Інші завдання дивись тут...

Вправа 8. Сформулюйте основні положення теорії будови органічних сполук:

у молекулах органічних речовин атоми сполучені в певному порядку відповідно до валентності елементів;

властивості органічних речовин залежать не лише від їхнього складу, а й від будови молекул;

атоми і групи атомів, що містяться в молекулі, зазнають взаємного впливу, який позначається на фізичних і хімічних властивостях речовин.

 

Вправа 10. Доберіть кілька словосполучень для правильного закінчення речення «Для того щоб описати будову молекули органічної речовини, потрібно знати...»:

а) склад молекули;

б) послідовність сполучення атомів у молекулі;

в) розміщення атомів у просторі;

г) температури плавлення і кипіння речовини;

ґ) хімічні властивості речовини;

д) електронегативності атомів.

Відповідь: а), б), в), д)

 

Вправа 11. Які сполуки називають ізомерами? Сполуки, які мають однаковий склад, але різну будову молекул, називають ізомерами.

Чи є ізомерами сполуки з такими формулами?

а) С2Н4 и С2Н6

б) СН3Cl и СНСl3

в) СН3–СН2–СН2–OН и СН3–СНOH–СН3

Відповідь: а) ні; б) ні; в) так

 

Вправа 12. Охарактеризуйте хімічні зв’язки в молекулах ізомерів — диметилового етеру та етилового спирту.

Диметиловий етер етиловий спирт

    δ+  δ-     δ+

H3C → O ← CH3

         δ-     δ+

H3 O  H

Атом Оксигену, найбільш електронегативного елемента в молекулі етилового спирту, зміщує у свій бік спільні електронні пари від атомів Карбону і Гідрогену,  тому зв’язки С–О та О–Н є полярними, причому останній зв’язок є більш полярний.

Зв’язок між якими атомами в кожній молекулі є найбільш полярним? Зв’язок С–О в молекулі етеру і зв’язок О–Н у молекулі спирту.

Інші завдання дивись тут...