Інші завдання дивись тут...

Вправа 168. Чому глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу називають вуглеводами? Бо ці органічні сполуки мають загальну формулу Сn(H2O)m, де n>5 і m>5, тобто мiстять в молекулах крiм атомiв Карбону (колишня назва «вуглець») атоми Гiдрогену й Оксигену у спiввiдношеннi Н:О, як 2:1, подібно до води, тому загальна назва цих речовин утворена зі слів «вуглець» і «вода».

Вуглець і вода утворюються при повному термічному розкладі вуглеводів за відсутності повітря

 

Вправа 169. Якими хімічними реакціями можна виявити в молекулі глюкози:

а) гідроксильні групи;

Реакцією з купрум (ІІ) гідроксидом у лужному середовищі. Продукт реакції — розчинна сполука Купруму (ІІ) синього кольору

б) альдегідну групу?

1. Реакцією "срібного дзеркала". При нагріванні розчину глюкози з амоніачним розчином аргентум (І) оксиду утворюється амонійна сіль глюконової кислоти, а на стінках посудини з’являється тонкий блискучий шар срібла

CH2OH―(CHOH)4―CHO+Ag2O+NH3->CH2OH(CHOH)4COONH4+2Ag

   глюкоза                                         амоній глюконат

2. Реакцією з купрум (ІІ) гідроксидом за нагрівання, який перетворюється на купрум (І) гідроксид жовтого кольору і швидко розкладається на червоний купрум (І) оксид і воду.

CH2OH―(CHOH)4―CHO+2Cu(OH)2->CH2OH(CHOH)4COOH+Cu2O+2H2O

  глюкоза                                     глюконова кислота

 

Вправа 170. За матеріалами з інтернету або іншими джерелами інформації підготуйте повідомлення про роль глюкози в організмі людини. При окисненні глюкози в організмі виділяється необхідна для нього енергія

 

Вправа 171. У якій масі води потрібно розчинити 40 г глюкози, щоб виготовити розчин із масовою часткою вуглеводу 8%?

Відомо: m(C6H12O6)=40 г, ω(C6H12O6)=8%

Знайти: m(H2O)-?

Розв'язування

m(розчину)=(m(C6H12O6):ω(C6H12O6))100%=(40 г:8%)100%=500 г

m(H2O)=m(розчину)-m(C6H12O6)=500 г - 40 г = 460 г

Відповідь: 460 г

 

Вправа 172. Обчисліть маси розчинів глюкози з її масовими частками 5 і 25%, необхідні для приготування 200 г 10%-го розчину цієї сполуки.

Відомо: m(розчину)=200 г, ω(C6H12O6)=10%, або 0,1; ω1(C6H12O6)=5%, або 0,05; ω2(C6H12O6)=25%, або 0,25

Знайти: m1(розчину)-? m2(розчину)-?

Розв'язування

І спосіб

Нехай х - маса розчину з масовою часткою речовини 5%, а (200-х) - маса розчину з масовою часткою речовини 25%, тоді 0,05х - маса розчиненої речовини 5% розчину, а 0,25(200-х) - маса розчиненої речовини 25% розчину. 

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

0,05х + 0,25(200-х) = 0,1200

0,05х + 50 - 0,25х = 20

0,25х - 0,05х = 50 - 20

0,2х = 30

х = 30 : 0,2

х = 150, отже m1(розчину)=150 г 5% р-ну

m2(розчину)=m(розчину)-m1(розчину)=200 - 150 = 50 г 25% р-ну

ІІ спосіб

1. Задачу розв'язуємо за правилом Пірсона:

5%       15 частин (25-10=15)
  \    ∕  
    10%    
   ∕   \  
25%       5 частин (10-5=5)

Для приготування нового розчину потрібно мати 5 масових частин розчину з масовою часткою 5% і 15 масових частин розчину з масовою часткою 25%, тобто всього 5+15=20 масових частин. Ці 20 частин становлять 200 г нового розчину.

2. Визначаємо масу розчину, що припадає на одну частину:

200 г : 20=10 г.

3. Визначаємо масу кожного розчину:

m1(розчину)=10 г  15 частин = 150 г

m2(розчину)=10 г  5 частин = 50 г 

Відповідь: 150 г 5%-ного розчину і 50 г 25%-ного розчину

 

Вправа 173. Яка маса срібла утворюється при окисненні 0,4 моль глюкози надлишком амоніачного розчину аргентум (І) оксиду?

Відомо: n(C6H12O6)=0,4 моль

Знайти: m(Ag)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

С6H12O6 + Ag2O -> СH2OH-(CHOH)4-COOH + 2Ag

За рівнянням реакції n(C6H12O6):n(Ag)=1:2, тому

n(Ag)=2n(C6H12O6)=20,4 моль=0,8 моль

M(Ag)=108 г/моль

m(Ag)=n(Ag)M(Ag)=0,8 моль108 г/моль=86,4 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,4 моль                       х г

С6H12O6 + Ag2O -> СH2OH-(CHOH)4-COOH + 2Ag

1 моль                        216 г

M(Ag)=108 г/моль, маса 1 моль=108 г, а маса 2 моль=216 г

х=0,4 моль • 216 г/моль : 1 моль = 86,4 г

Відповідь: 86,4 г

 

Вправа 174. Який об’єм вуглекислого газу (н. у.) виділиться при повному перетворенні 90 г глюкози на спирт під час бродіння?

Відомо: m(C6H12O6)=90 г

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

M(С6H12O6)=180 г/моль

n(C6H12O6)=n(C6H12O6):M(C6H12O6)=90 г : 180 г/моль=0,5 моль

Записуємо рівняння реакції:

С6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

За рівнянням реакції n(C6H12O6):n(CO2)=1:2, тому

n(CO2)=2n(C6H12O6)=20,5 моль=1 моль

V(CO2)=n(CO2)VM=1 моль22,4 л/моль=22,4 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

90 г                        х л

С6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

180 г                     44,8 л

M(С6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 2 моль займуть 44,8 л

х=V(CO2)=90 г • 44,8 л : 180 г = 22,4 л

Відповідь: 22,4 л

 

Вправа 175. У результаті молочнокислого бродіння глюкози утворилося 3,6 г молочної кислоти і залишилось 8,4 г глюкози. Обчисліть масу вуглеводу до початку реакції.

Відомо: m(CH3—CHOHCOOH)=3,6 г, mзалишок(C6H12O6)=8,4 г

Знайти: mзагальне(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

M(CH3—CHOH—COOH)=90 г/моль

n(CH3—CHOH—COOH)=m(CH3—CHOH—COOH):M(CH3—CHOH—COOH)=

=3,6 г : 90 г/моль=0,04 моль

Записуємо рівняння реакції:

C6H12O6  2CH3—CHOHCOOH  (молочна кислота)

За рівнянням реакції n(C6H12O6):n(CH3—CHOHCOOH)=1:2, тому

n(C6Н12О6)=n(CH3СНOHCOOH):2=0,04 моль:2=0,02 моль

M(С6H12O6)=180 г/моль

m(C6Н12О6)=n(C6Н12О6)M(C6Н12О6)=0,02 моль180 г/моль=3,6 г  mзагальне(C6H12O6)=m(C6H12O6)+mзалишок(C6H12O6)=3,6 г + 8,4 г=12 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х г                     3,6 г

C6H12O6  2CH3—CHOHCOOH  (молочна кислота)

180 г                 180 г

M(С6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

M(CH3СНOHCOOH)=90 г/моль, маса 1 моль=89 г, а маса 2 моль=178 г

х=m(C6H12O6)=3,6 г • 180 г : 180 г = 3,6 г

mзагальне(C6H12O6)=m(C6H12O6)+mзалишок(C6H12O6)=3,6 г + 8,4 г=12 г

Відповідь: 12 г

Інші завдання дивись тут...