Інші завдання дивись тут...

Вправа 36. Як впливає склад молекул алканів на їхні фізичні властивості? Зі збільшенням кількості атомів Карбону в молекулах алканів зростають їхні температури плавлення і кипіння, змінюється їхній агрегатний стан: алкани з невеликою кількістю атомів Карбону за звичайних умов є газами, від 5-до 16 атомів Карбону - рідини, решта - тверді речовини.  

 

Вправа 37. За значеннями температур кипіння метану, етану, пропану та н-бутану, наведеними в параграфі та знайденими вами в інтернеті, побудуйте графік залежності цієї фізичної властивості алканів від молярної маси сполуки. На осях координат х (температура кипіння) і у (молярна маса) побудуйте графік із заданими координатами: метан (-161,6;16 ), етан (-89;30), н-пропан(-42;44), н-бутан (-0,5,58)

Прокоментуйте графік. На графіку прямопропорційна залежність: чим більшою є молярна маса алкану, тим вища його температура кипіння.

 

Вправа 38. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при бромуванні метану.

СН4 + Br2 -> CH3Br + НBr

СН3Br + Br2 -> CH2Br2 + НBr

СН2Br2 + Br2 -> CHBr3 + НBr

СНBr3 + Br2 -> CBr4 + НBr

 

Вправа 39. Допишіть хімічні рівняння:

а) С7Н16 + 11О2 → 7СО2 + 8H2O

б) C3H8 → CH4 + С2Н4

 

Вправа 40. Який об’єм повітря (н.у.) потрібний для спалювання 10 л пентану, що має густину 0,626 г/см3? Прийміть об’ємну частку кисню в повітрі за 20%.

Відомо: V(С5H12)=10 л=10 дм3=10000 см3, ρ(C5H12)=0,626 г/см3

φ(О2)=20%, або 0,2

Знайти: V(повітря)-?

Розв'язування:

m(C5H12)=V(C5H12)ρ(C5H12)=10000 cм30,626 г/см3=6260 г

Складаємо рівняння реакції:

6260 г      х л

C5H12   +  8O2 -> 5CO2 + 6H2O

72 г       822,4 л

Mr(C5H12)=5Ar(C)+12Ar(H)=512+121=72, тому

М(С5Н12)=72 г/моль, маса 1 моль=72 г

х=V(O2)=6260 г 822,4 л : 72 г=15580 л

V(повітря)=V(O2):φ(О2)=15580 л:0,2=77900 л=77,9 м3

Відповідь: V(повітря)=77,9 м3 

 

Вправа 41. При повному згорянні 1 моль пропану виділяється 2200 кДж теплоти, а 1 моль н-бутану — 2880 кДж. Складіть термохімічні рівняння реакцій горіння цих сполук.

С3H8 + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O; ∆H=–2200 кДж/моль

2C4H10 + 13O2 -> 8CO2 + 10H2O; ∆H=–2880 кДж/моль

 

Вправа 42. У балоні міститься 20 кг суміші пропану і бутану. Масова частка пропану в суміші становить 22%. Обчисліть середню молярну масу суміші цих газів.

Відомо: m(суміші)=20 кг, ω3Н8)=22%, або 0,22

Знайти: середню M(суміші)-?

Розв'язування:

m(C3H8)=ω3Н8)m(суміші)=0,2220 кг=4,4 кг

m(C4H10)=m(суміші)-m3Н8)=20 кг - 4,4 кг=15,6 кг

Mr(C3H8)=3Ar(C)+8Ar(H)=312+81=44, тому М(С3Н8)=44 кг/кмоль

Mr(C4H10)=4Ar(C)+10Ar(H)=412+101=58, тому М(С4Н10)=58 кг/кмоль

n(C3H8)=m(C3H8)/M(C3H8)=4,4 кг : 44 кг/кмоль=0,1 кмоль

n(C4H10)=m(C4H10)/M(C4H10)=15,6 кг : 58 кг/кмоль=0,27 кмоль

Середня молярна маса суміші – це маса всіх її складових, узятих у сумарній кількості речовини суміші 1 моль. 

M(суміші)=(0,1M(С3Н8)+0,27M(С4Н10))/0,37=(0,144+0,2758):0,37=

=54,2 кг/кмоль

Відповідь: 54,2 кг/кмоль

Інші завдання дивись тут...