Інші завдання дивись тут...

Вправа 27 Серед наведених формул укажіть ті, що належать алканам: СН4, С3Н6, С6Н12, С7Н16, С8Н18.

Відповідь: СH4, C7H16, C8H18

Загальна формула алканів — СnH2n+2(n = 1,2, ...)

 

Вправа 28 Назвіть алкани, які не мають ізомерів. Метан СН4, етан С2Н6 і пропан С3Н8

 

Вправа 29 Складіть структурні формули молекул алканів, що мають такі назви:

а) 3-метилгексан

             СН3   

            |

СН3—СН2—СН—СН2—СН2—СН3

б) 3,4-діетилгептан

             С2Н5     

            |      

СН3—СН2—СН—СН—СН2—СН2—СН3

                  |

                  С2Н5

в) 3-етил-2-метилгептан

      СН3     

      |      

СН3—СН—СН—СН2—СН2—СН2—СН3

           |

           С2Н5

Вправа 30 Зобразіть структурні формули молекул усіх ізомерних алканів С5Н12 і назвіть сполуки.

СН3—СН2—СН2—СН2—СН3

     н-пентан

СН3—СН—СН2—СН3

       |       

       СН3

2-метилбутан

       СН3              

      |

СН3—С—СН3

       |       

       СН3

2,2-диметилпропан

Вправа 31 Знайдіть відповідність, дивись у підручнику:

Відповідь: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

 

Вправа 32 Складіть структурні формули молекул ізомерів С8Н18, у молекулах яких головний карбоновий ланцюг містить шість атомів Карбону.

СН3—СН—СН—СН2—СН2—СН3

       |    | 

       СН3 СН3

2,3-диметилгексан

СН3—СН—СН2—СН—СН2—СН3

       |           | 

       СН3       СН3

2,4-диметилгексан

СН3—СН—СН2—СН2—СН—СН3

       |                  | 

       СН3              СН3

2,5-диметилгексан

СН3—СН2—СН—СН—СН2—СН3

             |     | 

             СНСН3

3,4-диметилгексан

      СН3

       |

СН3—С—СН2—СН2—СН2—СН3

       |     

       СН3

2,2-диметилгексан

             СН3

              |

СН3—СН2—С—СН2—СН2—СН3

              |     

              СН3

3,3-диметилгексан

СН3—СН2—СН—СН2—СН2—СН3

              |     

              С2Н5

3-етилгексан

Вправа 33 Які вуглеводні в поданому переліку є ізомерами: 3-етил-2-метилпентан; 2,2,3-триметилпентан; 3,3-діетилпентан?

Відповідь: ізомерами є 3-етил-2-метилпентан і 2,2,3-триметилпентан

СН3—СН—СН—СН2—СН3

       |    | 

       СН3 С2Н5

3-етил-2-метилпентан   С8Н18

       СН3

       |

СН3—С—СН—СН2—СН3

       |   | 

       СН3СН3

2,2,3-триметилпентан     С8Н18

             С2Н5

             |

СН3—СН2—С—СН2—СН3

             | 

             С2Н5

3,3-діетилпентан     С9Н20

Вправа 34 Обчисліть густину бутану (за н.у.) і його відносну густину за воднем. 

Mr(C4H10)=4Ar(C)+10Ar(H)=412+101=58, тому М(С4Н10)=58 г/моль

ρ(С4H10)=M(C4H10)/VM=58 г/моль:22,4 л/моль=2,5893 г/л

DH2(C4H10)=M(C4H10):M(H2)=58 г/моль : 2 г/моль=29

Відповідь: 2,5893 г/л, 29

Чому в умові задачі не вказано конкретний ізомер вуглеводню? Бо склад молекул однаковий, тому однаковою є молекулярна формула

 

Вправа 35 Складіть структурну формулу алкану із четвертинним атомом Карбону в молекулі, якщо молярна маса сполуки становить 72 г/моль.

Відомо: М(CnH2n+2)=72 г/моль

Знайти: формулу CnH2n+2

Розв'язування

Мr(CnH2n+2)=72

Mr(CnH2n+2)=nAr(C)+(2n+2)Ar(H)=12n+2n+2=14n+2

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n+2=72, звідси n=(72-2):14=5

Відповідь: С5Н12

      СН3   

      |

СН3—С—СН3

       |       

       СН3

 Інші завдання дивись тут...