Інші завдання дивись тут...

Вправа 120. Чи можна за будовою молекули етаналю передбачити хімічні властивості сполуки? Можна

Відповідь обґрунтуйте. Через наявність у карбонільній групі подвійного зв’язку альдегіди можуть вступати в реакції приєднання за місцем кратного зв’язку С=О

 

Вправа 121. Дайте систематичні назви сполукам із такими формулами:

а) 2,3-диметилбутаналь

б) 3,3-диметилбутаналь

 

Вправа 122. Зобразіть структурні формули молекул 2-метилпентаналю і 3-етилгексаналю.

                            O     

                         //      

СН3—СН2—СН2—СH—С

                   |     \

                   CH3   H

      2-метилпентаналь

                                  O     

                               //      

СН3—СН2—СН2—СHСH2С

                   |           \

                   C2H5        H

         3-етилгексаналь

Вправа 123. Назвіть сполуки, які утворюються при відновленні:

а) метаналю; Метанол

б) пропаналю. Пропанол

Альдегіди відновлюються у реакціях із воднем за наявності каталізатора, коли перетворюються на первинні спирти.

 

Вправа 124. Складіть рівняння реакцій окиснення спиртів з утворенням:

а) метаналю

                     O

            O       //

СH3—OH -> H—C  + H2

          - H2O      \ 

                      H

                             O     

                          //

CH3—OH + CuO -> HC + Cu + H2O

                          \

                           H

б) пропаналю

             O 

С3H7OH -> C2H5CHO + H2

           - H2O 

C3H7OH + CuO -> C2H5CHO + Cu + H2O

Вправа 125. Запишіть у загальному вигляді рівняння реакції окиснення насиченого однотомного спирту до альдегіду.

СnH2n+1OH -> Cn-1H2n-1CHO, або   СnH2n+2O -> CnH2nO, при n>0

 

Вправа 126. Визначте формулу альдегіду, який має відносну молекулярну масу 86 і четвертинний атом Карбону в молекулі.

Відомо: Mr(CnH2nO)=86

Знайти: n-?

Розв'язування

Mr(CnH2nO)=nAr(C)+2nAr(H)+Ar(О)=12n+2n+16=14n+16

14n+16=86, n=(86-16):14=5

Відповідь: формула альдегіду — C5H10O, або С4Н9СНО

Структурна формула диметилпропаналю, який має четвертинний атом Карбону в молекулі:

       СН3  О     

       |    //

СН3С— С

       |    \

       СН3  Н

Вправа 127. Під час реакції між 100 г розчину етаналю з масовою часткою сполуки 40% та амоніачним розчином аргентум (І) оксиду виділилося 21,6 г срібла. Чи весь альдегід прореагував? Дайте відповідь на підставі розрахунків.

Відомо: m(розчину)=100 г; ω(CH3–CHO)=40%, m(Ag)=21,6 г

Знайти: весь альдегід прореагував-?

Розв'язування

І спосіб

m(CH3–CHO)=(ω(CH3–CHO)m(розчину)):100%=(40%100 г):100%=40 г - було альдегіду

Записуємо рівняння реакції:

    x г                                   21,6 г

СН3–CHO + Ag2O → СН3–COOH + 2Ag↓

   44 г                                   216 г   

М(CH3–CНО)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г                

M(Ag)=108 г/моль, маса 1 моль=108 г, а маса 2 моль=216 г

х=m(CH3–CHO)=21,6 г • 44 г : 216 г = 4,4 г - прореагував альдегід

4,4 г < 40 г

ІI спосіб

m(CH3–CHO)=(ω(CH3–CHO)m(розчину)):100%=(40%100 г):100%=40 г - було альдегіду

M(Ag)=108 г/моль

n(Ag)=m(Ag):M(Ag)=21,6 г:108 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: СН3–CHO + Ag2O → СН3–COOH + 2Ag↓

За рівнянням реакції n(СН3–CHO):n(Ag)=1:2, тому

n(СН3–CHO)=n(Ag):2=0,2:2=0,1 моль

М(CH3–CНО)=44 г/моль

m(СН3–CHO)=n(СН3–CHO)M(СН3–CHO)=0,1 моль•44 г/моль=4,4 г - прореагував альдегід

4,4 г < 40 г

Відповідь: Не весь

Інші завдання дивись тут...