Інші завдання дивись тут...

Вправа 62. Які сполуки називають алкінами? Вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг з одним потрійним зв’язком, називають алкінами. Загальна формула алкінів — CnH2n–2.

 

Вправа 63. Дайте назви алкінам, що мають такі формули (дивись у підручнику):

а) пент-1-ін 

б) 4-метилгекс-2-ін

в) 4,4-диметилпент-2-ін

 

Вправа 64. Зобразіть структурні формули молекул:

а) гекс-2-іну

СН3С≡С—СН2—СН2—СН3

б) 3-метилпент-1-іну

СНС—СНСН2СН3

         |       

         СН3

в) 2,2-диметилгекс-3-іну

       СН3

       |

СН3С—СССН2СН3

       |       

       СН3

Вправа 65. Напишіть структурні формули молекул ізомерних алкінів С5Н8 і назвіть сполуки.

Структурні ізомери алкінів різняться за будовою карбонового ланцюга і положенням у ньому потрійного зв’язку.

СНС—СН2—СН2—СН3  пент-1-ін

СНС—СНСН3   3-метилбут-1-ін

         |       

         СН3

СН3—С≡С—СН2—СН3  пент-2-ін

Вправа 66. Складіть рівняння реакцій бут-1-іну з воднем і бромом, узятими в надлишку. Назвіть продукти реакцій.

1) CHCСН2СН3 + 2H2 -> CH3CH2СН2СН3

                                                  бутан

2) CHCСН2СН3 + 2Br2 -> CHBr2CBr2СН2СН3

                                     1,1,2,2-тетрабромобутан 

 

Вправа 67. Алкін, молекули якого мають розгалужену будову, взаємодіє з бромом з утворенням сполуки С5Н8Br4. Напишіть рівняння двох послідовних реакцій, назвіть вуглеводень і сполуки, що утворюються.

НСС—СНСН3   + Br2 -> НС=С—СНСН3   

           |                            |   |    

           СН3                         Br Br CH3
                               
1,2-дибромо-3-метилбут-1-ен

                                    Br  Br 

                                    |   |

НС=С—СНСН3  + Br2 -> НСС—СНСН3 

    |  |   |                          |    |

    Br Br  CH3                      Br  Br CH3
                             
1,1,2,2-тетрабромо-3-метилбутан

Вправа 68. Як за допомогою хімічних реакцій розпізнати етан і етин? Це якісні реакції на потрійний зв'язок, наявний в етині.

1. Взаємодія етину з бромом чи його водним розчином — так званої бромної води (вона, як і бром, має бурий колір). Ознака реакції: знебарвлення брому. 

C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

2. Взаємодія етину з калій перманганатом KMnO4. Ознака реакції: фіолетовий колір розчину калій перманганату  зникає і з’являється бурий осад MnO2 під час пропускання крізь нього етину.

3НС≡СН + 8KMnO4 → 3KOOC–СOOK + 8MnO2↓ + 2KOH + 2H2O

 

Вправа 69. Який максимальний об’єм водню (за нормальних умов) може взаємодіяти з етином, узятим кількістю речовини 0,1 моль? (Усно.)

Відомо: n(С2H2)=0,1 моль

Знайти: V(Н2)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції приєднання водню:

C2H2 + 2Н2 -> C2H6

n(С2Н2):n(H2)=1:2, тому n(H2)=2n(C2H2)=2•0,1 моль=0,2 моль

V(H2)=n(H2)VM=0,2 моль 22,4 моль=4,48 моль

Відповідь: 4,48 моль

 

Вправа 70. Який об’єм вуглекислого газу утворюється при спалюванні 400 мл пропіну в надлишку повітря? (Усно.)

Відомо: V(С3H4)=400 мл

Знайти: V(СO2)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції горіння пропіну:

C3H4 + 4O2 -> 3CO2 + 2H2O

V(С3Н4):V(СО2)=1:3, тому

V(CO2)=3V(C3H4)=3400 мл=1200 мл = 1,2 л

Відповідь: 1,2 л

 

Вправа 71. Знайдіть хімічну формулу алкіну:

а) молярна маса якого 68 г/моль (усно);

Відомо: М(СnH2n-2)=68 г/моль

Знайти: CnH2n-2-?

Розв'язання

МrnH2n-2)=68

МrnH2n-2)=n•Ar(С)+(2n-2)•Ar(H)=12n+2n-2=14n-2

14n-2=68; n=(68+2):14=70:14=5

Відповідь: формула алкіну — С5Н8

 

б) у якому масова частка Карбону становить 88,2%;

Відомо: СxНy, ω(С)=88,2%

Знайти: СxНy — ?

Розв'язування:

ω(H)=100%–ω(C)=100%–88,2%=11,8%

Нехай маса органічної сполуки становить 100 г. Тоді маса Карбону в ній дорівнює 88,2 г, а Гідрогену — 11,8 г

x:y=n(С):n(Н)=m(C)/М(С):m(H)/М(Н)=88,2/12:11,8/1=7,35:11,8≈5:8

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, поділимо обидва числа на 1,5:

x:y=7,35/1,5:11,8/1,5=4,9:7,8≈5 : 8

Відповідь: формула алкіну  С5Н8

 

в) при спалюванні 0,1 моль якого утворюється 0,5 моль вуглекислого газу (усно).

Відомо: n(СхHy)=0,1 моль, V(CO2)=30,5 моль

Знайти: СхНу-?

Розв'язування

n(СxНy):n(СО2)=0,1:0,5=1:5

Cкладаємо рівняння реакції у загальному вигляді:

За рівнянням реакції n(CxHy):n(СO2)=1:х, тому х=5.

За умовою задачі вуглеводень належить до алкінів CnH2n-2, де n=5, тому його формула С5Н8

Відповідь: С5Н8

Інші завдання дивись тут...