OH

 \   /

 C=C

 /   \

H    H

  H  OH    H   OH

  │  │         

nC=C ->(CC)n

 │         │   

 H  H       H   H

                 O

                

 Н2С=CHOCCH3

           

 

    

  H  OCOCH3  H   OCOCH3

  │  │             

nC=C   ->  (CC)n

 │             │   

 H  H           H  H

б) поліконденсації:

Формула речовини:

Рівняння реакції:

 

 

Формула речовини:

Рівняння реакції:

нші завдання дивись тут...