Інші завдання дивись тут...

Вправа 96. Порівняйте спирти і вуглеводні за будовою їхніх молекул. Молекули спиртів, на відміну від молекул вуглеводнів, містять не тільки атоми Карбону і Гідрогену, а ще й атоми Оксигену і їхні молекули є полярними

 

Вправа 97. Від яких чинників залежать фізичні властивості спиртів? Дайте відповідне пояснення. Наявність у молекулах спиртів гідроксильних груп суттєво впливає на фізичні властивості цих сполук. Атоми Гідрогену й Оксигену гідроксильних груп беруть участь в утворенні водневих зв’язків між молекулами спирту, а також між молекулами спирту і води.

 

Вправа 98. Заповніть таблицю і поясніть відмінності у фізичних властивостях алканів і спиртів:

Назва

сполуки

Хімічна

формула

Агрегатний стан

за звичайних умов

Температура

кипіння, °С

Метан СH4 газ

–161,6

Метанол CH3OH рідина

+64,5

Етан C2H6 газ

–88,6

Етанол C2H5OH рідина

+78,4

Те, що серед спиртів немає газів та їхні температури кипіння значно вищі, ніж відповідних алканів, пояснюється наявністю водневого зв’язку між молекулами спирту. 

 

Вправа 99. Як впливає водневий зв’язок на розчинність спиртів у воді? 

Унаслідок утворення водневих зв’язків між молекулами спирту і води спирти від С1 до С3 необмежено розчиняються у воді, а спирти від С4 до С10 погано розчиняються у воді. 

Чи залежить розчинність спирту у воді від довжини карбонового ланцюга його молекули? Так, залежить. Із зростанням карбонового ланцюга в молекулах спиртів полярність зв’язку О–Н зменшується, тобто у молекулі первинного спирту цей зв’язок більш полярний, ніж у молекулі вторинного або третинного спирту, що впливає на утворення водневих зв'язків. 

Якщо так, то як саме? Розчинність спиртів у воді зі збільшенням кількості атомів Карбону в молекулах зменшується, а вищі спирти у воді нерозчинні. 

 

Вправа 100. Допишіть продукти реакцій і перетворіть схеми на хімічні рівняння:

а) С4Н9ОН + 6О24СO2 + 5H2O

б) 2С3Н7ОН + 2Li → 2С3Н7ОLi + Н2

 

Вправа 101. Напишіть формули продуктів реакцій, назвіть тип і умови перебігу кожної реакції:

a) C4H9OH -> C4H8 + H2O  (t0C, кат.)  внутрішньо-молекулярна дегідратація

б) C3H7OH + С3H7OH -> C3H7-O-C3H7 + H2O  (t0C, кат.)  міжмолекулярна дегідратація

в) С6H12 + H2O -> C6H13OH  (t0C, кат.)  гідратація алкенів

 

Вправа 102. Гідратацією алкенів добувають одноaтомні спирти. Напишіть загальне рівняння такої реакції.

СnH2n + H2O -> CnH2n+2

 

Вправа 103. Які маса натрію та об’єм етанолу (густина 0,79 г/мл) прореагували, якщо виділилося 224 мл водню (н.у.)?

Відомо: V(H2)=224 мл=0,224 л, ρ(C2H5OH)=0,79 г/мл

Знайти: m(Na)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

у г             х г                    0,224 л

2H5ОН + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

92 г           46 г                   22,4 л

M(Na)=23 г/моль, маса 1 моль=23 г, а маса 2 моль=46 г

М(С2Н5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г, а маса 2 моль=92 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(Na)=0,224 л • 46 г : 22,4 л = 0,46 г

у=m(C2H5OH)=0,224 л • 92 г : 22,4 л = 0,92 г

V(С2H5OH)=m(C2H5OH):ρ(C2H5OH)=0,92 г: 0,79 г/мл=1,16 мл

Відповідь: 0,46 г натрію й 1,16 мл спирту

 

Вправа 104. Змішали 200 г водного розчину етанолу з його масовою часткою 5% і 50 г розчину цього спирту з його масовою часткою 10%. Обчисліть масову частку етанолу у виготовленому розчині.

Відомо: m1(розчину)=200 г; ω12H5OH)=5%, m2(розчину)=50 г; ω2(С2H5OH)=10%

Знайти: ω(С2H5OH)-?

Розв'язування

m1(С2H5OH)=(ω1(С2H5OH)•m1(розчину)):100%=(5%•200 г):100%=10 г

m2(С2H5OH)=(ω2(С2H5OH)•m2(розчину)):100%=(10%•50 г):100%= 5 г

m(C2H5OH)= m1(C2H5OH)+m2(C2H5OH)=10 г+5 г = 15 г

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=200 г+50 г=250 г

ω(С2H5OH)=(m(С2H5OH)/m(розчину))100%=(15 г : 250 г)•100%=6%

Відповідь: ω2Н5ОН)=6%

 

Вправа 105. Який об’єм етену (н.у.) було взято для добування 2 л етанолу (густина спирту — 0,79 г/мл), якщо в реакцію вступило 85% алкену?

Відомо: 85% С2Н4 прореагувало, V(C2H5OH)=2 л=2000 мл,

ρ(С2Н5ОН)=0,79 г/мл

Знайти: V(C2H4)-?

Розв'язування

m(C2H5OH)=V(C2H5OH)ρ(C2H5OH)=2000 мл0,79 г/мл=1580 г

Складаємо рівняння реакції:

х л                 1580 г

С2H4 + H2O -> C2H5OH

22,4 л              46 г

Mr(C2H5ОН)=2Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O)=212+61+16=46,

М(С2Н5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

х= 1580 г • 22,4 л : 46 г = 769,4 л

За умовою задачі 85% С2Н4 становлять 769,4 л, тоді

                       100% С2Н4 - х л

х=V(C2H4)=769,4 л • 100% : 85% = 905 л

Відповідь: 905 л

 

Вправа 106. У результаті дегідратації насиченого одноатомного спирту масою 15 г утворився вуглеводень і 4,5 г води. Назвіть спирт і зобразіть структурну формулу його молекули.

Відомо: m(СnH2n+2O)=15 г, m(H2O)=4,5 г

Знайти: СnН2n+2O -?

Розв'язування

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль

n(H2O)=m(H2O):M(H2O)=4,5 г : 18 г/моль=0,25 моль

Складаємо рівняння реакції у загальному вигляді:

CnH2n+2O -> CnH2n + H2O

n(CnH2n+2O):n(H2O)=1:1, тому n(CnH2n+2O)=n(H2O)=0,25 моль

M(CnH2n+2O)=m(CnH2n+2O):n(CnH2n+2O)=15 г : 0,25 моль=60 г/моль,

Mr(CnH2n+2O)=60

МrnH2n+2O)=n•Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)+Ar(O)=12n+2n+2+16=14n+18

14n+18=60; n=(60-18):14=42:14=3, отже, формула спирту С3Н8О, або C3H7OH

Структурні формули молекули:

СН3—СН2—СН2—ОН

пропан-1-ол

СН3—СН—СН3

      |

      ОН

пропан-2-ол

Скільки розв’язків має задача? Два

Інші завдання дивись тут...