Інші завдання дивись тут...

Вправа 114. Чому фенол, на відміну від етанолу, виявляє кислотні властивості?  Завдяки наявності бензенового кільця в молекулі фенолу, ядро якого впливає на зв’язок O–H у гідроксильній групі, який стає більш полярний, ніж у спиртах, і легше розривається, внаслідок чого фенол хоч і незначною мірою, але дисоціює у водному розчині.

Гідроксильна група у фенолі і спирті зазнає впливу різних вуглеводневих груп: ароматичної і алкільної. 

 

Вправа 115. Як впливає бензенове кільце на полярність зв’язку О–Н у молекулі фенолу? Полярність зв’язку О–Н зростає, рухливість атома Гідрогену гідроксильної групи збільшується.

 

Вправа 116. За матеріалами з інтернету або інших джерел інформації підготуйте повідомлення про те, які виробництва можуть забруднювати довкілля фенолом. Коксохімічні заводи, підприємства з виробництва фенолоформальдегідних смол, сухої перегонки деревини.  

 

Вправа 117. Складіть рівняння реакцій фенолу з літієм, калій гідроксидом і назвіть сполуки, які утворюються.

С6Н5ОН + Li → С6Н5ОLi + H2↑ - літій фенолят  і водень

С6Н5ОН + КOH → С6Н5ОК + H2Ο  - калій фенолят і вода

 

Вправа 118. Який об’єм водню (н.у.) виділиться в результаті взаємодії 2,3 г натрію з надлишком фенолу?

Відомо: m(Na)=2,3 г

Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

               2,3 г                   х л

2H5ОН + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

               46 г                   22,4 л

M(Na)=23 г/моль, маса 1 моль=23 г, а маса 2 моль=46 г

x=V(H2)=2,3 г • 22,4 л/моль : 46 г = 1,12 л

ІІ спосіб

n(Na)=m(Na):M(Na)=2,3 г : 23 г/моль=0,1 моль

Складаємо рівняння реакції: 2H5ОН + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

За рівнянням реакції n(Na):n(H2)=2:1, тому

n(H2)=n(Na):2=0,1 моль : 2=0,05 моль

V(H2)=n(H2)VM=0,05 моль22,4 л/моль=1,12 л

Відповідь: 1,12 л

 

Вправа 119. Масові частки Карбону й Оксигену в ароматичній органічній сполуці становлять відповідно 76,6 і 17,0%, а відносна молекулярна маса — 94. Визначте формулу сполуки.

Відомо: ω(С)=76,6%, або 0,766, ω(О)=17%, або 0,17, Mr(CxHyOz)=94

Знайти: формулу СхHуOz — ?

Розв'язання

ω(H)=1-ω(C)-ω(O)=1-0,766-0,17=0,064

х=ω(C)МrxHyOz):Ar(C)=0,76694:12=6

y=ω(H)МrxHyOz):Ar(H)=0,06494:1=6

z=ω(O)МrxHyOz):Ar(O)=0,1794:16=1

Відповідь: формула cполуки — С6H6O, або С6H5OH

 Інші завдання дивись тут...