Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть кілька відмінностей органічних сполук від неорганічних. Органічні речовини - це сполуки Карбону, окрім нього молекули складаються з атомів Гідрогену, Оксигену, Нітрогену, іноді — Сульфуру, Фосфору, галогенів. Серед органічних речовин відсутні прості речовини. Майже всі органічні речовини мають молекулярну будову, тому для них характерні невисокі температури плавлення і кипіння. Більшість органічних сполук має запах, погано розчиняється або не розчиняється у воді; при нагріванні вони загоряються або розкладаються.

 

Вправа 2. Поясніть, чому органічних речовин набагато більше, ніж неорганічних. Численність органічних речовин зумовлені здатністю чотиривалентних атомів Карбону сполучатися між собою простим ковалентним зв'язком (С-С), або кратними зв'язками (подвійним С=С, потрійним С≡С), утворюючи карбонові ланцюги різної будови (нерозгалужені, розгалужені, замкнені) та складу довільної довжини.

 

Вправа 3. Які ознаки використовують для класифікації органічних сполук? Органічні речовини класифікують за якісним (елементним) складом (вуглеводні, оксигеновмісні, нітрогеновмісні, галогеновмісні тощо), особливостями зв’язку між атомами Карбону (насичені, ненасичені, ароматичні), будовою карбонового ланцюга в молекулі (нерозгалужені, розгалужені, циклічні). Крім того, їх поділяють на класи за наявністю в молекулах певних характеристичних (функціональних) груп (гідроксильна ОН, карбоксильна СООН, аміногрупа NH2 тощо)

Вправа 4. До яких типів (класів) належать органічні речовини, що мають такі формули:

а) С3Н8; Насичені вуглеводні, або алкани

б) С2Н3Br; Галогенвуглеводні

в) C6H6; Ароматичні вуглеводні, або арени

г) CH3NH2; Аміни

ґ) (С6Н10О5)n; Вуглеводи

д) (–CH2–CH2–)n? Полімери

 

Вправа 5. Наведіть приклад насиченої оксигеновмісної органічної сполуки, молекула якої містить один атом Карбону. Запишіть її хімічну формулу та зобразіть структурну й електронну формули молекули.

Приклад 1

СН3OH - метиловий спирт

     H   

     |

H―C―O―H

     |

     H

   H   

   ..

H:C:O:H

   ..

   H

Приклад 2

HCOOH - мурашина кислота

      О   

     //

H―C

     \

      О―H

   О  

   ..   

   ..

H:C

   ..

   O:H

Вправа 6. У якій речовині — глюкозі, етиловому спирті чи амінооцтовій кислоті — масова частка Карбону найбільша? Відповідь: у етиловому спирті ω(С)=52,2%

Мr(C6H12O6)=6•Ar(C)+12•Ar(H)+6•Ar(O)=6•12+12•1+6•16=180

ω(C)=6•Ar(C)/Mr(C6H12O6)=6•12/180=0,4, або 40%

Мr2H5OH)=2•Ar(C)+6•Ar(H)+Ar(O)=2•12+6•1+16=46

ω(C)=2•Ar(C)/Mr2H5OH)=2•12/46=0,522, або 52,2%

Мr(H2N-CH2-COOH)=2•Ar(C)+5•Ar(H)+2•Ar(O)+Ar(N)=2•12+5•1+2•16+14=75

ω(C)=2•Ar(C)/Mr(H2N-CH2-COOH)=2•12/75=0,32, або 32%

 

Вправа 7. Обчисліть густину (н. у.) і відносну густину за воднем газуватої сполуки, молекула якої має скорочену структурну формулу CHF2–CH3.

Відомо: СHF2-CH3

Знайти: DH2(СHF2-CH3)-?, ρ(СHF2-CH3)-?

Розв'язування

Mr(СHF2-CH3)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(F)=212+41+219=66

DH2(СHF2-CH3)=Mr(СHF2-CH3)/Mr(H2)=66/2=33

ρ(СHF2-CH3)=M(СHF2-CH3):VM=66 г/моль:22,4 л/моль=2,946 г/л

Відповідь: DH2(СHF2-CH3)=33, ρ(СHF2-CH3)=2,946 г/л

Інші завдання дивись тут...