Інші завдання дивись тут...

Вправа 128. Назвіть причини багатоманітності карбонових кислот. Це ізомерія карбонових кислот, що зумовлена різною будовою карбонового ланцюга і для ненасичених кислот — ще й положення кратних зв’язків.

 

Вправа 129. Знайдіть відповідність:

Назва кислоти Тип кислоти

1) щавлева

2) оцтова

3) бензойна

4) акрилова

5) олеїнова

6) стеаринова

а) одноосновна

б) двохосновна

в) насичена

г) ароматична

ґ) вища

д) ненасичена

Відповідь: 1-б, 2-а, 3-г, 4-д, 5-ґ, 6-в

1) щавлева (НООС-СООН) - двохосновна 

2) оцтова (СH3COOH) - насичена одноосновна

3) бензойна (C6H5–COOH) - ароматична одноосновна

4) акрилова (СН2=СН–СООН) - ненасичена одноосновна

5) олеїнова (CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH) - вища ненасичена одноосновна

6) стеаринова (CH3–(CH2)16–COOH) - вища насичена одноосновна

 

Вправа 130. Дайте систематичні назви кислотам, молекули яких мають такі структурні формули:

а) 2-метилбутанова кислота

  4СН33СH2СH1СООН

                |

                CH3 

б) 2,3-диметилпентанова кислотa (у формулі треба 4,5 номером позначити С2Н5)

СН33СH2СH1СООН

       |     |

      4CH2  CH3

       |

        5СН3 

в) 3-бромопропанова кислота

  3СH22СH21СООН

   |

   Br 

Вправа 131. Напишіть структурні формули молекул таких кислот:

а) диметилпропанової

      CH3  

      |    

СН3—С—СOOH

      |

      CH3

б) 2-етил-3-метилпентанової

СН3—СН2—СHСHСOOH

             |    |

             CH3 C2H5

в) 3-метил-2-хлоропентанової

СН3—СН2—СHСHСOOH

            |     |

            CH Cl

Вправа 132. Скільки кислот-ізомерів мають формулу С5Н10О2? Три

Відповідь обґрунтуйте. Насиченим одноосновним кислотам властива структурна ізомерія карбонового ланцюга.

 СН3СН2—СН2—СН2—СOOH

         пентанова кислота 

1) СН3СН2—СН—СOOH

                |

                CН3

  2-метилбутанова кислота

2) СН3СН—СН2—СOOH

         |

         CН3

  3-метилбутанова кислота

           СН3  

          | 

3)  СН3—С—СOOH

          |

          СН3

  2,2-диметилпропанова кислота

Вправа 133. Зобразіть структурні формули молекул кислот С6Н12О2, якщо головні ланцюги в них містять чотири атоми Карбону. Назвіть сполуки.

                        O     

                     //

1) СН3СН—СН—С

         |     |     \

         CH3  CН3   OH

  2,3-диметилбутанова кислота

                 СН3 O     

                |   //

2) СН3СН2—С—С

                |    \

                CН3  OH

  2,2-диметилбутанова кислота

          СН3        O     

         |          //

3) СН3С—СН2—С

         |          \

         CН3        OH

  3,3-диметилбутанова кислота

                          O   

                       //   

4)  СН3—СН2СНС

                |      \

                С2Н5   OH

  2-етилбутанова кислота

Вправа 134. Яка формула насиченої однооснoвної карбонової кислоти, якщо:

а) молярна маса сполуки 130 г/моль;

Відомо: М(СnH2n+1СOOH)=130 г/моль

Знайти: формулу CnH2n+1COOH-?

Розв'язання

МrnH2n+1COOH)=130

МrnH2n+1COOH)=(n+1)Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)+2Ar(O)=

=(n+1)12+(2n+2)1+2•16=14n+46

14n+46=130; n=(130-46):14=84:14=6

Відповідь: формула кислоти — С6Н13COOH 

б) масова частка Оксигену в сполуці 31,37%?

Відомо: w(О)=31,37%, або 0,3137

Знайти: формулу CnH2n+1COOH-?

Розв'язання

Молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки Оксигену у сполуці w(O)=2Ar(O):Mr(CnH2n+1COOH):

МrnH2n+1COOH)=2Ar(O):w(О)=216:0,3137=102

МrnH2n+1COOH)=(n+1)Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)+2Ar(O)=

=(n+1)12+(2n+2)1+2•16=14n+46

14n+46=102; n=(102-46):14=84:14=4

Відповідь: формула кислоти — С4Н9COOH 

 

Вправа 135. Насичена одноосновна карбонова кислота має молярну масу 116 г/моль і два третинні атоми Карбону у вуглеводневому залишку. Виведіть формулу кислоти і дайте їй назву.

Відомо: М(СnH2n+1СOOH)=116 г/моль

Знайти: формулу CnH2n+1COOH-?

Розв'язання

МrnH2n+1COOH)=116

МrnH2n+1COOH)=(n+1)Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)+2Ar(O)=

=(n+1)12+(2n+2)1+2•16=14n+46

14n+46=116; n=(116-46):14=70:14=5

Отже, формула кислоти — С5Н11COOH

Структурна формула кислоти, що має два третинні атоми Карбону у вуглеводневому залишку:

                     O     

                  //      

СН3—СHСHС

      |     |     \

      CH3 CH3   OH

  2,3-диметилбутанова кислота

Відповідь: 2,3-диметилбутанова кислота 

 

Вправа 136. При повному згорянні парів карбонової кислоти масою 0,6 г утворилося 448 мл (н.у.) вуглекислого газу і 0,36 г води. Виведіть формулу сполуки.

Відомо: m(CxHyOz)=0,6 г, V(СO2)=448 мл=0,448 л, m(H2O)=0,36 г

Знайти: формулу СхНуOz-?

Розв'язування

1. v(CO2)=V(CO2):VM=0,448 л : 22,4 л/моль=0,02 моль

М(СО2)=12+216=44 г/моль, маса 1 моль=44 г

m(CO2)=v(CO2)M(CO2)=0,02 моль  44 г/моль=0,88 г

2. Визначаємо масу атомів Карбону в карбон (IV) оксиді масою 0,88 г:

У 44 г СО2 - 12 г С, тоді

у 0,88 г СО2 - х г С

х=m(C)=0,88 г12 г : 44 г = 0,24 г

3. Визначаємо масу атомів Гідрогену у воді масою 0,36 г:

M(H2O)=21+16=18 г/моль, маса 1 моль=18 г

У 18 г Н2О - 2 г Н, тоді

у 0,36 г Н2О - х г Н

х=m(Н)=7,2 г • 2 г : 18 г=0,04 г

4. Знаходимо масу атомів Оксигену:

m(O)=m(CxHyOz)-m(C)-m(Н)=0,6 г - 0,24 г - 0,04 г=0,32 г

5. Знаходимо співвідношення атомів Карбону, Гідрогену та Оксигену:

х:у:z=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(O)/M(O)=0,24/12:0,04/1:0,32/16=

=0,02:0,04:0,02=2:4:2, отже, формула С2Н4O2, або СH3COOH

Відповідь: СH3COOH

Інші завдання дивись тут...

  • Єлизавета
    Нарешті хоч хтось зробив гдз по цій книжці. Велике дякую!
    3 березня 2020 18:33